[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
3.1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เรียน
2. สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ปรึกษา ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
6. บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ให้คำแนะนำ ปรึกษา ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในฝ่ายสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
7. 1.สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง คุณภาพระดับสากล
8. สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9. บริหารจัดการงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ
10. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
11. บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ)
12. บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น