Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมการไหว้
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการ :โครงการส่งเสริมการไหว้

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้รู้จักมารยาทในการไหว้แบบไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมของความเป็นไทยให้กับนักเรียน มีมารยาทที่ดี และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป และเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้การไหว้ซึ่งเป็นแบบอย่างเรื่องมารยาทที่ดีงามตามแบบไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนสามารถแสดงความเคารพด้วยการไหว้ได้อย่างถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 2,219 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

KPI :
   1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการไหว้
   2. นักเรียนร้อยละ 87 แสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างถูกวิธี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 1.5.2 พัฒนาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการเคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิตและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1146 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1146 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1116 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1086 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1086 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 750 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 750 วัน
14 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   D 6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ของนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1086 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   D 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ 4 5   4   5 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 750 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1043 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 980 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 903 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 826 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 750 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 980 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 826 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 780 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 750 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1 และ ป.4)  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 815 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.2 และ ป.5)  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 814 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.3 และ ป.6)  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 813 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมการไหว้ ปีการศึกษา 2562  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 812 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้  1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)84.58

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการไหว้


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินกิจกรรมการไหว้ของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000.00 บาท รายจ่ายจริง 0.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000.00 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ