[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
3.6 โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 ผลงาน
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ
2. บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ
3. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
4. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
5. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
6. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
7. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
8. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
9. ค้นหา ส่งเสริมและประสานงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนในด้านต่างๆ
10. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด