[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองมาตรฐาน FSG
ตัวบ่งชี้ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน