รหัสประจำตัว : 4002

ชื่อ-สกุล : มิสกนก ทรรทรานนท์

ฉายา : ปู๋

สังกัดหน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...