Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 2,126 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2563)

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6)
      แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 3.3.4 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามจุดเน้นของสถานศึกษาและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 90
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 425 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 394 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน
01 ส.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 18   18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 292 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 292 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 60 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง The Charm of Flower "เสน่ห์ของดอกไม้"  20 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง The Fantastic balloon  24 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง Secret of Thai Herbs  24 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง Young Creative Designer  24 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง From The Yellow River to Ban Chiang  24 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง “Simply Lovely Life”  24 ธ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง SEEDS เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต  18 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Toy Stories  18 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Creative Kids (Around Me DIY)  18 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง SEEDS เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต  21 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Toy Stories  21 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Creative Kids (Around Me DIY)  21 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรือง Stories from the sky  23 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Fun with Botany”  23 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Mystery of the Universe  25 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง The Mystery of the Universe  28 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรือง Stories from the sky  28 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Fun with Botany”  28 ก.พ. 2565 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
2    ค่าบำรุงสถานที่ 2,276 *** ***
3    ค่ารถบัสปรับอากาศ 54 *** ***
4    อาหารว่างครู 600 *** ***
5    ค่าอาหารนักเรียน 1,043 *** ***
6    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 8,504 *** ***
7    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
8    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
9    ค่าป้ายไวนิล 12 *** ***
10    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่การทำกิจกรรม 6 *** ***
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
12    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 *** ***
13    ค่าทำรูปเล่ม 12 *** ***
14    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.5 เรื่อง The Road from Mesaozoic Era to Ban chiang ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 เรื่อง Secret of Thai Herbs 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 เรื่อง Lovely Simply Life 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 เรื่องเสน่ห์ของดอกไม้ 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 เรื่อง The Fantastic balloon 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 เรื่อง Young Creative Designer 1 *** ***
7    ค่าอุปกรณ์การทดลองของกิจกรรมบูรณาการป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม 1 *** ***
8    ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นป.6 เพิ่มเติม 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 18 - 21/2/2565 1 *** ***
10    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 เรื่อง Secret of Thai Herbs 1 *** ***
11    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.5 เรื่อง The Road from Mesaozoic Era to Ban chiang ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
12    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 เรื่องเสน่ห์ของดอกไม้ 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 เรื่อง Fun with Botany 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 เรื่อง Stories from the sky 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 เรื่อง Creative Kids 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 เรื่อง Toy Stories 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 เรื่อง Seed เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต 1 *** ***
18    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 เรื่อง The Fantastic balloon 1 *** ***
19    คืนเงิน ค่าอุปกรณ์การทดลองของกิจกรรมบูรณาการป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม 1 *** ***
20    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 เรื่อง Toy Stories 1 *** ***
21    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 เรื่อง Creative Kids 1 *** ***
22    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 18 - 21/2/2565 1 *** ***
23    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 เรื่อง Stories from the sky 1 *** ***
24    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 เรื่อง Seed เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,037,100.00 บาท รายจ่ายจริง 678,014.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 359,086.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 678,014.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ