Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19661 : รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

รองผู้อำนวยการ ภราดา พลากร เพียรพันธ์ มอบเหรียญรางวัล เเละเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) สืบเนื่องจาก งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม และ วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป.4 จำนวน 31 คน ระดับชั้น ป.5 จำนวน 47 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 27 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กชายวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ป. 4/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กชายโพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร ป. 4/2

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายบุริศวร์ สารข้าว ป. 4/4

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงศศิภา กาญจนากร ป. 5/7

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กชายรชิตะ จันทะมงคล ป. 5/4

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กหญิงอรณิชชา เจียมประดิษฐ์ ป. 5/6

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา เลอศิลป์ ป. 6/8

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กชายณัชภัค คนใจซื่อ ป. 6/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์ ป. 6/9

2. การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ ในทุกระดับ โดยมีจำนวนผู้แข่งขัน ระดับชั้น ป. 4 จำนวน 11 คน ระดับชั้น ป. 5 จำนวน 8 คน และระดับชั้น ป. 6 จำนวน 14 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงภัควลัญชญ์ การิยา ป. 4/2

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กชายสุรุจ มหัทธนพรรค ป. 4/3

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง มีคะแนนเท่ากัน 2 คน เด็กชายกรรัช จิรกิตยางกูร ป. 4/4 เเเละเด็กหญิงพราว เรืองศิลป์สุวิทย์ ป. 4/9

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงอภิษฎา โสภาแดง ป. 5/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กหญิงพัชริดา สังข์สุวรรณ ป. 5/9

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กหญิงสุภานัน วาณิชย์เลิศธนาสาร ป. 5/9

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เด็กชายชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์ ป. 6/9

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กหญิงพิมส์มาดา ห่อวโนทยาน ป. 6/2

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กหญิงทรรศิกา วรรณรักษ์ภิญโญ ป. 6/4

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 121 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 109 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2