[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
6.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
3. จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน