[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564
การขยายการเรียนการสอนรูปแบบ Online (วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564)
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน (โครงการเพลินวันเสาร์)
แจ้งหยุดทำการของโรงเรียนเพื่อให้ครู และบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
การเปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2/2564
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564 , เดือนกรกฎาคม 2564) และการจัดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม 2564
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนกันยายน 2564)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองหลักสูตรสถานศึกษาในการมารับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2564
การคืนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2564
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยสภานักเรียน
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ Application สช. On mobile และ Link ในการตรวจสอบสิทธิ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
การคืนเงินค่าเรียนโครงการ Summer นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
ขอแจ้งรายละเอียดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ 16/2564 เรื่อง การดำเนินการมาตรการเชิงรุกของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site Streaming ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
การเปิดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน และโครงการเพลิน
การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน
การเปิดเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ​ เรื่อง​ การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการขอเอกสาร ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศภาษาจีน “蒙福游记 MCP’s Journey to China”
รวมภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564
กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2563
กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
แจ้งการเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2563
ประกาศหยุดเรียนระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ 11/2563 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
การแข่งขันแชร์บอลหญิงกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.6-2563
One day at MCP 2020

    1 2 3 4  >   >|