ชื่อ-สกุล : มิสจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...