ชื่อ-สกุล : ม.นนทวัฒน์ ชิณาวงค์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...