[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองมาตรฐานสมศ.รอบสี่
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
2. จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เรียน
3. บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
4. บริการด้านสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
5. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการยกระดับทักษะและพัฒนาการด้านการเรียนรู้
6. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
7. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
8. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
9. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
10. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
11. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัย
12. วางแผน พัฒนาการบริหาร ประสาน กำกับติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลที่สะท้อนภาพในระดับชั้นตามแนวนโยบายและระเบียบของโรงเรียน
13. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
14. ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
15. ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
16. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้งานร้านค้าเบเกอรี่ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
17. สอนว่ายน้ำนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559
18. บริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้งานร้านค้าสวัสดิการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
19. บริหารจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
20. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
21. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน
22. บริการด้านสุขภาพ (การตรวจสุขภาพนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค)
23. บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น