Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการงานประจำปีของโรงเรียน
หน่วยงาน :งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการ :โครงการงานประจำปีของโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร หน่วยงานมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้เรียน มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ และสามารถนำความรู้มาสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้นักเรียนได้บทเรียนและทักษะการออกกำลังกายและกิจกรรมเข้าจังหวะที่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการงานประจำปีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร
    2. เพื่อให้นักเรียนได้บทเรียนทักษะการออกกำลังกายและกิจกรรมเข้าจังหวะ
    3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    4. เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน และปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสู
   2. 2. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการจัดงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร
   2. ผู้เรียนได้บทเรียนผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการออกกำลังกาย
   3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 92 จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และ องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
   4. โรงเรียนมีรายได้สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน และปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         
    - 1.11 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - 3.7 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล
         
    - 3.3 พัฒนานักเรียนทั้งครบ
      มาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ (มิติที่ 4)
ปฏิทินโครงการ (18)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 467 วัน
03 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลงาน Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE”   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 467 วัน
03 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 467 วัน
08 ก.ค. 2562 29 พ.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
08 ก.ค. 2562 29 พ.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
03 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
03 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานประจำปีของโรงเรียน 8 23   8   23 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
01 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 40   40   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 ส.ค. 2562 10 ม.ค. 2563   D 6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
03 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.1.5 หารายได้และผู้สนับสนุนการจัดงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
01 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.1.8 การจำหน่ายร้านสวนสนุก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 พ.ย. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.1.9 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
09 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (70)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางการจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดหาร้านโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2562  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 เพื่อรับฟังการนำเสนอ Concept และรูปแบบการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานประจำปี 2562 ร่วมหารือชุดการแสดงมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการแสดงเปิดงาน เพลง ท่าเต้น ฉาก การแสดงนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปี 2562  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2562  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD  1 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2562  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2562  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียนและการรับสั่งจองภาพ งานประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD  1 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 บันทึก VDO การแสดงนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO การแสดงนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2562  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการหารือเรื่องพิธีเปิด งานประจำปี 2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องพิธีเปิด งานประจำปี 2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 คณะกรรมการฝ่ายสวนสนุก ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2562  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8 การจำหน่ายร้านสวนสนุก  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน งานประจำปีของโรงเรียน  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 คณะกรรมการทดลองระบบไฟส่องสว่างบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม งานประจำปี 2562  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซ้อมการแสดงงาน Montfort Variety Education 2019  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ซ้อมลำดับพิธีการบนเวที  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6  1 ส.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ซ้อมใหญ่ลำดับพิธีการบนเวที  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่การแสดงนักเรียน งาน Montfort Variety Education 2019  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD  1 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ทดลองระบบไฟส่องสว่างบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม งานประจำปี 2562  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.5)  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2562 ร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 งาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.3 ป.4)  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 งาน Montfort Variety Education 2019 88th Anniversary Quality Education (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.6)  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน  3 มิ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมทีมงาน พิธีการ-พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที ภาคกลางคืน  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงชุดพิเศษงานประจำปี  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที  1 ส.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2562  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  1 พ.ย. 2562 - 21 ก.พ. 2563

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การสนับสนุนของหน่วยงาน 1 *** ***
2    การจำหน่ายภาพหมู่ การแสดง 1 *** ***
3    การจำหน่าย DVD 1 *** ***
4    การจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน 1 *** ***
5    การจำหน่ายบัตรสวนสนุก 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
3    ค่าจัดทำบัตรเข้างาน 1 *** ***
4    ค่าป้ายไวนิลการจัดงาน 85 *** ***
5    ค่าตำรวจจราจร 39 *** ***
6    ค่าจัดเลี้ยงอาหารครู 810 *** ***
7    ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง VIP 200 *** ***
8    ค่าจัดเลี้ยงอาหาร 705 *** ***
9    ค่าระบบไฟฟ้า แสงสี 1 *** ***
10    ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ 1 *** ***
11    ค่าน้ำมันรถปั่นไฟฟ้า 1 *** ***
12    ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่างนักเรียน 1 *** ***
13    ค่าป้ายไวนิลผู้สนับสนุน 40 *** ***
14    จัดทำภาพถ่าย ฉาก ช่างภาพ 1 *** ***
15    วัสดุอุปกรณ์จัดทำ DVD 1 *** ***
16    ค่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 433 *** ***
17    จัดทำบัตรสวนสนุก 1 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
19    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 2 *** ***
20    ค่าช่อดอกไม้ 200 *** ***
21    ค่าของที่ระลึก 160 *** ***
22    ใบประกาศเกียรติคุณ 45 *** ***
23    ค่าอุปกรณ์ 3 *** ***
24    ค่าชุดแสดง 1 *** ***
25    ค่าจัดตกแต่งดอกไม้ 1 *** ***
26    ค่าตกแต่งบริเวณงาน 1 *** ***
27    ค่าของรางวัล 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าคูปองสวนสนุกงานประจำปี จำนวน 500 เล่มๆละ 18 บาทและค่ายางรัด, ถุงพลาสติก 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%
แบบประเมินการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 “88th Anniversary Quality Education” (กลุ่มครู)86.53
แบบประเมินการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 “88th Anniversary Quality Education” (***สำหรับผู้ปกครองนักเรียน***)83.84
แบบประเมินการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 “88th Anniversary Quality Education” (***สำหรับนักเรียน ป.4 – ป.6***)83.53

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้เรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. ผู้เรียนได้บทเรียนผ่านกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการออกกำลังกาย 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. โรงเรียนมีรายได้สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนทุกด้าน


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 3,098,200 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,517,852 บาท รายจ่ายจริง 9,360 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 3,098,200 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,508,492 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 9,360 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ