ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

1 ปี 2 เดือน
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

10 ปี 2 เดือน
ภ.ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

0 ปี 2 เดือน
ครูและบุคลากร (จำนวน 159 คน)
มิสศศิภรณ์ เถระ

30 ปี 5 เดือน
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

23 ปี 3 เดือน
มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์

26 ปี 7 เดือน
ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

20 ปี 3 เดือน
มิสพรฤดี จันทร์สอง

28 ปี 10 เดือน
ม.นิวัติ ทิศรีชัย

17 ปี 1 เดือน
มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

21 ปี 2 เดือน
มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

33 ปี 2 เดือน
มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

29 ปี 11 เดือน
มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

19 ปี 9 เดือน
มิสธิดาพร ทองคำ

18 ปี 3 เดือน
มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

37 ปี 1 เดือน
มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์

21 ปี 1 เดือน
มิสสุพัตรา มหายศ

20 ปี 8 เดือน
ม.สมชาย พุทธิมา

33 ปี 2 เดือน
ม.ธนพงศ์ มงคล

33 ปี 2 เดือน
ม.กระสรวล อินทรสมบัติ

21 ปี 8 เดือน
ม.จารึก ลอยสุวรรณ

21 ปี 2 เดือน
มิสจิราณี ทิศรีชัย

17 ปี 8 เดือน
มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล

21 ปี 1 เดือน
ม.แดน สุวรรณ

18 ปี 6 เดือน
ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

18 ปี 6 เดือน
ม.ธันวา สุวรรณชื่น

17 ปี 8 เดือน
มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

28 ปี 10 เดือน
ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

17 ปี 8 เดือน
มิสบุษบา ศุกระศร

29 ปี 11 เดือน
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

20 ปี 8 เดือน
มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

21 ปี 2 เดือน
มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

17 ปี 8 เดือน
มิสไพจิต โกมาสถิตย์

18 ปี 2 เดือน
ม.มณี ครไชยศรี

28 ปี 2 เดือน
มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

17 ปี 8 เดือน
มิสวรรณิภา วันหวัง

18 ปี 3 เดือน
ม.วัฒนา แสงสินธุ์

17 ปี 8 เดือน
ม.วิทยา ดวงจิต

20 ปี 8 เดือน
มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

29 ปี 11 เดือน
มิสวิไลวรรณ เมฆโปธิ

32 ปี 11 เดือน
มิสวิไลวรรณ เครือเทพ

26 ปี 4 เดือน
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

17 ปี 1 เดือน
ม.ชินโชติ สุภารัตน์

30 ปี 3 เดือน
ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

17 ปี 2 เดือน
ม.อนุชา จำปามณี

26 ปี 11 เดือน
ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์

21 ปี 3 เดือน
ม.ขรรค์ชัย ริทู

18 ปี 6 เดือน
ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

20 ปี 9 เดือน
ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

23 ปี 11 เดือน
ม.บรรจง ปิยศทิพย์

22 ปี 2 เดือน
ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

24 ปี 11 เดือน
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

22 ปี 4 เดือน
มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

29 ปี 3 เดือน
มิสสุภาภรณ์ กำลัง

32 ปี 4 เดือน
มิสสุรีย์รัตน์ วรรคตอน

27 ปี 10 เดือน
มิสจิดาภา แสงประดับ

28 ปี 1 เดือน
ม.สมบูรณ์ คำฟู

25 ปี 7 เดือน
ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

17 ปี 2 เดือน
ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

18 ปี 6 เดือน
ม.ธัชพล หาญประกอบสุข

17 ปี 1 เดือน
มิสนิภา ฟองผล

19 ปี 0 เดือน
ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

20 ปี 8 เดือน
มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

15 ปี 7 เดือน
ม.ยุทธนา สุรพันธ์

15 ปี 7 เดือน
มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

17 ปี 2 เดือน
ม.ธนายุทธ นามวงค์

19 ปี 10 เดือน
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

16 ปี 0 เดือน
ม.ศราวุธ ดวงรักษ์

17 ปี 2 เดือน
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

17 ปี 2 เดือน
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

16 ปี 2 เดือน
มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

16 ปี 2 เดือน
ม.อนุรักษ์ ศรีไม้

17 ปี 2 เดือน
มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

17 ปี 2 เดือน
มิสอัมพร พิมพิสาร

17 ปี 2 เดือน
มิสอุไร ชัยคำวัง

16 ปี 0 เดือน
มิสพีวรา สอาดล้วน

15 ปี 3 เดือน
มิสศิริพร หวังวนพัฒน์

15 ปี 2 เดือน
ม.สุรวุธ จำรัส

15 ปี 2 เดือน
ม.มานพ สิทธิปัญญา

15 ปี 1 เดือน
ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

13 ปี 8 เดือน
มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

13 ปี 8 เดือน
ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ

13 ปี 8 เดือน
มิสอรกนก เลิศธนาผล

13 ปี 5 เดือน
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

13 ปี 2 เดือน
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

13 ปี 4 เดือน
มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

12 ปี 4 เดือน
มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

12 ปี 3 เดือน
มิสปวีณา วิจิตรพร

12 ปี 2 เดือน
ม.ธีรพงษ์ กันธราช

11 ปี 11 เดือน
มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

11 ปี 10 เดือน
มิสศากุล ตานะเศรษฐ

11 ปี 8 เดือน
มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

11 ปี 4 เดือน
มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ

11 ปี 3 เดือน
มิสพัชราภรณ์ กาวินา

11 ปี 2 เดือน
มิสสุทธิพร ใจกว้าง

9 ปี 9 เดือน
มิสรุ่งทิวา สาลีศิลป์

9 ปี 10 เดือน
มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

9 ปี 7 เดือน
มิสธนาภา ปาจุวัง

10 ปี 0 เดือน
มิสธนพร พันธ์ศุภะ

9 ปี 5 เดือน
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

9 ปี 2 เดือน
มิสเกษสุดา คำลุน

9 ปี 1 เดือน
มิสดารารัตน์ โสวะนา

8 ปี 11 เดือน
มิสวาลียา อินทร์แก้ว

8 ปี 11 เดือน
ม.จุมพฏ สืบจ้อน

8 ปี 8 เดือน
มิสสมหญิง ฟูปัญญา

8 ปี 8 เดือน
ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

8 ปี 4 เดือน
มิสศิรินภา ทรงประสพ

8 ปี 2 เดือน
มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา

8 ปี 2 เดือน
มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์

8 ปี 1 เดือน
มิสประมวล พวงสี

8 ปี 0 เดือน
ม.ภาคภูมิ สิงห์สา

7 ปี 10 เดือน
มิสกิติยา อารักษ์

7 ปี 7 เดือน
มิสอรวรรณ สินารุณ

7 ปี 6 เดือน
มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

7 ปี 6 เดือน
มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

7 ปี 2 เดือน
มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

7 ปี 2 เดือน
มิสฐาปนี สิทธิเลิศ

7 ปี 2 เดือน
มิสชญาณิศา คันธวงค์

7 ปี 2 เดือน
ม.เอกกมล วงศ์บุตร

7 ปี 1 เดือน
มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม

7 ปี 1 เดือน
มิสเกศวดี แก้วศรี

7 ปี 1 เดือน
มิสพิมพ์วิไล หอมมณี

7 ปี 0 เดือน
มิสศิริลักษณ์ ศิริวงศ์

6 ปี 10 เดือน
ม.เขมภพ วงค์จี๋

6 ปี 10 เดือน
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

6 ปี 9 เดือน
มิสธิดาพร ดอนไชย

6 ปี 6 เดือน
มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

6 ปี 6 เดือน
มิสรสสริน มงคลเทพ

6 ปี 5 เดือน
มิสนันทิยา ไทยใหม่

6 ปี 2 เดือน
มิสรินลษา เจริญสุข

6 ปี 0 เดือน
มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

6 ปี 0 เดือน
มิสชนิดา ขาวผ่อง

5 ปี 7 เดือน
มิสสุนิสา ลอยเลิศ

5 ปี 6 เดือน
มิสสาธินี ยศวิทยากุล

5 ปี 6 เดือน
ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที

5 ปี 2 เดือน
มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

5 ปี 2 เดือน
มิสดารารัตน์ คำมาไว

5 ปี 1 เดือน
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

5 ปี 0 เดือน
ม.นัฐพล เครือสาร

5 ปี 0 เดือน
มิสนฤมล ภักดี

4 ปี 11 เดือน
มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

4 ปี 11 เดือน
มิสนัทธ์หทัย กันเสน

4 ปี 11 เดือน
มิสทิพวรรณ สุระณี

4 ปี 11 เดือน
มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

4 ปี 6 เดือน
มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

4 ปี 2 เดือน
มิสวรารัตน์ ขาวงาม

4 ปี 2 เดือน
ม.สมเกียรติ มูลใหม่

4 ปี 1 เดือน
มิสธนพร ชำนาญศิลป์

4 ปี 1 เดือน
มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

4 ปี 0 เดือน
มิสอารุณี ลากตา

3 ปี 10 เดือน
มิสณัฐธิดา ถนอมการ

3 ปี 6 เดือน
ม.คุณากร วงษ์คำ

3 ปี 2 เดือน
มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

3 ปี 2 เดือน
ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

3 ปี 0 เดือน
มิสกนกวรรณ สายมา

2 ปี 11 เดือน
มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

2 ปี 5 เดือน
ม.ศุภกิจ คำลุน

2 ปี 0 เดือน
ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

1 ปี 10 เดือน
มิสพิกุล รุ้งประนมกร

1 ปี 9 เดือน
มิสญาดา หมื่นตาบุตร

1 ปี 7 เดือน
ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

1 ปี 4 เดือน
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

0 ปี 2 เดือน
ครูต่างชาติ (จำนวน 33 คน)
Miss Mary Jean Yunting Celestial

13 ปี 1 เดือน
Miss Janice Yunting Celestial

10 ปี 0 เดือน
Miss Irene Legaspi Panes

10 ปี 0 เดือน
Miss Arlyn Agravante Dingcong

9 ปี 2 เดือน
Miss Rowena Espanol Degino

9 ปี 2 เดือน
Mr.Porferio Sarong Canda

9 ปี 1 เดือน
Mr.Lawrence Francisco Manalo

8 ปี 9 เดือน
Mr.Raymond Sandimas Ancog

8 ปี 1 เดือน
Mr.Jason Yunting Celestial

8 ปี 1 เดือน
Miss Aileen Tagalawan Dumagan

6 ปี 9 เดือน
Miss Janine Yunting Celestial

5 ปี 10 เดือน
ไม่ระบุ Marian Capispisan Delas Armas

5 ปี 6 เดือน
Mr.Russell John Ramos Micumao

3 ปี 10 เดือน
Mr.Fedel Rey Almia Orellano

2 ปี 9 เดือน
Miss Ladylide Alcuizar Laurel

2 ปี 6 เดือน
Miss LI AIJUAN

2 ปี 5 เดือน
Miss Diann Paez Fernandez

2 ปี 1 เดือน
Miss Yumika Ono

1 ปี 11 เดือน
Mr.Alexander Charles Spangler

1 ปี 4 เดือน
Miss Lucia Garcia Argudo

1 ปี 4 เดือน
Miss Shiaren Briones Macaya

1 ปี 2 เดือน
Mr.Val Ilarcosa Sialsa

1 ปี 2 เดือน
Miss Reinelda Paez Fernandez

1 ปี 2 เดือน
Mr.Jay Alexander Hinckley Little

1 ปี 2 เดือน
Mr.Simon Jon Dean

1 ปี 1 เดือน
Miss Ma. Kharel Sombilon Franco

1 ปี 1 เดือน
Mr.Carl Andrew Allinson

1 ปี 0 เดือน
Miss Selina Rae

1 ปี 0 เดือน
Miss Ali Tatro

0 ปี 2 เดือน
Mr.Bradley John Carr

0 ปี 2 เดือน
Mr.Tarin Edward Garrison

0 ปี 0 เดือน
Mr.Norris Lee Smith

0 ปี 0 เดือน
Mr.Dustin Taylor

0 ปี 0 เดือน
ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 4 คน)
มิสจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา

0 ปี 2 เดือน
ม.นนทวัฒน์ ชิณาวงค์

0 ปี 2 เดือน
ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

0 ปี 0 เดือน
มิสชุติกาญจน์ เปียงใจ

0 ปี 1 เดือน
ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 21 คน)
มิสChuchi Gabay Agustilo

10 ปี 0 เดือน
ม.สงกรานต์ กวงคำ

2 ปี 8 เดือน
มิสจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

2 ปี 1 เดือน
มิสนภัสวรรณ กุญแจนาค

1 ปี 4 เดือน
มิสรัตติกาล สำเนียง

1 ปี 2 เดือน
มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

1 ปี 2 เดือน
ม.ณัฐนันท์ สุภาวะ

1 ปี 3 เดือน
ม.วิศรุต ชอบชื่น

1 ปี 3 เดือน
มิสพัทยา คลังวิเชียร

1 ปี 2 เดือน
มิสสุพิชญา ใจแก้ว

1 ปี 1 เดือน
มิสเกศรินทร์ เงาแดง

1 ปี 0 เดือน
มิสวรรณนิภา กันทะมูล

0 ปี 10 เดือน
มิสธาราหทัย วงค์ไชย

0 ปี 4 เดือน
มิสกนก ทรรทรานนท์

13 ปี 2 เดือน
ม.ธวัชชัย ใจมุข

8 ปี 2 เดือน
ม.ชุมพล ชาญณรงค์

13 ปี 2 เดือน
มิสปภาพร หวังวิศวาวิทย์

12 ปี 2 เดือน
มิสณัฐธิดา เจริญทรัพย์

8 ปี 2 เดือน
ม.ธวัชชัย แย้มสำรวล

13 ปี 2 เดือน
ม.นนท์ สิริภาคิไนย

1 ปี 1 เดือน
ม.พีรพัฒน์ ประกอบกิจ

1 ปี 1 เดือน
นักการและพนักงาน (จำนวน 71 คน)
นายอุดม ต๊ะลือ

33 ปี 2 เดือน
นายบุญถึง พวงมาลัย

31 ปี 2 เดือน
นายชาญวิทย์ บุญวิจิตร

27 ปี 2 เดือน
นายจรัส คำเพียง

25 ปี 2 เดือน
นายบุญเพ็ง แก้วแย้ม

25 ปี 2 เดือน
นายกัมพล ขันธุ์แก้ว

23 ปี 2 เดือน
น.ส.จิรพันธ์ ประอินทร์

23 ปี 2 เดือน
นายสมศักดิ์ ศรีคำมา

21 ปี 2 เดือน
น.ส.จันทร์ สิงห์ทอง

16 ปี 2 เดือน
นายดิเรก คำใจ

15 ปี 2 เดือน
นายซอเบต๊ะ ลุงแสง

15 ปี 2 เดือน
น.ส.ทวย ลุงแสง

15 ปี 2 เดือน
นายจ๋อม อนุรักษ์ป่าดง

12 ปี 2 เดือน
นายเจริญ จตุรงค์เดโชชัย

11 ปี 2 เดือน
นายนพคุณ นันตา

10 ปี 2 เดือน
น.ส.น้ำฝน อินทนนท์

10 ปี 2 เดือน
นายจิ่ง สีรุ้ง

6 ปี 11 เดือน
น.ส.บัวแก้ว สีรุ้ง

6 ปี 11 เดือน
น.ส.บัวบาน แสนเจริญ

6 ปี 6 เดือน
นายธนวัฒน์ วรภัคพศวัต

6 ปี 3 เดือน
นายอิทธิพล สิทธิราช

5 ปี 1 เดือน
นายพิชัย ผดุงวงศ์

4 ปี 5 เดือน
นายสมชาย ยอทู

3 ปี 11 เดือน
น.ส.หน้อย ลุงช่วย

3 ปี 3 เดือน
นายณัฐรพล จอวา

3 ปี 0 เดือน
นายยงยุทธ เชิงบรรพต

3 ปี 0 เดือน
นายสัมพันธ์ ชมหอม

2 ปี 2 เดือน
น.ส.สุกัญญา แซ่ลี้

1 ปี 4 เดือน
นายเสาร์แก้ว อินธนู

1 ปี 2 เดือน
นายนพชัย สันติภาพพงศ์ไพร

1 ปี 2 เดือน
นายธนากร ตันศิริ

4 ปี 6 เดือน
น.ส.ข่อง ์NANG KHAUNG

0 ปี 11 เดือน
นายดำรงค์ เปรมประทีปกร

0 ปี 11 เดือน
นายสุรชาติ จอวา

0 ปี 11 เดือน
น.ส.อุมาพร น้อยพันธ์

0 ปี 10 เดือน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

25 ปี 4 เดือน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

23 ปี 4 เดือน
นายชลธี วิเชียร

0 ปี 8 เดือน
น.ส.เดือน วงค์งาม

0 ปี 1 เดือน
น.ส.ภิญโญ แสงบังเงิน

30 ปี 2 เดือน
น.ส.อัมพร ตุ่นคำ

30 ปี 2 เดือน
น.ส.ลัดดา ลำดวน

29 ปี 2 เดือน
น.ส.สมพิศ จันทร์หอม

28 ปี 2 เดือน
น.ส.ราตรี หินคำ

25 ปี 2 เดือน
น.ส.เครือวัน ดวงสว่าง

22 ปี 2 เดือน
น.ส.จิตรา ตั๋นคำเมือง

23 ปี 2 เดือน
น.ส.แดง หอมยมณ์

22 ปี 2 เดือน
น.ส.บังอร หอมมี

22 ปี 2 เดือน
น.ส.สุนีย์ หินยมณ์

22 ปี 2 เดือน
น.ส.รัชนี เจริญศิลป์

21 ปี 2 เดือน
น.ส.ราตรี ชุมภูทิพย์

21 ปี 2 เดือน
น.ส.จันทร์จิรา คำอ่อน

20 ปี 2 เดือน
น.ส.อัมพร หินยมณ์

20 ปี 2 เดือน
น.ส.นิภา หอมอาด

18 ปี 2 เดือน
น.ส.ประกาย กัณทะวงค์

18 ปี 2 เดือน
น.ส.เพ็ญพรรค ศรีวงค์

18 ปี 2 เดือน
น.ส.ศรีพรรณ์ จันทร์ผ่อง

18 ปี 2 เดือน
น.ส.สายทอง สมบูรณ์ชัย

18 ปี 2 เดือน
น.ส.อรุณศรี ยอดประชัน

18 ปี 2 เดือน
น.ส.สมบูรณ์ ชัยมณี

7 ปี 2 เดือน
น.ส.นิตยา ริทู

13 ปี 2 เดือน
น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ธรรม

12 ปี 2 เดือน
นายกันธิ น้อยพาน

5 ปี 9 เดือน
นายชูชาติ ปันจันทร์

5 ปี 1 เดือน
น.ส.เพ็ญนภา มโนวอน

4 ปี 9 เดือน
น.ส.อัจฉรา มั่นคง

4 ปี 0 เดือน
นายทวีชัย เตโม

3 ปี 3 เดือน
น.ส.บุญธิดา พิทักษ์ชลธี

2 ปี 3 เดือน
น.ส.สุชาดา ลำดวน

1 ปี 8 เดือน
น.ส.ยุพิน ไชยวงค์

1 ปี 2 เดือน
น.ส.ศรีนวล ศรีวรรณ์

1 ปี 2 เดือน
";