Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564
ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายพัฒนาบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน