[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ตอบสนองมาตรฐาน สพฐ/+สมศ
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดระบบการกำกับ ดูแลความประพฤติของผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของโรงเรียน