ชื่อ-สกุล : มิสสุรางคณา จิตต์กาวิน

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...