Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 6th International Choir Festival Pattaya
หน่วยงาน :งานนักร้องประสานเสียง
โครงการ :โครงการเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 6th International Choir Festival Pattaya

หลักการและเหตุผล :
    คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม ได้มีการพัฒนาคุณภาพการขับร้องและการแสดงของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง การที่จะมีการพัฒนาการที่ดีนั้น นักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะทั้งการขับร้องอย่างถูกต้องและการได้ผ่านเวทีการแข่งขัน ซึ่งงานนักร้องประสานเสียงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับประเทศเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานของการขับร้องประสานเสียงให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงมีโครงการเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 6th International Choir Festival Pattaya

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้คณะนักร้องประสานเสียงได้พัฒนาคุณภาพในการขับร้อง
    2. เพื่อให้คณะนักเรียนประสานเสียงได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสากล

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักร้องประสานเสียงมีประสบการณ์ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในเวทีระดับสากล
เชิงปริมาณ
   1. นักร้องประสานเสียง จำนวน 40 คน เข้าร่วมการแข่งขันฯ

KPI :
   1. นักร้องประสานเสียงร้อยละ 95 มีพัฒนาการการร้องที่ดีขึ้น
   2. การแสดงบนเวทีร้อยละ 95 ไม่มีข้อผิดพลาด
   3. ผลการประกวดติดอันดับ 1-5 ลำดับแรก

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
         
    - 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
      ตอบสนองมาตรฐานFSG
         
    - 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
    - 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
         
    - 2.3 ผู้เรียนร้อยละ 92 ได้ร่วมและมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
    - 2.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 3.6 โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 ผลงาน
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - 1.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
    - 1.7 มีสมรรถนะ (Competent) ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ
    - 3.1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
    - 5.1 ระหว่างโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ
    - 5.5 ชุมชน
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การประชุมผู้ปกครองเรื่องการแข่งขันที่พัทยา  19 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  25 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3691 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  26 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3690 วัน กำลังดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียงโดยวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  27 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3689 วัน กำลังดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รับฟังการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียง  8 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  15 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3670 วัน กำลังดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  16 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3669 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่3)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  17 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 งานคณะนักร้องประสานเสียงขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเรื่องรายงานการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง Pattaya  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3658 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รับฟังการซ้อมใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียง  28 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 คณะนักร้องประสานเสียงแสดงเนื่องวันสุนทรภู่ (เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่พัทยา)  29 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3656 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่4)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  30 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3655 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 อบรมฝึกซ้อมประสานเสียง(ครั้งที่4)วิทยากรโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์  1 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3654 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
  เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมให้โอวาทคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อเดินทางไปแข่งขันประสานเสียง ณ พัทยา  19 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 นักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง 5th International Choir Festival  20 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 นักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง 5th International Choir Festival  21 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 คณะนักร้องประสาเสียงซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs  23 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3632 วัน กำลังดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 คณะนักร้องประสาเสียงซ้อมใหญ่การแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs  23 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3632 วัน กำลังดำเนินการ  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 คณะนักร้องประสาเสียงแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3631 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 คณะนักร้องประสาเสียงแสดงคอนเสิร์ต Requiem for the Mother of Songs  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ร่วมต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3629 วัน ไม่ได้เช็ค  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555
 งานคณะนักร้องประสานเสียงขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเรื่องรายงานการเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียง  31 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2555 - 3 ส.ค. 2555

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 40 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจ้างรถบัสในการเดินทาง 5 *** ***
2    ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 300 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 1 *** ***
4    ค่าอาหารเที่ยง 46 *** ***
5    ค่าที่พัก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดเลี้ยงวิทยากร ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายไปแข่งขัีนคอนเสิร์ต ที่พัทยา 22-25/7/55 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

นักเรียนคณะนักร้องประสานเสียง จำนวน 40 คน และคณะครูผู้ฝึกสอน ได้รับประสบการณ์และวิสัยทัศน์ใหม่ๆในการขับร้องเพลงประสานเสียง ทั้งจากการให้คำแนะนำจากคณะกรรมการ และจากการได้รับประสบการณ์ตรงจากวงที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ต


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 60,000.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000.00 บาท รายจ่ายจริง 141,527.00 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 60,000.00 บาท
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 41,527.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 141,527.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ