ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์

2 ปี 0 เดือน 9 วัน
ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา

10 ปี 11 เดือน 23 วัน
ภ.ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์

1 ปี 0 เดือน 8 วัน
ครูและบุคลากร (จำนวน 161 คน)
มิสศศิภรณ์ เถระ

31 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

24 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสณัฐรดา ชื่นจิตร์

27 ปี 5 เดือน 0 วัน
ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

21 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสพรฤดี จันทร์สอง

29 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.นิวัติ ทิศรีชัย

17 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสสุพรรณา อินทรรัสมี

21 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

33 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

30 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

20 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสธิดาพร ทองคำ

19 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

37 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสสุทธิพร รอดสุวรรณ์

21 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสสุพัตรา มหายศ

21 ปี 6 เดือน 0 วัน
ม.สมชาย พุทธิมา

33 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.ธนพงศ์ มงคล

34 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.กระสรวล อินทรสมบัติ

22 ปี 5 เดือน 29 วัน
ม.จารึก ลอยสุวรรณ

21 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสจิราณี ทิศรีชัย

18 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล

21 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.แดน สุวรรณ

19 ปี 3 เดือน 28 วัน
ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

19 ปี 3 เดือน 28 วัน
ม.ธันวา สุวรรณชื่น

18 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

29 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

18 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสบุษบา ศุกระศร

30 ปี 9 เดือน 8 วัน
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

21 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสพัชรี พุฒิรัตนวัฒน์

21 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

18 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสไพจิต โกมาสถิตย์

18 ปี 11 เดือน 27 วัน
ม.มณี ครไชยศรี

29 ปี 0 เดือน 8 วัน
มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต

18 ปี 5 เดือน 26 วัน
มิสวรรณิภา วันหวัง

19 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.วัฒนา แสงสินธุ์

18 ปี 5 เดือน 26 วัน
ม.วิทยา ดวงจิต

21 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

30 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสวิไลวรรณ เมฆโปธิ

33 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสวิไลวรรณ เครือเทพ

27 ปี 2 เดือน 0 วัน
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

17 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ชินโชติ สุภารัตน์

31 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

17 ปี 11 เดือน 26 วัน
ม.อนุชา จำปามณี

27 ปี 8 เดือน 29 วัน
ม.อภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน์

22 ปี 0 เดือน 14 วัน
ม.ขรรค์ชัย ริทู

19 ปี 3 เดือน 28 วัน
ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

21 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

24 ปี 8 เดือน 24 วัน
ม.บรรจง ปิยศทิพย์

22 ปี 11 เดือน 22 วัน
ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

25 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

23 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

30 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสสุภาภรณ์ กำลัง

33 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสสุรีย์รัตน์ วรรคตอน

28 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสจิดาภา แสงประดับ

28 ปี 10 เดือน 29 วัน
ม.สมบูรณ์ คำฟู

26 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

17 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

19 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.ธัชพล หาญประกอบสุข

17 ปี 11 เดือน 0 วัน
มิสนิภา ฟองผล

19 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

21 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

16 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.ยุทธนา สุรพันธ์

16 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

17 ปี 11 เดือน 27 วัน
ม.ธนายุทธ นามวงค์

20 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

16 ปี 10 เดือน 8 วัน
ม.ศราวุธ ดวงรักษ์

17 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

18 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

16 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

16 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.อนุรักษ์ ศรีไม้

18 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสภัทรภร กัมปนาทบวร

17 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสอัมพร พิมพิสาร

17 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสอุไร ชัยคำวัง

16 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสพีวรา สอาดล้วน

16 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสศิริพร หวังวนพัฒน์

15 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.สุรวุธ จำรัส

15 ปี 11 เดือน 27 วัน
ม.มานพ สิทธิปัญญา

15 ปี 11 เดือน 1 วัน
ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

14 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

14 ปี 5 เดือน 23 วัน
ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ

14 ปี 5 เดือน 23 วัน
มิสอรกนก เลิศธนาผล

14 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

13 ปี 11 เดือน 20 วัน
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

14 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

13 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

13 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสปวีณา วิจิตรพร

12 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.ธีรพงษ์ กันธราช

12 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ

12 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสศากุล ตานะเศรษฐ

12 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสภณัชกรณ์ กาวิละ

12 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสรัตนาภรณ์ สุดใจ

12 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสพัชราภรณ์ กาวินา

11 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสสุทธิพร ใจกว้าง

10 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสรุ่งทิวา สาลีศิลป์

10 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

10 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสธนาภา ปาจุวัง

10 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสธนพร พันธ์ศุภะ

10 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

9 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสเกษสุดา คำลุน

9 ปี 11 เดือน 2 วัน
มิสดารารัตน์ โสวะนา

9 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสวาลียา อินทร์แก้ว

9 ปี 8 เดือน 25 วัน
ม.จุมพฏ สืบจ้อน

9 ปี 6 เดือน 9 วัน
มิสณมน ฟูปัญญา

9 ปี 6 เดือน 9 วัน
ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

9 ปี 2 เดือน 6 วัน
มิสศิรินภา ทรงประสพ

8 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา

8 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์

8 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสประมวล พวงสี

8 ปี 10 เดือน 4 วัน
ม.ภาคภูมิ สิงห์สา

8 ปี 8 เดือน 5 วัน
มิสกิติยา อารักษ์

8 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสอรวรรณ สินารุณ

8 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

8 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสศิริลักษณ์ ตันหล้า

7 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

7 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสฐาปนี สิทธิเลิศ

7 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสชญาณิศา คันธวงค์

7 ปี 11 เดือน 22 วัน
ม.เอกกมล วงศ์บุตร

7 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสภัทราภรณ์ เผ่าเต็ม

7 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสเกศวดี แก้วศรี

7 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสพิมพ์วิไล หอมมณี

7 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสศิริลักษณ์ ศิริวงศ์

7 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.เขมภพ วงค์จี๋

7 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

7 ปี 6 เดือน 10 วัน
มิสธิดาพร ดอนไชย

7 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

7 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสรสสริน มงคลเทพ

7 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสนันทิยา ไทยใหม่

6 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสรินลษา เจริญสุข

6 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

6 ปี 10 เดือน 7 วัน
มิสชนิดา ขาวผ่อง

6 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสสาธินี ยศวิทยากุล

6 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.ยุทธพงศ์ ตะเวที

5 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

6 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสดารารัตน์ คำมาไว

5 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

5 ปี 10 เดือน 2 วัน
ม.นัฐพล เครือสาร

5 ปี 9 เดือน 21 วัน
มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

5 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสทิพวรรณ สุระณี

5 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

5 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสภิรญา อุทุมเพ็ญ

4 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสวรารัตน์ ขาวงาม

4 ปี 11 เดือน 10 วัน
ม.สมเกียรติ มูลใหม่

4 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสธนพร ชำนาญศิลป์

4 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

4 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสอารุณี ลากตา

4 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสณัฐธิดา ถนอมการ

4 ปี 4 เดือน 6 วัน
ม.คุณากร วงษ์คำ

3 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

3 ปี 11 เดือน 29 วัน
ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

3 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสกนกวรรณ สายมา

3 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

3 ปี 3 เดือน 7 วัน
ม.ศุภกิจ คำลุน

2 ปี 9 เดือน 29 วัน
ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

2 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสพิกุล วิเคราะห์ดาว

2 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสญาดา หมื่นตาบุตร

2 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

2 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสรัตติกาล สำเนียง

2 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

2 ปี 0 เดือน 0 วัน
มิสสุพิชญา ใจแก้ว

1 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสเกศรินทร์ แซ่เหลี่ยว

1 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสวรรณนิภา กันทะมูล

1 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

1 ปี 0 เดือน 8 วัน
ครูต่างชาติ (จำนวน 34 คน)
Miss.Mary Jean Yunting Celestial

13 ปี 10 เดือน 28 วัน
Miss.Janice Yunting Celestial

10 ปี 10 เดือน 8 วัน
Miss.Irene Legaspi Panes

10 ปี 10 เดือน 4 วัน
Miss.Arlyn Agravante Dingcong

9 ปี 11 เดือน 16 วัน
Miss.Rowena Espanol Degino

9 ปี 11 เดือน 16 วัน
Mr.Lawrence Francisco Manalo

9 ปี 7 เดือน 4 วัน
Mr.Raymond Sandimas Ancog

8 ปี 10 เดือน 23 วัน
Mr.Jason Yunting Celestial

8 ปี 10 เดือน 23 วัน
Miss.Aileen Tagalawan Dumagan

7 ปี 6 เดือน 23 วัน
Miss.Janine Yunting Celestial

6 ปี 7 เดือน 29 วัน
Mrs.Marian Capispisan Delas Armas

6 ปี 3 เดือน 20 วัน
Mr.Russell John Ramos Micumao

4 ปี 8 เดือน 7 วัน
Mr.Fedel Rey Almia Orellano

3 ปี 6 เดือน 24 วัน
Miss.Ladylide Alcuizar Laurel

3 ปี 4 เดือน 1 วัน
Miss.LI AIJUAN

3 ปี 3 เดือน 7 วัน
Miss.Diann Paez Fernandez

2 ปี 11 เดือน 8 วัน
Miss.Yumika Ono

2 ปี 8 เดือน 25 วัน
Mr.Alexander Charles Spangler

2 ปี 1 เดือน 18 วัน
Miss.Lucia Garcia Argudo

2 ปี 1 เดือน 18 วัน
Miss.Shiaren Briones Macaya

2 ปี 0 เดือน 9 วัน
Mr.Val Ilarcosa Sialsa

2 ปี 0 เดือน 0 วัน
Miss.Reinelda Paez Fernandez

1 ปี 11 เดือน 20 วัน
Mr.Jay Alexander Hinckley Little

1 ปี 11 เดือน 20 วัน
Mr.Simon Jon Dean

1 ปี 11 เดือน 6 วัน
Miss.Ma. Kharel Sombilon Franco

1 ปี 10 เดือน 23 วัน
Miss.Ali Tatro

1 ปี 0 เดือน 8 วัน
Mr.Tarin Edward Garrison

0 ปี 10 เดือน 8 วัน
Mr.Curt Alexander Duncan

0 ปี 9 เดือน 20 วัน
Mr.Charnel Maluenda

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
Miss.Zu Zu

0 ปี 8 เดือน 29 วัน
Miss.Samara Marie Murtaugh

0 ปี 8 เดือน 22 วัน
Mr.Spencer Douglas Smith

0 ปี 7 เดือน 8 วัน
Mr.James Francis Kennedy

0 ปี 6 เดือน 7 วัน
Mr.Timothy Douglas Van Sickle

0 ปี 2 เดือน 8 วัน
ครูและบุคลากรทดลองงาน (จำนวน 9 คน)
มิสอภิญญา กันสิทธิ์

0 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสชุลีพร แซ่ย่าง

0 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสแพรพรรณ ฟูวัน

0 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสสุพรรณจิตร สีเนตร์

0 ปี 0 เดือน 20 วัน
ม.ปฏิวัติ แสนไชยรัง

0 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสภัทราวดี รูปใหญ่

-1 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสวิลาสินี สุระผัด

-1 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสสุพวัฒณีย์ วงค์ตัน

-1 ปี 11 เดือน 8 วัน
มิสรจนา สันทราย

-1 ปี 11 เดือน 8 วัน
ครูและบุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 18 คน)
ม.สงกรานต์ กวงคำ

3 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

2 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสนภัสวรรณ กุญแจนาค

2 ปี 1 เดือน 15 วัน
ม.ณัฐนันท์ สุภาวะ

2 ปี 0 เดือน 18 วัน
ม.วิศรุต ชอบชื่น

2 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา

0 ปี 11 เดือน 29 วัน
ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

0 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสอัญญาภัคร์ สมเกตุ

0 ปี 5 เดือน 22 วัน
มิสวราภรณ์ ศรีบุรี

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
มิสกนก ทรรทรานนท์

14 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.ธวัชชัย ใจมุข

9 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.ชุมพล ชาญณรงค์

14 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสปภาพร หวังวิศวาวิทย์

12 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสณัฐธิดา เจริญทรัพย์

9 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.ธวัชชัย แย้มสำรวล

14 ปี 0 เดือน 9 วัน
ม.นนท์ สิริภาคิไนย

1 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.พีรพัฒน์ ประกอบกิจ

1 ปี 11 เดือน 9 วัน
ม.พิสิฐ สุจริตธรรม

0 ปี 6 เดือน 8 วัน
นักการและพนักงาน (จำนวน 71 คน)
นายอุดม ต๊ะลือ

34 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายบุญถึง พวงมาลัย

32 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายชาญวิทย์ บุญวิจิตร

28 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายจรัส คำเพียง

26 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายบุญเพ็ง แก้วแย้ม

26 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายกัมพล ขันธุ์แก้ว

24 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.จิรพันธ์ ประอินทร์

24 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายสมศักดิ์ ศรีคำมา

22 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายดิเรก คำใจ

16 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายซอเบต๊ะ ลุงแสง

16 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ทวย ลุงแสง

16 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายจ๋อม อนุรักษ์ป่าดง

13 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายเจริญ จตุรงค์เดโชชัย

12 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายนพคุณ นันตา

11 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.น้ำฝน อินทนนท์

11 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายจิ่ง สีรุ้ง

7 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.บัวแก้ว สีรุ้ง

7 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.บัวบาน แสนเจริญ

7 ปี 3 เดือน 26 วัน
นายอิทธิพล สิทธิราช

5 ปี 11 เดือน 7 วัน
นายพิชัย ผดุงวงศ์

5 ปี 3 เดือน 8 วัน
นายสมชาย ยอทู

4 ปี 8 เดือน 10 วัน
น.ส.หน้อย ลุงช่วย

4 ปี 0 เดือน 15 วัน
นายณัฐรพล จอวา

3 ปี 10 เดือน 8 วัน
นายสัมพันธ์ ชมหอม

2 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.สุกัญญา แซ่ลี้

2 ปี 1 เดือน 10 วัน
นายนพชัย สันติภาพพงศ์ไพร

1 ปี 11 เดือน 14 วัน
น.ส.ข่อง ์NANG KHAUNG

1 ปี 8 เดือน 21 วัน
นายสุรชาติ จอวา

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
น.ส.อุมาพร น้อยพันธ์

1 ปี 8 เดือน 8 วัน
น.ส.พิณ แก้วแย้ม

26 ปี 2 เดือน 10 วัน
น.ส.อุษา ขันธุ์แก้ว

24 ปี 2 เดือน 10 วัน
นายชลธี วิเชียร

1 ปี 6 เดือน 8 วัน
น.ส.เดือน วงค์งาม

0 ปี 10 เดือน 10 วัน
นายธวัชชัย ฤทธิเกษมพร

0 ปี 7 เดือน 9 วัน
นายจะซอ ลงรงค์

0 ปี 7 เดือน 9 วัน
นายแดง ยอดคำใส

0 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ศิรดา อินชัย

0 ปี 5 เดือน 16 วัน
นายสมเกียรติ บุญตุ้ย

0 ปี 3 เดือน 18 วัน
นายดนัย ภูครองตา

0 ปี 1 เดือน 24 วัน
น.ส.ภิญโญ แสงบังเงิน

31 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.อัมพร ตุ่นคำ

31 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ลัดดา ลำดวน

30 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.สมพิศ จันทร์หอม

29 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ราตรี หินคำ

26 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.เครือวัน ดวงสว่าง

23 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.จิตรา ตั๋นคำเมือง

24 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.แดง หอมยมณ์

23 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.บังอร หอมมี

23 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.สุนีย์ หินยมณ์

23 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.รัชนี เจริญศิลป์

22 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.ราตรี ชุมภูทิพย์

22 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.จันทร์จิรา คำอ่อน

21 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.อัมพร หินยมณ์

21 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.นิภา หอมอาด

19 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ประกาย กัณทะวงค์

19 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ศรีพรรณ์ จันทร์ผ่อง

19 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.สายทอง สมบูรณ์ชัย

19 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.อรุณศรี ยอดประชัน

19 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.สมบูรณ์ ชัยมณี

8 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.นิตยา ริทู

14 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.พัชรินทร์ จันทร์ธรรม

13 ปี 0 เดือน 8 วัน
นายกันธิ น้อยพาน

6 ปี 6 เดือน 16 วัน
นายชูชาติ ปันจันทร์

5 ปี 11 เดือน 9 วัน
น.ส.เพ็ญนภา มโนวอน

5 ปี 6 เดือน 26 วัน
นายทวีชัย เตโม

4 ปี 1 เดือน 5 วัน
น.ส.บุญธิดา พิทักษ์ชลธี

3 ปี 1 เดือน 7 วัน
น.ส.สุชาดา ลำดวน

2 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.ยุพิน ไชยวงค์

1 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.ศรีนวล ศรีวรรณ์

1 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.มีนา นัดดาศรี

0 ปี 6 เดือน 10 วัน
น.ส.นาน ซอซูซูเอ

0 ปี 2 เดือน 24 วัน
";