ชื่อ-สกุล : Mr.James Patrick Audin Kelly

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Arts ( Sheffield City Polytechnic )

more...