ชื่อ-สกุล : ม.วิริยะ พรมมี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...