ชื่อ-สกุล : มิสภัทราวดี รูปใหญ่

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...