[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
2.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการยกระดับทักษะและพัฒนาการด้านการเรียนรู้
3. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัย
4. สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5. 1.สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง คุณภาพระดับสากล
6. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
7. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
8. สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง