Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19665 : มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ป.1-3

รองผู้อำนวยการ ภราดา พลากร เพียรพันธ์ มอบเหรียญรางวัล เเละเกียรติบัตร แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) สืบเนื่องจาก งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม และ วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน มีดังนี

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรอบด้านในทุกระดับชั้น มีนักเรียนสมัครแข่งขันตามความสมัครใจ โดยมีจำนวนผู้สมัคร ในระดับชั้น ป. 1 จำนวน 50 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 34 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 55 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กชายธรรมราษฎร์ ไชยศรี ป.1/9

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กชายกฤชณัท อินทะวงค์ ป.1/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายธีระวัส ใจพยัค ป.1/1

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กหญิงปวิชญา สัมพันธ์สวาท ป.2/3

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์นิธิกุล ป.2/7

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายชนนน กิ่งโคกกรวด ป. 2/1

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กชายวรรษพล ล้นเหลือ ป. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กหญิงพรณภา พงษ์กลาง ป. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายพิพัฒน์ พิพัฒนสิริ ป. 3/6

2. การแข่งขัน English Speaking
Contest 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ รับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ ในทุกระดับ โดยมีจำนวนผู้แข่งขัน ระดับชั้นป. 1 จำนวน 9 คน ระดับชั้น ป. 2 จำนวน 18 คน และระดับชั้น ป. 3 จำนวน 14 คน ผลการแข่งขัน มีดังนี้

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กหญิงธนัญญา พานิชชีวะ ป.1/9

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน มีคะแนนเท่ากัน 3 คน
เด็กชายวรธนัท จิรกิตยางกูร ป.1/1
เด็กหญิงภาดิภัทร เรืองฤทธิ์ ป.1/8
เด็กชายพิตรพิบูล รัตนสินพรศิริ ป.1/9

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองมีคะแนนเท่ากัน 2 คน
เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เด็กชายอาชวิน สัจจัง ป.2/3

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กหญิงปภาวี แซ่ย่าง ป.2/8

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กชายเชน บัดติยา ป.3/2

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน เด็กหญิงพัฑฒิดา สวรรณยานุกิจ ป.3/5

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง เด็กชายจิรณัฐ์ ณัฐวัฒนศิริกุล ป.3/5

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 87 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 77 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1