ชื่อ-สกุล : Mr.Garett Zachary Madu

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science ( Makami College )

more...