ชื่อ-สกุล : Mr.Andrew John Kainz

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Arts ( Washington State University )

more...