ชื่อ-สกุล : มิสธาราหทัย วงค์ไชย

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยพะเยา )

more...