ชื่อ-สกุล : Mr.Simon Jon Dean

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( The University of Westminster )

more...