รหัสประจำตัว : 1565

ชื่อ-สกุล : Mr.Simon Jon Dean

ฉายา : Simon

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( The University of Westminster )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...