ชื่อ-สกุล : มิสกนก ทรรทรานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...