รหัสประจำตัว : 1581

ชื่อ-สกุล : ม.ชรัตน์ บุญชื่น

ฉายา : ปลาย

สังกัดหน่วยงาน : สตริงคอมโบ , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...