[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
6.3 ผู้เรียนร้อยละ 95 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการยกระดับทักษะและพัฒนาการด้านการเรียนรู้
2. ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัย
3. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
4. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
5. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน