Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 2,140 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2562)

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6)
      แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 3.3.4 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามจุดเน้นของสถานศึกษาและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 87
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 383 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
03 มิ.ย. 2563 28 มิ.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 324 วัน
01 ส.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 ส.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 10 88   10   88 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 18 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 249 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 18 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 249 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Good Health and Well-Being  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 เรื่อง Avocado : A Magical Healthy Fruit  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 The Wonders of Bananas  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Herritage of Thailand  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “The Heritage of Thailand : Episode II”  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “เพลินวาน งานวัด”  4 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Stay ไทย Style เรา”  4 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Miracle of Rainbow”  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “สงกรานต์ล้านนา”  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 เรื่อง “Rice is Life”  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 8,560 *** ***
4    ค่าอาหารนักเรียน 1,095 *** ***
5    อาหารว่างครู 600 *** ***
6    ค่ารถบัสปรับอากาศ 54 *** ***
7    ค่าบำรุงสถานที่ 2,290 *** ***
8    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
9    ค่าป้ายไวนิล 12 *** ***
10    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่การทำกิจกรรม 6 *** ***
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 *** ***
14    ค่าทำรูปเล่ม 12 *** ***
15    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 เรื่องข.ไข่ หรรษา วันที่ 2/10/2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.5 วันที่ 1/10/2563 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.2 วันที่ 30/9/2563 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.5 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.6 วันที่ 29/9/2563 เรื่อง Avocado : A Magical Healthy Fruit 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 วันที่ 6/10/2563 เรื่อง The Heritage Of Thailand 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 วันที่ 25/9/2563 เรื่อง Good Health and Well-Being 1 *** ***
8    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
9    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 1 *** ***
11    คืนงบค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 1 *** ***
12    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.2 วันที่ 30/9/2563 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.5 วันที่ 11/3/2564 ณ กรีนโดม 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 4/3/2564 ณ กรีนโดม 1 *** ***
15    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.5 วันที่ 11/3/2564 1 *** ***
16    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 4/3/2564 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 5/3/2564 เรื่อง Miracle Of Rainbow 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง The Heritage Of Thailland 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่องสงกรานต์ล้านนา 1 *** ***
20    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 1 *** ***
21    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้น ป.1 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 วันที่ 4/3/2564 เรื่อง Stay ไทย Style เรา 1 *** ***
23    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.5 วันที่ 11/3/2564 1 *** ***
24    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 4/3/2564 ณ กรีนโดม 1 *** ***
25    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 วันที่ 4/3/2564 เรื่อง Stay ไทย Style เรา 1 *** ***
26    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง The Heritage Of Thailland 1 *** ***
27    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่องสงกรานต์ล้านนา 1 *** ***
28    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 5/3/2564 เรื่อง Miracle Of Rainbow 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ข.ไข่หรรษา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มครู ป.1)92.10
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Wonders of Bananas” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มครู ป.5)88.02
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Heritage of Thailand” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มครู ป.4)91.17
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Good Health and Well-Being” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มครู ป.3)89.11
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Journey of Candle” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มครู ป.2)93.79
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Avocado : A Magical Healthy Fruit” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มครู ป.6)91.24
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Rice is Life” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มครู ป.5)88.38
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Miracle of Rainbow” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มครู ป.2)88.37
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Heritage of Thailand: Episode II” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มครู ป.4)91.27
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Stay ไทย Style เรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มครู ป.3)89.86
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เพลินวาน งานวัด” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มครู ป.6)92.71
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “สงกรานต์ล้านนา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มครู ป.1)89.58

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,042,472.00 บาท รายจ่ายจริง 533,121.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 509,351.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 533,121.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ