[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)0 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน

ครูและบุคลากร (จำนวน 164 คน)30 ปี 2 เดือน


23 ปี 0 เดือน


26 ปี 4 เดือน


20 ปี 0 เดือน


28 ปี 7 เดือน


16 ปี 10 เดือน


20 ปี 11 เดือน


32 ปี 11 เดือน


29 ปี 8 เดือน


19 ปี 6 เดือน


39 ปี 8 เดือน


18 ปี 0 เดือน


36 ปี 10 เดือน


20 ปี 10 เดือน


20 ปี 5 เดือน


32 ปี 11 เดือน


32 ปี 11 เดือน


21 ปี 5 เดือน


20 ปี 0 เดือน


20 ปี 11 เดือน


17 ปี 5 เดือน


30 ปี 8 เดือน


20 ปี 10 เดือน


18 ปี 3 เดือน


18 ปี 3 เดือน


17 ปี 5 เดือน


28 ปี 7 เดือน


17 ปี 5 เดือน


29 ปี 8 เดือน


20 ปี 5 เดือน


20 ปี 11 เดือน


17 ปี 5 เดือน


17 ปี 11 เดือน


27 ปี 11 เดือน


17 ปี 5 เดือน


18 ปี 0 เดือน


17 ปี 5 เดือน


20 ปี 5 เดือน


29 ปี 8 เดือน


32 ปี 8 เดือน


26 ปี 1 เดือน


31 ปี 9 เดือน


16 ปี 10 เดือน


30 ปี 0 เดือน


16 ปี 11 เดือน


26 ปี 8 เดือน


21 ปี 0 เดือน


40 ปี 8 เดือน


18 ปี 3 เดือน


20 ปี 6 เดือน


23 ปี 8 เดือน


21 ปี 11 เดือน


24 ปี 8 เดือน


22 ปี 1 เดือน


29 ปี 0 เดือน


32 ปี 1 เดือน


27 ปี 7 เดือน


27 ปี 10 เดือน


25 ปี 4 เดือน


16 ปี 11 เดือน


18 ปี 3 เดือน


16 ปี 10 เดือน


18 ปี 9 เดือน


20 ปี 5 เดือน


15 ปี 4 เดือน


15 ปี 4 เดือน


16 ปี 11 เดือน


19 ปี 7 เดือน


15 ปี 9 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


16 ปี 11 เดือน


15 ปี 9 เดือน


15 ปี 0 เดือน


14 ปี 11 เดือน


14 ปี 11 เดือน


14 ปี 10 เดือน


13 ปี 5 เดือน


13 ปี 5 เดือน


13 ปี 5 เดือน


13 ปี 2 เดือน


12 ปี 11 เดือน


13 ปี 1 เดือน


12 ปี 1 เดือน


12 ปี 0 เดือน


11 ปี 11 เดือน


11 ปี 8 เดือน


11 ปี 7 เดือน


11 ปี 5 เดือน


11 ปี 1 เดือน


11 ปี 0 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 6 เดือน


9 ปี 7 เดือน


9 ปี 4 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 2 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 8 เดือน


8 ปี 8 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 1 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 9 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 3 เดือน


7 ปี 3 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 9 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 6 เดือน


6 ปี 3 เดือน


6 ปี 3 เดือน


6 ปี 2 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 4 เดือน


5 ปี 3 เดือน


5 ปี 3 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 3 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 11 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 7 เดือน


3 ปี 3 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 11 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 8 เดือน


2 ปี 2 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 7 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 4 เดือน

ครูต่างชาติ (จำนวน 34 คน)18 ปี 10 เดือน


12 ปี 10 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 9 เดือน


9 ปี 9 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 11 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 6 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 10 เดือน


6 ปี 6 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 3 เดือน


3 ปี 7 เดือน


3 ปี 5 เดือน


2 ปี 6 เดือน


2 ปี 3 เดือน


2 ปี 2 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 6 เดือน


1 ปี 1 เดือน


1 ปี 1 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 6 เดือน

ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 1 คน)0 ปี 1 เดือน

ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 23 คน)20 ปี 0 เดือน


51 ปี 11 เดือน


9 ปี 9 เดือน


2 ปี 5 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 1 เดือน


1 ปี 1 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


1 ปี 0 เดือน


1 ปี 0 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 7 เดือน


12 ปี 11 เดือน


7 ปี 11 เดือน


12 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


7 ปี 11 เดือน


12 ปี 11 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน

นักการและพนักงาน (จำนวน 73 คน)32 ปี 11 เดือน


31 ปี 11 เดือน


30 ปี 11 เดือน


26 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน


22 ปี 11 เดือน


22 ปี 11 เดือน


20 ปี 11 เดือน


15 ปี 11 เดือน


14 ปี 11 เดือน


14 ปี 11 เดือน


14 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


6 ปี 8 เดือน


6 ปี 8 เดือน


6 ปี 3 เดือน


6 ปี 0 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 2 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 0 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 1 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน


4 ปี 3 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 7 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 5 เดือน


29 ปี 11 เดือน


29 ปี 11 เดือน


28 ปี 11 เดือน


28 ปี 11 เดือน


27 ปี 11 เดือน


24 ปี 11 เดือน


21 ปี 11 เดือน


22 ปี 11 เดือน


21 ปี 11 เดือน


21 ปี 11 เดือน


21 ปี 11 เดือน


20 ปี 11 เดือน


20 ปี 11 เดือน


19 ปี 11 เดือน


19 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


17 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


12 ปี 11 เดือน


11 ปี 11 เดือน


5 ปี 6 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 6 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 0 เดือน


2 ปี 3 เดือน


2 ปี 0 เดือน


1 ปี 5 เดือน


0 ปี 11 เดือน


0 ปี 11 เดือน