ชื่อ-สกุล : มิสณัฐพร สิงขา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ )

more...