Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
   2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ที่มาร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 2,219 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
    - 3.5 สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม กำกับการใช้หลักสูตรและนำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
    - 4.8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95 มีคุณวุฒิประสบการณ์ตรงสายงานที่ปฏิบัติ
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6)
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1144 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1144 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1144 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1144 วัน
03 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1054 วัน
01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 899 วัน
01 ส.ค. 2562 29 พ.ย. 2562   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 5 88   5   88 *** *** ผ่านมาแล้ว 900 วัน
14 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 778 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1040 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 977 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 900 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 823 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 747 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 977 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 823 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 778 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1113 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1008 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์"  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง"  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1001 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 กิจกรรมบูรณาการ วิถีล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกของกิ๋น ตุงปฏิทินนักษัตร  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 1000 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 998 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 994 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.4 เรื่อง The Wonders of Longan  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 993 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักเรียนระดับชั้นป.1 ภาคเรียนที่2 เรื่อง “We are the Gem”  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 910 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The Celebrations"  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 907 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 กิจกรรมบูรณาการ THE GOLDEN AGE OF EMPIRES  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 902 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education”  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 901 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง The Wishes (Fantasy Fables)  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 901 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 8,876 *** ***
4    ค่าอาหารนักเรียน 1,173 *** ***
5    อาหารว่างครู 600 *** ***
6    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) 54 *** ***
7    ค่าบำรุงสถานที่ 2,369 *** ***
8    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
9    ป้ายไวนิล 12 *** ***
10    ค่าสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรม 6 *** ***
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 *** ***
14    เข้าเล่มเอกสารสรุปบูรณาการ 12 *** ***
15    รถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 วันที่ 16/8/2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 23/8/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 21/8/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 20/8/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 20/8/2562 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 27/8/2562 ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 28/8/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
9    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 28/8/2562 1 *** ***
10    ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 เพิ่มเติม 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22/11/2562 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 27/11/2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 *** ***
13    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมบูรณาการป.5 วันที่ 27/11/2562 1 *** ***
14    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 28/11/2562 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 วันที่ 28/11/2562 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 28/11/2562 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.3 วันที่ 22/11/2562 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 19/11/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
19    ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 28/11/2562 1 *** ***
20    ค่าเครื่องคีย์บอร์ด ยี่ห้อ Casio #CTK-1550 จำนวน 25 ตัวๆ ละ 4,250 บาท (บ.อินไซด์มิวสิค) 1 *** ***
21    ม.สงกรานต์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.1 1 *** ***
22    ม.ฉัตรชัยคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.2 1 *** ***
23    ม.ภูพสิทธิ์คืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.3 1 *** ***
24    ครูอัมพรคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
25    ครูณพวรรณ์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.5 1 *** ***
26    ครูฉวีวรรณคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.6 1 *** ***
27    ครูนิภาคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.5 1 *** ***
28    ครูฉวีวรรณคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.6 1 *** ***
29    ครูณพวรรณ์คืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.5 1 *** ***
30    ม.ฉัตรชัยคืนเงินกิจกรรมบูรณาการป.2 1 *** ***
31    ครูอัมพรคืนเงินค่ากิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 691.40
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 290.27
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 391.53
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 89.20
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The Wonders of Longan” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 487.20
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “We are the Gem” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มครู ป.1)86.23
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Wisdom of Zodiac” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มครู ป.2)90.60
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “The celebrations” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มครู ป.3)86.45

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของแต่ละชั้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,063,762.00 บาท รายจ่ายจริง 1,050,017.50 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 13,744.50 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,050,017.50 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ