ชื่อ-สกุล : มิสสุพวัฒณีย์ วงค์ตัน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ )

more...