ชื่อ-สกุล : มิสศุภารัตน์ พันธ์แก่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ )

more...