[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1.11 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ปีการศึกษา 2562
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน