รหัสประจำตัว : 9006

ชื่อ-สกุล : ภ.ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร , งานบริหารระดับชั้น , ผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...