Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 2,364

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ยึดมั่นสัจธรรม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีความวิริยะ อุตสาหะ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 รับผิดชอบต่อสังคม
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 2.12 ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - 2.14 ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
      ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
         
      ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1917 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1917 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560    3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1917 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1917 วัน
01 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1826 วัน
01 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1673 วัน
01 ส.ค. 2560 30 พ.ย. 2560   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1673 วัน
25 ก.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1595 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1798 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1707 วัน
04 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1665 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1595 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1522 วัน
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1595 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1707 วัน
13 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1595 วัน
00 543 -   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8248 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1522 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "Let's Explore the Hidden Village"  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "ต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอยเวียงกุมกาม"  22 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "สีสันแห่งธรรมชาติ"  23 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1772 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง "กล้วย ๆ กับวิถึพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น"  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "ธรรมะ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง"  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง "มงฟอร์ตฯ ทำความดี สืบสานวิถีพุทธ"  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "The Box of Memories"  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "It's small World (Adventure)"  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "The Great Movies"  16 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Imagination  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "The Wondrous Book"  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Imagination  17 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง "กล้วย ๆ กับวิถึพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น" 24 ส.ค. 2560  1. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 2. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 3. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านมนุษยสัมพันธ์)
 4. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 5. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 6. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 7. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 8. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 9. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 10. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 11. เรียนแจ้งติดตาม ส่งคะแนนผลงานนักเรียนและคะแนนคุณลักษณะฯ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านมนุษยสัมพันธ์)
 12. คะแนนใบงาน และ คะแนนคุณลักษณะฯ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 13. คะแนนใบงาน และ คะแนนคุณลักษณะฯ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 14. ส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 15. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 16. ส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 17. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านดนตรี)
 18. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านมนุษยสัมพันธ์)
 19. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านเหตุผล)
 20. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 21. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 22. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านภาษา)
 23. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านมิติ)
 24. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านร่างกายสัมผัส)
 25. เรียนแจ้งส่งคะแนนใบงานและคะแนนคุณลักษณะ กิจกรรมบูรณาการ (ด้านการเข้าใจตนเอง)

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 10,656 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
3    ค่าอาหารนักเรียน 1,276 *** ***
4    ค่ารถบัสปรับอากาศ 54 *** ***
5    ค่าบำรุงสถานที่ 2,664 *** ***
6    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
7    ค่าป้ายผ้า 12 *** ***
8    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่การทำกิจกรรม 6 *** ***
9    ค่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
10    ค่าอุปกรณ์การจัดฐานการเรียนรู้ในวันทำกิจกรรม 4,728 *** ***
11    กระดาษ Double A 24 *** ***
12    กระดาษโรเนียว สีขาว A4(1*500)BP 150 *** ***
13    ค่าทำรูปเล่ม 12 *** ***
14    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
15    Premium Dessert: ทวิสไส้กรอก 375 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 23/8/60 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.6 วันที่ 22/8/60 ณ หมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.6 วันที่ 22/8/60 ณ หมูบ้านลึกลับไดโนเสาร์ 1 *** ***
4    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.5 วันที่ 23/8/60 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.4 วันที่ 25/8/60 ณ วัดสวนดอก 1 *** ***
6    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.4 วันที่ 25/8/60 ณ วัดสวนดอก 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.2 วันที่ 25/8/60 ณ สวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.1 วันที่ 22/8/60 ณ วัดช้างค้ำ เวียงกุมกาม 1 *** ***
9    ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.2 วันที่ 25/8/60 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.3 วันที่ 24/8/60 ณ เวียงกุมกาม 1 *** ***
11    ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.3 วันที่ 24/8/60 ณ เวียงกุมกาม 1 *** ***
12    ครูณพรรณอรคืนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.3 1 *** ***
13    ครูณพรรณอรคืนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.6 1 *** ***
14    ครูฉวีวรรณคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.6 1 *** ***
15    ครูอัมพรคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
16    ครูณพรรอรคืนเงินค่าอุปกรณ์กิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
17    ครูณพวรรณคืนเงินบูรณาการป.5 1 *** ***
18    ม.สงกรานต์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.1 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.2 วันที่ 16/11/60 เรื่อง It's a small World 1 *** ***
20    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 16/11/2560 1 *** ***
21    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 16/11/2560 ณ กรีนโดม 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 16/11/2560 ณ กรีนโดม 1 *** ***
23    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 15/11/2560 1 *** ***
24    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 15/11/2560 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 17/11/2560 1 *** ***
26    ค่าของรางวัล,กาว,กระดาษและถุงดำใช้ในกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 17/11/60 1 *** ***
27    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 15/11/2560 1 *** ***
28    ค่ากระดาษถ่ายเอกสารและถุงดำใช้ในกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่15/11/60 1 *** ***
29    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 17/11/60 1 *** ***
30    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 16/11/60 1 *** ***
31    ครูฉวีวรรณคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.6 1 *** ***
32    ครูณพรรณอรคืนเงินค่าขนมปี๊บกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
33    ครูอัมพรคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
34    ครูณพรรณอรคืนเงินค่าลูกโป่งกิจกรรมบูรณาการป.2 1 *** ***
35    ม.ไกรวุฒิคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.3 1 *** ***
36    ม.สงกรานต์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.1 1 *** ***
37    ครูณพวรรณคืนเงินบูรณาการป.5 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,596,838.00 บาท รายจ่ายจริง 755,124.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 841,714.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 755,124.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ