ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

1 ปี 5 เดือน 2 วัน
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

10 ปี 4 เดือน 16 วัน
ภ.ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

0 ปี 5 เดือน 1 วัน
ครูและบุคลากร (จำนวน 162 คน)
มิสศศิภรณ์ เถระ

30 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

22 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์

26 ปี 9 เดือน 22 วัน
ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

20 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพรฤดี จันทร์สอง

29 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.นิวัติ ทิศรีชัย

17 ปี 3 เดือน 23 วัน
มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

19 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

33 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

30 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

19 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสธิดาพร ทองคำ

18 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

37 ปี 3 เดือน 18 วัน
มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์

20 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสสุพัตรา มหายศ

20 ปี 10 เดือน 21 วัน
ม.สมชาย พุทธิมา

33 ปี 2 เดือน 0 วัน
ม.ธนพงศ์ มงคล

33 ปี 2 เดือน 0 วัน
ม.กระสรวล อินทรสมบัติ

21 ปี 10 เดือน 21 วัน
ม.จารึก ลอยสุวรรณ

20 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสจิราณี ทิศรีชัย

17 ปี 3 เดือน 23 วัน
มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล

21 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.แดน สุวรรณ

18 ปี 8 เดือน 19 วัน
ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

18 ปี 8 เดือน 19 วัน
ม.ธันวา สุวรรณชื่น

17 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

29 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

17 ปี 3 เดือน 23 วัน
มิสบุษบา ศุกระศร

30 ปี 2 เดือน 1 วัน
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

20 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

20 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

17 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสไพจิต โกมาสถิตย์

17 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.มณี ครไชยศรี

28 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

17 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสวรรณิภา วันหวัง

18 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.วัฒนา แสงสินธุ์

17 ปี 10 เดือน 18 วัน
ม.วิทยา ดวงจิต

20 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

30 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสวิไลวรรณ เมฆโปธิ

33 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสวิไลวรรณ เครือเทพ

26 ปี 6 เดือน 22 วัน
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

17 ปี 3 เดือน 23 วัน
ม.ชินโชติ สุภารัตน์

30 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

16 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.อนุชา จำปามณี

27 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์

21 ปี 3 เดือน 9 วัน
ม.ขรรค์ชัย ริทู

18 ปี 8 เดือน 19 วัน
ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

20 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

24 ปี 1 เดือน 15 วัน
ม.บรรจง ปิยศทิพย์

18 ปี 2 เดือน 4 วัน
ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

25 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

20 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

29 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสุภาภรณ์ กำลัง

32 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสสุรีย์รัตน์ วรรคตอน

28 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสจิดาภา แสงประดับ

15 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.สมบูรณ์ คำฟู

25 ปี 4 เดือน 4 วัน
ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

14 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

12 ปี 7 เดือน 20 วัน
ม.ธัชพล หาญประกอบสุข

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสนิภา ฟองผล

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

15 ปี 9 เดือน 15 วัน
ม.ยุทธนา สุรพันธ์

15 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ธนายุทธ นามวงค์

12 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ศราวุธ ดวงรักษ์

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

15 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

15 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.อนุรักษ์ ศรีไม้

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

16 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสอัมพร พิมพิสาร

15 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสอุไร ชัยคำวัง

16 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสพีวรา สอาดล้วน

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสศิริพร หวังวนพัฒน์

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.สุรวุธ จำรัส

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.มานพ สิทธิปัญญา

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสอรกนก เลิศธนาผล

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

13 ปี 3 เดือน 15 วัน
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

6 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสปวีณา วิจิตรพร

11 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.ธีรพงษ์ กันธราช

11 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

11 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสศากุล ตานะเศรษฐ

11 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

11 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ

10 ปี 3 เดือน 0 วัน
มิสพัชราภรณ์ กาวินา

10 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสสุทธิพร ใจกว้าง

9 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสรุ่งทิวา สาลีศิลป์

10 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

9 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสธนาภา ปาจุวัง

9 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสธนพร พันธ์ศุภะ

9 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

8 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสเกษสุดา คำลุน

8 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสดารารัตน์ โสวะนา

8 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสวาลียา อินทร์แก้ว

8 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.จุมพฏ สืบจ้อน

6 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสสมหญิง ฟูปัญญา

6 ปี 11 เดือน 30 วัน
ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

6 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสศิรินภา ทรงประสพ

6 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา

7 ปี 2 เดือน 1 วัน
มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์

6 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสประมวล พวงสี

5 ปี 10 เดือน 0 วัน
ม.ภาคภูมิ สิงห์สา

6 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสกิติยา อารักษ์

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสอรวรรณ สินารุณ

5 ปี 3 เดือน 2 วัน
มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

6 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

6 ปี 4 เดือน 1 วัน
มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสฐาปนี สิทธิเลิศ

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสชญาณิศา คันธวงค์

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.เอกกมล วงศ์บุตร

6 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม

6 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสเกศวดี แก้วศรี

6 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสพิมพ์วิไล หอมมณี

5 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสศิริลักษณ์ ศิริวงศ์

5 ปี 9 เดือน 21 วัน
ม.เขมภพ วงค์จี๋

5 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

4 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสธิดาพร ดอนไชย

5 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

5 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสรสสริน มงคลเทพ

5 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสนันทิยา ไทยใหม่

4 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสรินลษา เจริญสุข

5 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

4 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสชนิดา ขาวผ่อง

4 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสสุนิสา ลอยเลิศ

4 ปี 3 เดือน 1 วัน
มิสสาธินี ยศวิทยากุล

4 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที

4 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

3 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสดารารัตน์ คำมาไว

4 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

3 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.นัฐพล เครือสาร

3 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสนฤมล ภักดี

3 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

3 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสนัทธ์หทัย กันเสน

3 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสทิพวรรณ สุระณี

2 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

3 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

2 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสวรารัตน์ ขาวงาม

2 ปี 1 เดือน 1 วัน
ม.สมเกียรติ มูลใหม่

3 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสธนพร ชำนาญศิลป์

2 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

2 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสอารุณี ลากตา

2 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสณัฐธิดา ถนอมการ

3 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.คุณากร วงษ์คำ

3 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

1 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

1 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสกนกวรรณ สายมา

1 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

2 ปี 7 เดือน 29 วัน
ม.ศุภกิจ คำลุน

2 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

2 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสพิกุล วิเคราะห์ดาว

1 ปี 11 เดือน 16 วัน
มิสญาดา หมื่นตาบุตร

1 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

1 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสรัตติกาล สำเนียง

1 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

1 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสสุพิชญา ใจแก้ว

1 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

3 ปี 5 เดือน 1 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 34 คน)
Miss.Mary Jean Yunting Celestial

13 ปี 3 เดือน 21 วัน
Miss.Janice Yunting Celestial

10 ปี 3 เดือน 1 วัน
Miss.Irene Legaspi Panes

10 ปี 2 เดือน 28 วัน
Miss.Arlyn Agravante Dingcong

9 ปี 4 เดือน 9 วัน
Miss.Rowena Espanol Degino

9 ปี 4 เดือน 9 วัน
Mr.Lawrence Francisco Manalo

8 ปี 11 เดือน 26 วัน
Mr.Raymond Sandimas Ancog

8 ปี 3 เดือน 16 วัน
Mr.Jason Yunting Celestial

8 ปี 3 เดือน 16 วัน
Miss.Aileen Tagalawan Dumagan

6 ปี 11 เดือน 14 วัน
Miss.Janine Yunting Celestial

6 ปี 0 เดือน 21 วัน
Mrs.Marian Capispisan Delas Armas

5 ปี 8 เดือน 12 วัน
Mr.Russell John Ramos Micumao

4 ปี 0 เดือน 29 วัน
Mr.Fedel Rey Almia Orellano

2 ปี 7 เดือน 11 วัน
Miss.Ladylide Alcuizar Laurel

2 ปี 8 เดือน 22 วัน
Miss.LI AIJUAN

2 ปี 7 เดือน 29 วัน
Miss.Diann Paez Fernandez

2 ปี 4 เดือน 1 วัน
Miss.Yumika Ono

2 ปี 1 เดือน 17 วัน
Mr.Alexander Charles Spangler

1 ปี 6 เดือน 12 วัน
Miss.Lucia Garcia Argudo

1 ปี 6 เดือน 12 วัน
Miss.Shiaren Briones Macaya

1 ปี 5 เดือน 2 วัน
Mr.Val Ilarcosa Sialsa

1 ปี 4 เดือน 24 วัน
Miss.Reinelda Paez Fernandez

1 ปี 4 เดือน 13 วัน
Mr.Jay Alexander Hinckley Little

1 ปี 4 เดือน 13 วัน
Mr.Simon Jon Dean

1 ปี 3 เดือน 29 วัน
Miss.Ma. Kharel Sombilon Franco

1 ปี 3 เดือน 16 วัน
Miss.Selina Rae

1 ปี 2 เดือน 19 วัน
Miss.Ali Tatro

0 ปี 5 เดือน 1 วัน
Mr.Tarin Edward Garrison

0 ปี 3 เดือน 1 วัน
Mr.Norris Lee Smith

0 ปี 3 เดือน 1 วัน
Mr.Dustin Taylor

0 ปี 3 เดือน 1 วัน
Mr.Curt Alexander Duncan

0 ปี 2 เดือน 13 วัน
Mr.Charnel Maluenda

0 ปี 1 เดือน 20 วัน
Miss.Zu Zu

0 ปี 1 เดือน 20 วัน
Miss.Samara Marie Murtaugh

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 1 คน)
ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

0 ปี 3 เดือน 1 วัน
ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 20 คน)
ม.สงกรานต์ กวงคำ

2 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

2 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสนภัสวรรณ กุญแจนาค

1 ปี 6 เดือน 9 วัน
ม.ณัฐนันท์ สุภาวะ

1 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.วิศรุต ชอบชื่น

1 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสเกศรินทร์ เงาแดง

0 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสวรรณนิภา กันทะมูล

1 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสธาราหทัย วงค์ไชย

0 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.นนทวัฒน์ ชิณาวงค์

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสชุติกาญจน์ เปียงใจ

0 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสกนก ทรรทรานนท์

13 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.ธวัชชัย ใจมุข

8 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.ชุมพล ชาญณรงค์

13 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสปภาพร หวังวิศวาวิทย์

12 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสณัฐธิดา เจริญทรัพย์

8 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.ธวัชชัย แย้มสำรวล

13 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.นนท์ สิริภาคิไนย

1 ปี 4 เดือน 2 วัน
ม.พีรพัฒน์ ประกอบกิจ

1 ปี 4 เดือน 2 วัน
มิสจุฑารัตน์ เจริญสินธุ์

0 ปี 2 เดือน 1 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 70 คน)
นายอุดม ต๊ะลือ

33 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายบุญถึง พวงมาลัย

31 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายชาญวิทย์ บุญวิจิตร

27 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายจรัส คำเพียง

25 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายบุญเพ็ง แก้วแย้ม

25 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายกัมพล ขันธุ์แก้ว

23 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.จิรพันธ์ ประอินทร์

23 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายสมศักดิ์ ศรีคำมา

21 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.จันทร์ สิงห์ทอง

16 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายดิเรก คำใจ

15 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายซอเบต๊ะ ลุงแสง

15 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ทวย ลุงแสง

15 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายจ๋อม อนุรักษ์ป่าดง

12 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายเจริญ จตุรงค์เดโชชัย

11 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายนพคุณ นันตา

10 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.น้ำฝน อินทนนท์

10 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายจิ่ง สีรุ้ง

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.บัวแก้ว สีรุ้ง

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.บัวบาน แสนเจริญ

6 ปี 8 เดือน 17 วัน
นายธนวัฒน์ วรภัคพศวัต

6 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายอิทธิพล สิทธิราช

5 ปี 4 เดือน 0 วัน
นายพิชัย ผดุงวงศ์

4 ปี 7 เดือน 30 วัน
นายสมชาย ยอทู

4 ปี 1 เดือน 1 วัน
น.ส.หน้อย ลุงช่วย

3 ปี 5 เดือน 8 วัน
นายณัฐรพล จอวา

3 ปี 3 เดือน 1 วัน
นายสัมพันธ์ ชมหอม

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
น.ส.สุกัญญา แซ่ลี้

1 ปี 6 เดือน 4 วัน
นายนพชัย สันติภาพพงศ์ไพร

1 ปี 4 เดือน 7 วัน
นายธนากร ตันศิริ

4 ปี 8 เดือน 14 วัน
น.ส.ข่อง ์NANG KHAUNG

1 ปี 1 เดือน 12 วัน
นายดำรงค์ เปรมประทีปกร

1 ปี 1 เดือน 7 วัน
นายสุรชาติ จอวา

1 ปี 1 เดือน 3 วัน
น.ส.อุมาพร น้อยพันธ์

1 ปี 0 เดือน 30 วัน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

25 ปี 7 เดือน 2 วัน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

23 ปี 7 เดือน 1 วัน
นายชลธี วิเชียร

0 ปี 10 เดือน 29 วัน
น.ส.เดือน วงค์งาม

0 ปี 3 เดือน 3 วัน
นายธวัชชัย ฤทธิเกษมพร

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
นายจะซอ ลงรงค์

0 ปี 0 เดือน 0 วัน
น.ส.ภิญโญ แสงบังเงิน

30 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.อัมพร ตุ่นคำ

30 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ลัดดา ลำดวน

29 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.สมพิศ จันทร์หอม

28 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ราตรี หินคำ

25 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.เครือวัน ดวงสว่าง

22 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.จิตรา ตั๋นคำเมือง

23 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.แดง หอมยมณ์

22 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.บังอร หอมมี

22 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.สุนีย์ หินยมณ์

22 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.รัชนี เจริญศิลป์

21 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.ราตรี ชุมภูทิพย์

21 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.จันทร์จิรา คำอ่อน

20 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.อัมพร หินยมณ์

20 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.นิภา หอมอาด

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ประกาย กัณทะวงค์

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.เพ็ญพรรค ศรีวงค์

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ศรีพรรณ์ จันทร์ผ่อง

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.สายทอง สมบูรณ์ชัย

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.อรุณศรี ยอดประชัน

18 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ชัยมณี

7 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.นิตยา ริทู

13 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ธรรม

12 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายกันธิ น้อยพาน

5 ปี 11 เดือน 8 วัน
นายชูชาติ ปันจันทร์

5 ปี 4 เดือน 2 วัน
น.ส.เพ็ญนภา มโนวอน

4 ปี 11 เดือน 17 วัน
นายทวีชัย เตโม

3 ปี 5 เดือน 29 วัน
น.ส.บุญธิดา พิทักษ์ชลธี

2 ปี 6 เดือน 1 วัน
น.ส.สุชาดา ลำดวน

1 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.ยุพิน ไชยวงค์

1 ปี 4 เดือน 12 วัน
น.ส.ศรีนวล ศรีวรรณ์

1 ปี 4 เดือน 12 วัน
";