ชื่อ-สกุล : นายจาย นันต๊ะ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ( โรงเรียนบ้านนาหวาย )

more...