ชื่อ-สกุล : มิสวรรณนิภา กันทะมูล

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...