Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 2,254 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 2.12 ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - 2.14 ผู้เรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1554 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1554 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1554 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1554 วัน
01 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1463 วัน
01 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1309 วัน
01 มิ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 16 177   16   177 *** *** ผ่านมาแล้ว 1309 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1436 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1344 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1302 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1232 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1344 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1232 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1189 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)  5 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018)  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ"  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบูรณาการเรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  14 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา"  17 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "PEACE & LOVE"  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "The Mystery Museum"  14 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง "Let's Enjoy the Journey"  15 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance"  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The imagination series by papers"  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes"  16 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 มิ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 9,016 *** ***
4    ค่าอาหารนักเรียน 1,258 *** ***
5    อาหารว่างครู 600 *** ***
6    ค่ารถบัสปรับอากาศ 54 *** ***
7    ค่าบำรุงสถานที่ 2,354 *** ***
8    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
9    ค่าป้ายผ้า 12 *** ***
10    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่การทำกิจกรรม 6 *** ***
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 *** ***
14    ค่าทำรูปเล่ม 12 *** ***
15    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษ,ถุงดำและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.6 วันที่ 8/6/2561 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 8/6/2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 *** ***
3    ค่ากระดาษและถุงดำใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 6-7/6/61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 6-7/6/2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 7-8/6/61 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 7-8/6/2561 1 *** ***
7    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 เพิ่มเติม 79 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 10 และ 14 สิงหาคม 2561 1 *** ***
9    ค่ากระดาษเอ4 ,กระดาษโรเนียวและถุงดำใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 1 *** ***
10    ครูอัมพรคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 -1,586 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 17/8/2561 ณ วัดท่าใหม่อิ และเวียงกุมกาม 1 *** ***
12    ครูณพวรรณคืนเงินค่าจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 -1,411 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 24/8/2561 ณ กรีนโดม 1 *** ***
14    ม.ภูพสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 -2,030 *** ***
15    ม.สงกรานต์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.1 -100 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
17    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 16/11/2561 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.5 วันที่ 16/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
19    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
21    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 16/11/2561 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 16/11/2561 ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/2561 1 *** ***
24    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
25    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 15/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
27    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 15/11/2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
28    ค่าปากกาเคมี สองหัว ตราม้า 16 กล่อง สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 16/11/2561 1 *** ***
29    ครูณพวรรณ์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.5 -40 *** ***
30    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 -8 *** ***
31    ครูอัมพรคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.4 -99 *** ***
32    ม.ภูพสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 -1,600 *** ***
33    ม.ฉัตรชัยคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 14/11/61 -302 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 491.27

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของแต่ละชั้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,013,238.00 บาท รายจ่ายจริง 717,908.75 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 295,329.25 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 717,908.75 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ