ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

2 ปี 8 เดือน 25 วัน
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

11 ปี 8 เดือน 9 วัน
ภ.ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

1 ปี 8 เดือน 25 วัน
ครูและบุคลากร (จำนวน 156 คน)
มิสศศิภรณ์ เถระ

31 ปี 11 เดือน 10 วัน
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

24 ปี 9 เดือน 8 วัน
ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

21 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสพรฤดี จันทร์สอง

30 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.นิวัติ ทิศรีชัย

18 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

22 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

34 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

31 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

21 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสธิดาพร ทองคำ

19 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

38 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์

22 ปี 6 เดือน 30 วัน
มิสสุพัตรา มหายศ

22 ปี 2 เดือน 16 วัน
ม.สมชาย พุทธิมา

34 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.กระสรวล อินทรสมบัติ

23 ปี 2 เดือน 16 วัน
ม.จารึก ลอยสุวรรณ

22 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสจิราณี ทิศรีชัย

19 ปี 2 เดือน 21 วัน
มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล

22 ปี 7 เดือน 2 วัน
ม.แดน สุวรรณ

20 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

20 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.ธันวา สุวรรณชื่น

19 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

30 ปี 4 เดือน 25 วัน
ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

19 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

22 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

22 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

19 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสไพจิต โกมาสถิตย์

19 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.มณี ครไชยศรี

29 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

19 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสวรรณิภา วันหวัง

19 ปี 9 เดือน 0 วัน
ม.วัฒนา แสงสินธุ์

19 ปี 2 เดือน 13 วัน
ม.วิทยา ดวงจิต

22 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

31 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

18 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.ชินโชติ สุภารัตน์

31 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

18 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.อนุชา จำปามณี

28 ปี 5 เดือน 16 วัน
ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์

22 ปี 9 เดือน 0 วัน
ม.ขรรค์ชัย ริทู

20 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

22 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

25 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.บรรจง ปิยศทิพย์

23 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

26 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

23 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

30 ปี 9 เดือน 10 วัน
มิสสุภาภรณ์ กำลัง

33 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสสุรีย์รัตน์ วรรคตอน

29 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสจิดาภา แสงประดับ

29 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.สมบูรณ์ คำฟู

27 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

18 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

20 ปี 0 เดือน 23 วัน
ม.ธัชพล หาญประกอบสุข

18 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสนิภา ฟองผล

20 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

22 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

17 ปี 1 เดือน 8 วัน
ม.ยุทธนา สุรพันธ์

17 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

18 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.ธนายุทธ นามวงค์

21 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

17 ปี 6 เดือน 26 วัน
ม.ศราวุธ ดวงรักษ์

18 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

18 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

17 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

17 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.อนุรักษ์ ศรีไม้

18 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

18 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสอัมพร พิมพิสาร

18 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสอุไร ชัยคำวัง

17 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสพีวรา สอาดล้วน

16 ปี 9 เดือน 25 วัน
มิสศิริพร หวังวนพัฒน์

16 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.สุรวุธ จำรัส

16 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.มานพ สิทธิปัญญา

16 ปี 7 เดือน 18 วัน
ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

15 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

15 ปี 2 เดือน 10 วัน
ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ

15 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสอรกนก เลิศธนาผล

14 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

14 ปี 8 เดือน 5 วัน
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

14 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

13 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

13 ปี 9 เดือน 9 วัน
มิสปวีณา วิจิตรพร

13 ปี 8 เดือน 11 วัน
ม.ธีรพงษ์ กันธราช

13 ปี 5 เดือน 0 วัน
มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

13 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสศากุล ตานะเศรษฐ

13 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

12 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ

12 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสพัชราภรณ์ กาวินา

12 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสสุทธิพร ใจกว้าง

11 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสรุ่งทิวา สาลีศิลป์

11 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

11 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสธนาภา ปาจุวัง

11 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสธนพร พันธ์ศุภะ

10 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

10 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสเกษสุดา คำลุน

10 ปี 7 เดือน 18 วัน
มิสดารารัตน์ โสวะนา

10 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสวาลียา อินทร์แก้ว

10 ปี 5 เดือน 11 วัน
ม.จุมพฏ สืบจ้อน

10 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสณมน ฟูปัญญา

10 ปี 2 เดือน 25 วัน
ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

9 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสศิรินภา ทรงประสพ

9 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา

9 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์

9 ปี 7 เดือน 8 วัน
ม.ภาคภูมิ สิงห์สา

9 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสกิติยา อารักษ์

9 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสอรวรรณ สินารุณ

9 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

9 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

8 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

8 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสฐาปนี จันทร์แว่น

8 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสชญาณิศา คันธวงค์

8 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.เอกกมล วงศ์บุตร

8 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม

8 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสเกศวดี แก้วศรี

8 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสพิมพ์วิไล หอมมณี

8 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสศิริลักษณ์ ศิริวงศ์

8 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.เขมภพ วงค์จี๋

8 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

8 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสธิดาพร ดอนไชย

8 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

8 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสรสสริน มงคลเทพ

7 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสรินลษา เจริญสุข

7 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

7 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสชนิดา ขาวผ่อง

7 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสสาธินี ยศวิทยากุล

7 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที

6 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

6 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสดารารัตน์ คำมาไว

6 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

6 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.นัฐพล เครือสาร

6 ปี 6 เดือน 7 วัน
มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

6 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสทิพวรรณ สุระณี

6 ปี 5 เดือน 15 วัน
มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

6 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

5 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสวรารัตน์ ขาวงาม

5 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.สมเกียรติ มูลใหม่

5 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสธนพร ชำนาญศิลป์

5 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

5 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสอารุณี ลากตา

5 ปี 4 เดือน 25 วัน
มิสณัฐธิดา ถนอมการ

5 ปี 0 เดือน 21 วัน
ม.คุณากรท์ วงษ์คำ

4 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

4 ปี 8 เดือน 15 วัน
ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

4 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสกนกวรรณ สายมา

4 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

3 ปี 11 เดือน 23 วัน
ม.ศุภกิจ คำลุน

3 ปี 6 เดือน 16 วัน
ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

3 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสพิกุล วิเคราะห์ดาว

3 ปี 3 เดือน 10 วัน
มิสญาดา หมื่นตาบุตร

3 ปี 1 เดือน 21 วัน
ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

2 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสรัตติกาล สำเนียง

2 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

2 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสสุพิชญา มูลวรรณ์

2 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสเกศรินทร์ แซ่เหลี่ยว

2 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสวรรณนิภา กันทะมูล

2 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา

1 ปี 8 เดือน 15 วัน
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

1 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

1 ปี 6 เดือน 26 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 34 คน)
Miss.Mary Jean Yunting Celestial

14 ปี 7 เดือน 14 วัน
Miss.Janice Yunting Celestial

11 ปี 6 เดือน 26 วัน
Miss.Irene Legaspi Panes

11 ปี 6 เดือน 22 วัน
Miss.Arlyn Agravante Dingcong

10 ปี 8 เดือน 1 วัน
Miss.Rowena Espanol Degino

10 ปี 8 เดือน 1 วัน
Mr.Lawrence Francisco Manalo

10 ปี 3 เดือน 20 วัน
Mr.Raymond Sandimas Ancog

9 ปี 7 เดือน 10 วัน
Mr.Jason Yunting Celestial

9 ปี 7 เดือน 10 วัน
Miss.Aileen Tagalawan Dumagan

8 ปี 3 เดือน 9 วัน
Miss.Janine Yunting Celestial

7 ปี 4 เดือน 16 วัน
Mrs.Marian Capispisan Delas Armas

7 ปี 0 เดือน 5 วัน
Mr.Fedel Rey Almia Orellano

4 ปี 3 เดือน 10 วัน
Miss.Ladylide Alcuizar Laurel

4 ปี 0 เดือน 16 วัน
Miss.LI AIJUAN

3 ปี 11 เดือน 23 วัน
Miss.Diann Paez Fernandez

3 ปี 7 เดือน 25 วัน
Miss.Yumika Ono

3 ปี 5 เดือน 12 วัน
Miss.Shiaren Briones Macaya

2 ปี 8 เดือน 25 วัน
Mr.Val Ilarcosa Sialsa

2 ปี 8 เดือน 16 วัน
Miss.Reinelda Paez Fernandez

2 ปี 8 เดือน 5 วัน
Mr.Jay Alexander Hinckley Little

2 ปี 8 เดือน 5 วัน
Mr.Simon Jon Dean

2 ปี 7 เดือน 22 วัน
Mr.Charnel Maluenda

1 ปี 5 เดือน 16 วัน
Miss.Zu Zu

1 ปี 5 เดือน 16 วัน
Mr.Spencer Douglas Smith

1 ปี 3 เดือน 25 วัน
Mr.James Francis Kennedy

1 ปี 2 เดือน 24 วัน
Mr.Timothy Douglas Van Sickle

0 ปี 10 เดือน 23 วัน
Mr.Garett Zachary Madu

0 ปี 7 เดือน 5 วัน
Mr.James Patrick Audin Kelly

0 ปี 5 เดือน 25 วัน
Mr.Jonathan Hickling

0 ปี 5 เดือน 17 วัน
Mr.Scott C Stewart

0 ปี 5 เดือน 8 วัน
Mr.Andrew John Kainz

0 ปี 5 เดือน 3 วัน
Miss.Taylor Erin Earnhart

0 ปี 4 เดือน 13 วัน
Mr.Melvin Changilan Balacdao

0 ปี 4 เดือน 11 วัน
Mr.Connor Alexander Hauer

0 ปี 3 เดือน 6 วัน
ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 2 คน)
มิสนุชนาฎ ปันทรัตน์

0 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสชลธินีพันธ์ วสุวัต

0 ปี 0 เดือน 7 วัน
ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 25 คน)
ม.สงกรานต์ กวงคำ

4 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

3 ปี 7 เดือน 1 วัน
ม.ณัฐนันท์ สุภาวะ

2 ปี 9 เดือน 4 วัน
ม.วิศรุต ชอบชื่น

2 ปี 9 เดือน 4 วัน
มิสอัญญาภัคร์ สมเกตุ

1 ปี 2 เดือน 9 วัน
มิสวราภรณ์ ศรีบุรี

1 ปี 2 เดือน 3 วัน
มิสชุลีพร แซ่ย่าง

0 ปี 11 เดือน 9 วัน
มิสแพรพรรณ ฟูวัน

0 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสสุพรรณจิตร สีเนตร์

0 ปี 9 เดือน 7 วัน
ม.ปฏิวัติ แสนไชยรัง

0 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสภัทราวดี รูปใหญ่

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสวิลาสินี สุระผัด

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสสุพวัฒณีย์ วงค์ตัน

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสรจนา สันทราย

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสสุรางคณา จิตต์กาวิน

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสณัฐพร สิงขา

0 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสกนก ทรรทรานนท์

14 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.ธวัชชัย ใจมุข

9 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.ชุมพล ชาญณรงค์

14 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสปภาพร หวังวิศวาวิทย์

13 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสณัฐธิดา เจริญทรัพย์

9 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.ธวัชชัย แย้มสำรวล

14 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.นนท์ สิริภาคิไนย

2 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.พีรพัฒน์ ประกอบกิจ

2 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.พิสิฐ สุจริตธรรม

1 ปี 2 เดือน 25 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 72 คน)
นายอุดม ต๊ะลือ

34 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายบุญถึง พวงมาลัย

32 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายชาญวิทย์ บุญวิจิตร

28 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายจรัส คำเพียง

26 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายบุญเพ็ง แก้วแย้ม

26 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายกัมพล ขันธุ์แก้ว

24 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.จิรพันธ์ ประอินทร์

24 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายสมศักดิ์ ศรีคำมา

22 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายดิเรก คำใจ

16 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายซอเบต๊ะ ลุงแสง

16 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ทวย ลุงแสง

16 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายจ๋อม อนุรักษ์ป่าดง

13 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายเจริญ จตุรงค์เดโชชัย

12 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายนพคุณ นันตา

11 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.น้ำฝน อินทนนท์

11 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายจิ่ง สีรุ้ง

8 ปี 5 เดือน 10 วัน
น.ส.บัวแก้ว สีรุ้ง

8 ปี 5 เดือน 10 วัน
น.ส.บัวบาน แสนเจริญ

8 ปี 0 เดือน 11 วัน
นายอิทธิพล สิทธิราช

6 ปี 7 เดือน 23 วัน
นายพิชัย ผดุงวงศ์

5 ปี 11 เดือน 24 วัน
นายสมชาย ยอทู

5 ปี 4 เดือน 28 วัน
น.ส.หน้อย ลุงช่วย

4 ปี 9 เดือน 2 วัน
นายสัมพันธ์ ชมหอม

3 ปี 8 เดือน 5 วัน
น.ส.สุกัญญา แซ่ลี้

2 ปี 9 เดือน 27 วัน
นายนพชัย สันติภาพพงศ์ไพร

2 ปี 7 เดือน 30 วัน
น.ส.ข่อง ์NANG KHAUNG

2 ปี 5 เดือน 7 วัน
น.ส.อุมาพร น้อยพันธ์

2 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

26 ปี 10 เดือน 25 วัน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

24 ปี 10 เดือน 25 วัน
นายชลธี วิเชียร

2 ปี 2 เดือน 24 วัน
น.ส.เดือน วงค์งาม

1 ปี 6 เดือน 28 วัน
นายธวัชชัย ฤทธิเกษมพร

1 ปี 3 เดือน 28 วัน
นายจะซอ ลงรงค์

1 ปี 3 เดือน 28 วัน
นายแดง ยอดคำใส

1 ปี 2 เดือน 15 วัน
น.ส.ศิรดา อินชัย

1 ปี 2 เดือน 3 วัน
นายสมเกียรติ บุญตุ้ย

1 ปี 0 เดือน 3 วัน
นายดนัย ภูครองตา

0 ปี 10 เดือน 11 วัน
นายธนากร ตันศิริ

0 ปี 8 เดือน 2 วัน
นายจาย นันต๊ะ

0 ปี 6 เดือน 26 วัน
น.ส.นางลิน

0 ปี 6 เดือน 26 วัน
น.ส.ภิญโญ แสงบังเงิน

31 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.อัมพร ตุ่นคำ

31 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ลัดดา ลำดวน

30 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.สมพิศ จันทร์หอม

29 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ราตรี หินคำ

26 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.เครือวัน ดวงสว่าง

23 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.จิตรา ตั๋นคำเมือง

24 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.แดง หอมยมณ์

23 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.บังอร หอมมี

23 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.สุนีย์ หินยมณ์

23 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.รัชนี เจริญศิลป์

22 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ราตรี ชุมภูทิพย์

22 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.จันทร์จิรา คำอ่อน

21 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.อัมพร หินยมณ์

21 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.นิภา หอมอาด

19 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ประกาย กัณทะวงค์

19 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.ศรีพรรณ์ จันทร์ผ่อง

19 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.สายทอง สมบูรณ์ชัย

19 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.อรุณศรี ยอดประชัน

19 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ชัยมณี

8 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.นิตยา ริทู

14 ปี 8 เดือน 25 วัน
น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ธรรม

13 ปี 8 เดือน 25 วัน
นายกันธิ น้อยพาน

7 ปี 3 เดือน 2 วัน
นายชูชาติ ปันจันทร์

6 ปี 7 เดือน 25 วัน
น.ส.เพ็ญนภา มโนวอน

6 ปี 3 เดือน 11 วัน
นายทวีชัย เตโม

4 ปี 9 เดือน 23 วัน
น.ส.บุญธิดา พิทักษ์ชลธี

3 ปี 9 เดือน 25 วัน
น.ส.สุชาดา ลำดวน

3 ปี 2 เดือน 7 วัน
น.ส.ยุพิน ไชยวงค์

2 ปี 8 เดือน 4 วัน
น.ส.ศรีนวล ศรีวรรณ์

2 ปี 8 เดือน 4 วัน
น.ส.นาน ซอซูซูเอ

0 ปี 11 เดือน 9 วัน
น.ส.ทิฆัมพร แสงโนรี

0 ปี 7 เดือน 25 วัน
";