ชื่อ-สกุล : มิสสุพิชญา ใจแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...