[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
5.5 ชุมชน
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เรียน
2. จัดระบบการนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ- ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
3. จัดระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างงานโภชนาการ,ร้านค้าสวัสดิการ,พัสดุครุภัณฑ์,อาคารสถานที่และธุรกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างอื่น ๆของโรงเรียน
4. สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5. จัดกิจกรรมเพื่อหางบประมาณรายได้สำหรับนำมาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนากิจการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
6. ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
8. สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
9. 1.สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง คุณภาพระดับสากล
10. สร้างและพัฒนาวงดุริยางค์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
11. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
12. จัดระบบดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน
13. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน
14. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
15. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
16. สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต