ชื่อ-สกุล : นายซอเบต๊ะ ลุงแสง

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...