[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
แนวทางการติดตามและการประเมิณผล ของ
ลำดับที่ แนวทางการติดตามและการประเมิณผล เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1.แบบสอบถาม 11:37:08
2 -2. แบบสำรวจ 11:37:23
3 -แบบสอบถาม 11:28:21
4 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 11:28:32
5 -แบบสอบถาม 11:13:18
6 -แบบสำรวจงานวิจัย 11:13:39
7 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:45:27
8 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 09:45:41
9 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:45:52
10 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 09:46:04
11 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 09:46:19
12 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 09:46:32
13 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 11:08:39
14 -บันทึกสถิติการรับ – ส่งหนังสือ 11:08:54
15 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 11:09:07
16 -ทะเบียนรับ / ทะเบียนส่ง / คำสั่ง / ประกาศ / บันทึกข้อความ 11:09:23
17 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 11:09:42
18 -บันทึกการประชุมประจำเดือน 11:10:06
19 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 11:10:19
20 - แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 11:11:24
21 -แบบประเมินความพึงพอใจ 11:11:39
22 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน 11:16:43
23 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 11:17:46
24 -1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 12:57:56
25 -2. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 12:58:40
26 -3. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 12:59:38
27 -4. แบบสอบถามงานวิจัย 4.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554 4.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 13:00:26
28 -5. แบบสำรวจงานวิจัย 5.1 การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 5.2 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 13:01:25
29 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 14:25:23
30 -แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 14:25:36
31 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 13:56:21
32 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 13:56:30
33 -ประเมินตามสภาพจริง 14:00:16
34 -ตรวจเอกสารแผนงาน 14:00:31
35 -สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 14:00:48
36 -แบบประเมินกิจกรรมการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 14:44:32
37 -แบบประเมินเรื่องการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและลดภาวะเสี่ยงต่ออันตราย 14:44:51
38 -แบบสำรวจรายการ 14:45:16
39 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 14:45:37
40 -สรุปผลการทดสอบความสามารถทางภาษา 14:45:53
41 -สรุปผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด 14:46:45
42 -สรุปผลการดำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์ 14:47:00
43 -สรุปผลการดำเนินงานของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 14:47:38
44 -แบบสรุปใบสอนแทน 14:47:51
45 -ประเมินตามสภาพจริง 14:55:26
46 -ตรวจเอกสารแผนงาน 14:55:34
47 -แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 15:20:36
48 -แบบประเมินการอบรมลูกเสือจราจรและพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 15:28:10
49 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 15:28:25
50 -แบบประเมินเรื่องการจัดระบบการจราจร 15:55:01
51 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 16:27:53
52 -แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 16:28:08
53 -แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 16:28:22
54 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 16:28:41
55 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 16:28:56
56 -แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 16:29:03
57 -รายงานสถิติการเข้าชมเวบไซต์ของโรงเรียน 16:29:12
58 -รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 16:29:21
59 -แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครองและบุคลากรในการรับทราบข้อมูล 16:29:30
60 -แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมศิษย์เก่ 16:29:39
61 -แบบบันทึกการขอใช้บริการอาคารสถานที่ 17:04:45
62 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 17:04:55
63 -1.ประเมินตามสภาพจริง 20:21:24
64 -2.ตรวจเอกสารแผนงาน 20:21:36
65 -1.แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 20:42:52
66 -2.สังเกตสภาพจริง 20:43:19
67 -3.สำรวจความพึงพอใจของครู และบุคลากร ที่มีต่อฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 20:43:39
68 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 21:23:21
69 -1. แบบประเมินทักษะการร้องเพลงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานสากล 21:53:09
70 -2. แบบประเมินผลการแสดงคอนเสิร์ตฯ 21:53:20
71 -3. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียงระดับประเทศ 21:53:32
72 -แบบบันทึกการขอใช้บริการอาคารสถานที่ 22:44:00
73 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 22:44:12
74 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 09:27:48
75 -แบบสำรวจรายการ 09:27:59
76 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 09:28:14
77 -แบบบันทึกการส่งข้อสอบ 09:28:27
78 -แบบสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน 09:36:06
79 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 09:36:23
80 -1. แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 10:41:37
81 -2. แบบสรุปนักเรียนมาโรงเรียนสาย 10:41:51
82 -3. แบบบันทึกข้อมูลการบริจาคเงินและสิ่งของ 10:42:14
83 -4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตามความถนัดและความสนใจ 10:42:30
84 -5. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 10:42:49
85 -แบบสอบถาม 10:43:07
86 -บันทึกการปฏิบัติงาน 10:43:18
87 -แบบนิเทศกำกับติดตาม ของหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 10:45:43
88 -แบบสำรวจการรายการ 10:58:22
89 -แบบประเมินหลักสูตรการสอน 10:58:37
90 -แบบนิเทศการสอน 10:58:52
91 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 10:59:07
92 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 11:23:30
93 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 11:22:44
94 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 11:34:05
95 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 11:34:21
96 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 11:34:35
97 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 11:34:51
98 -1. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 21:15:15
99 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 12:05:00
100 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 12:09:51
101 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 12:10:54
102 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12:11:13
103 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 12:11:36
104 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 12:11:53
105 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 12:32:14
106 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 12:32:29
107 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 12:32:43
108 -แบบประเมินโปรแกรมระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ของผู้ใช้ระบบ 13:01:41
109 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13:02:02
110 -1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 13:19:28
111 -2. แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 13:19:43
112 -3. แบบรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 13:19:56
113 -แบบบันทึกการเบิกจ่าย 13:27:44
114 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 13:28:18
115 -แบบติดตามแผนงานโครงการ 13:28:31
116 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 13:29:21
117 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 14:11:10
118 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 14:11:23
119 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 14:11:36
120 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามาตรฐานกรสุขาภิบาล 14:11:49
121 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 14:12:03
122 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 14:12:16
123 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:24:24
124 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:24:43
125 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:24:59
126 -แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , BSG 14:25:12
127 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 14:25:42
128 -แบบบันทึกผลการแข่งขัน 14:28:15
129 -แบบสังเกตความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14:28:27
130 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 14:28:36
131 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 14:41:43
132 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 14:41:51
133 -แบบสรุปผลการดำเนินงาน โภชนาการประจำเดือนและ ประจำปี 14:46:41
134 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 14:47:21
135 -แบบประเมินผลการใช้ SMART CARD 14:47:39
136 -แบบบันทึกสถิติการนำส่งเงิน รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของงานโภชนาการ 14:47:51
137 -แบบสรุปการโอนเงินค่าใช้บริการ จัดเลี้ยงงานโภชนาการของโรงเรียน 14:48:02
138 -1. แผนการสอนลูกเสือ 14:49:37
139 -2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 14:49:51
140 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15:10:54
141 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 15:11:04
142 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 15:11:15
143 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:15:40
144 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:15:58
145 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:16:16
146 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย 15:16:52
147 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 15:17:25
148 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2554 15:18:39
149 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 15:18:52
150 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2554 15:19:05
151 -แบบสำรวจสินค้า 15:19:19
152 -แบบจัดหาสินค้า 15:19:31
153 -แบบตรวจรับสินค้า 15:19:42
154 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 15:19:56
155 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 15:20:07
156 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 15:20:18
157 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 15:47:12
158 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 15:47:23
159 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 15:50:51
160 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 15:51:05
161 -รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน โครงการ กับแผนพัฒนา และมาตรฐานต่างๆ 15:51:21
162 -บันทึกการส่งเงิน 15:51:37
163 -1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 17:34:49
164 -2. เกียรติบัตรหรือรางวัลที่ได้รับ 17:35:03
165 -3. แบบรายงานผลการเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน 17:35:21
166 -1. แบบสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 18:28:37
167 -2. แบบบันทึกสถิติการใช้บริการเฮือนผญา 18:28:55
168 -1. บันทึกสถิติความพึงพอใจ 18:54:08
169 -2. บันทึกสถิตินักเรียนได้พัฒนาตนเองและทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น 18:54:20
170 -3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 18:54:32
171 -4. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 18:54:45
172 -5. แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 18:54:59
173 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 08:50:06
174 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 08:50:17
175 -1. สมุดบันทึกสุขภาพ (ส.ศ 3)นักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคน 10:05:06
176 -2. บันทึกการตอบรับการรับวัคซีนของนักเรียน 10:05:24
177 -3. บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 10:05:40
178 -4. บันทึกการตอบรับบริการทางทันตกรรม 10:05:53
179 -5. บันทึกการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรค 10:06:05
180 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:21:49
181 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:22:08
182 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:22:25
183 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระศิลปะ 11:37:27
184 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 10:23:38
185 -แบบตรวจสอบรายการ * การจัดทำหลักสูตร * แผนการสอน * การนิเทศและติดตาม * การออกขัอสอบ * คะแนนตอนที่ 1 * วิจัยในชั้นเรียน * CAI 10:35:50
186 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:36:21
187 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:36:33
188 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 10:36:46
189 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 10:36:57
190 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 10:37:09
191 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 11:11:17
192 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 11:11:31
193 -สรุปการทำงานประจำเดือน 11:11:42
194 - แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 11:12:03
195 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 11:12:30
196 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 11:12:43
197 -1. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 11:34:09
198 -2. บันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางสื่อต่าง ๆ 11:34:24
199 -3. แบบสอบถามการดูแลสุขภาพของนักเรียน 11:34:39
200 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 11:47:17
201 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 11:51:12
202 -รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน โครงการ กับแผนพัฒนา และมาตรฐานต่างๆ 11:51:35
203 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 12:01:19
204 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 12:01:34
205 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12:01:50
206 -แบบสรุปผลการสอบ O-net, NT, LAS, BSG 12:02:03
207 -แบบรายงานสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 12:02:22
208 -1.สรุปงานพยาบาล 12:29:03
209 -2.แบบบันทึกการใช้ บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 12:29:21
210 -3.สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 12:29:40
211 -4.สมุดบันทึกการยืม คืน ยาและเวชภัณฑ์ 12:30:01
212 -5. แบบประเมิน 12:30:23
213 -แบบตรวจสอบรายการ * การจัดทำหลักสูตร * แผนการสอน * การนิเทศและติดตาม * การออกขัอสอบ * คะแนนตอนที่ 1 * วิจัยในชั้นเรียน * CAI 13:33:51
214 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:34:05
215 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:34:19
216 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 13:34:32
217 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 13:34:46
218 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 13:34:58
219 -1. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทย 13:50:21
220 -2. สรุปกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีไทย 13:50:33
221 -นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 14:17:12
222 -ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 14:17:25
223 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 14:17:38
224 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:25:52
225 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:26:20
226 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:27:04
227 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 15:28:36
228 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 15:28:56
229 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 15:29:18
230 -แบบประเมินกิจกรรม 21:50:53
231 -แบบบันทึกกิจกรรมสัมผัสชีวิต 21:51:12
232 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 16:11:35
233 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 16:11:47
234 -สรุปการทำงานประจำเดือน 16:12:43
235 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 16:13:17
236 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาครู 16:13:31
237 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 16:13:50
238 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 16:14:01
239 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 17:17:43
240 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 17:18:11
241 -สรุปการทำงานประจำเดือน 17:18:33
242 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 17:18:48
243 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาครู 17:19:04
244 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 17:19:17
245 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 17:19:31
246 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 18:51:11
247 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 18:51:29
248 -สรุปการทำงานประจำเดือน 18:51:42
249 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 18:51:54
250 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาครู 18:52:08
251 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 18:52:20
252 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 18:52:37
253 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 23:37:33
254 -. แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 23:37:53
255 -สรุปการทำงานประจำเดือน 23:38:10
256 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 23:38:30
257 -. แบบบันทึกการให้คำปรึกษาครู 23:38:46
258 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 23:39:18
259 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 23:39:51
260 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ 09:40:30
261 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 09:41:04
262 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 14:25:51
263 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 14:26:01
264 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 14:26:15
265 -แบบสอบถาม 14:26:29
266 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 12:40:20
267 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 12:40:39
268 - แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 12:21:23
269 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 13:46:48
270 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 14:08:33
271 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:08:52
272 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:37:55
273 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 14:38:12
274 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:38:24
275 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:38:45
276 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:39:08
277 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:39:21
278 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:58:17
279 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 14:58:34
280 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:58:51
281 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:59:09
282 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:59:34
283 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:59:51
284 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 12:22:50
285 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:38:54
286 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 14:39:09
287 -แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 14:39:26
288 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 14:39:49
289 -ประเมินตามสภาพจริง 16:11:45
290 -ตรวจเอกสารแผนงาน 16:12:04
291 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 13:15:28
292 -- แบบสังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 10:37:20
293 -แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการนำไปใช้ 10:38:05
294 -รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 10:38:55
295 -รายงานสรุปบุคลากรเข้าร่วม ประชุม และ ประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 10:40:16
296 -ปปปปปปปปปปปปป 16:14:34
297 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 10:51:39
298 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 10:51:51
299 -แบบบันทึกการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต 10:52:04
300 -แบบประเมินกิจกรรมห้องเรียนดี มีระเบียบ 10:52:17
301 -แบบประเมินกิจกรรมจิตอาสาและหมู่บ้านมงฟอร์ต ปลอดขยะ 10:52:32
302 -แบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 10:52:46
303 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 10:53:00
304 -แบบสอบถามกิจกรรม 10:53:13
305 -แบบสรุปกิจกรรม 10:53:25
306 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 10:53:37
307 -แบบบันทึกการเข้าร่วมแข่งขันภายนอก 10:53:49
308 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรม 10:55:01
309 -แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10:55:17
310 -แบบบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 10:55:29
311 -แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 10:55:45
312 -แบบบันทึกการเข้าร่วมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชั้น ป. 6 10:55:57
313 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 16:36:41
314 -บันทึกสถิติการรับ – ส่งหนังสือ 16:36:41
315 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:36:41
316 -ทะเบียนรับ / ทะเบียนส่ง / คำสั่ง / ประกาศ / บันทึกข้อความ 16:36:41
317 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 16:36:41
318 -บันทึกการประชุมประจำเดือน 16:36:41
319 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 16:36:41
320 - แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 16:36:41
321 -แบบประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 08:52:22
322 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:36:41
323 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 16:36:41
324 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 16:36:41
325 -แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 16:36:41
326 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 16:36:41
327 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:36:41
328 -ประเมินตามสภาพจริง 16:36:41
329 -ตรวจเอกสารแผนงาน 16:36:41
330 -สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 16:36:41
331 -แบบสอบถาม และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 16:36:41
332 -1. แบบประเมินกิจกรรมการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 08:32:42
333 -1.แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 14:42:18
334 -2.แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 14:42:31
335 -3.แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 14:42:46
336 -4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 14:43:00
337 -5. แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 14:43:13
338 -แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 16:36:41
339 -รายงานสถิติการเข้าชมเวบไซต์ของโรงเรียน 16:36:41
340 -รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 16:36:41
341 -แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครองและบุคลากรในการรับทราบข้อมูล 16:36:41
342 -แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมศิษย์เก่ 16:36:41
343 -1.แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 16:36:41
344 -2. สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 13:21:50
345 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 16:36:41
346 -แบบสำรวจรายการ 16:36:41
347 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 16:36:41
348 -แบบบันทึกการส่งข้อสอบ 16:36:41
349 -แบบสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน 16:36:41
350 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 16:36:41
351 -1. แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 10:50:31
352 -2. แบบสรุปนักเรียนมาโรงเรียนสาย 16:36:41
353 -3. แบบบันทึกข้อมูลการบริจาคเงินและสิ่งของ 16:36:41
354 -4. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 10:51:10
355 - 1. แบบสอบถาม 10:41:48
356 -2. บันทึกการปฏิบัติงานการให้บริการและการซ่อมบำรุง 10:41:40
357 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 16:36:41
358 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 16:36:41
359 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 16:36:41
360 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 16:36:41
361 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 16:36:41
362 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 16:36:41
363 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
364 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
365 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
366 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 16:36:41
367 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
368 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2555 10:49:45
369 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 16:36:41
370 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2555 10:50:19
371 -1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 16:36:41
372 -2. แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 16:36:41
373 -3. แบบรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 16:36:41
374 -1.แบบบันทึกการเบิกจ่าย 16:04:26
375 -2.แบบสำรวจความพึงพอใจงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ 16:04:54
376 -3.คู่มือพัสดุ - ครุภัณฑ์ 16:05:29
377 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:36:41
378 -1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 09:29:35
379 -2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 09:29:51
380 -3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 09:30:07
381 -4. แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 09:30:26
382 -5. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 09:31:16
383 -6. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 09:31:28
384 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
385 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
386 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
387 -แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , BSG 16:36:41
388 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
389 -แบบบันทึกผลการแข่งขัน 16:36:41
390 -แบบสังเกตความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16:36:41
391 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 16:36:41
392 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 16:36:41
393 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:36:41
394 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16:36:41
395 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 16:36:41
396 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 16:36:41
397 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
398 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
399 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
400 -แบบสรุปผล NT , O-net , LAS , BSG 16:36:41
401 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย 16:36:41
402 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 16:36:41
403 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 16:36:41
404 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2555 09:03:38
405 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 09:04:41
406 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2555 09:06:24
407 -แบบสำรวจสินค้า 16:36:41
408 -แบบจัดหาสินค้า 16:36:41
409 -แบบตรวจรับสินค้า 16:36:41
410 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 16:36:41
411 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 16:36:41
412 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 16:36:41
413 -บันทึกการส่งเงิน 16:36:41
414 -1. แบบรายงานการสำรวจแววนักเรียนเป็นรายบุคคล 13:53:48
415 -2. แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 13:54:38
416 -1. แบบสำรวจแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 16:36:41
417 -2. แบบบันทึกสถิติการใช้บริการเฮือนผญา 16:36:41
418 -1. บันทึกสถิติความพึงพอใจ 16:36:41
419 -2. บันทึกสถิตินักเรียนได้พัฒนาตนเองและทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น 16:36:41
420 -3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 16:36:41
421 -4. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 16:36:41
422 -5. แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 16:36:41
423 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
424 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
425 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
426 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 16:36:41
427 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
428 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 16:36:41
429 -แบบตรวจสอบรายการ * การจัดทำหลักสูตร * แผนการสอน * การนิเทศและติดตาม * การออกขัอสอบ * คะแนนตอนที่ 1 * วิจัยในชั้นเรียน * CAI 16:36:41
430 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
431 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
432 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 16:36:41
433 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
434 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 16:36:41
435 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 16:36:41
436 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 16:36:41
437 -สรุปการทำงานประจำเดือน 16:36:41
438 - แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 16:36:41
439 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 16:36:41
440 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 16:36:41
441 -1. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 16:36:41
442 -2. บันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางสื่อต่าง ๆ 16:36:41
443 -3. แบบสอบถามการดูแลสุขภาพของนักเรียน 16:36:41
444 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
445 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
446 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
447 -แบบสรุปผลการสอบ O-net, NT, LAS, BSG 16:36:41
448 -แบบรายงานสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
449 -1.สรุปงานพยาบาล 16:36:41
450 -2.แบบบันทึกการใช้ บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 16:36:41
451 -3.สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 16:36:41
452 -แบบตรวจสอบรายการ * การจัดทำหลักสูตร * แผนการสอน * การนิเทศและติดตาม * การออกขัอสอบ * คะแนนตอนที่ 1 * วิจัยในชั้นเรียน * CAI 16:36:41
453 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
454 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
455 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 16:36:41
456 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
457 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 16:36:41
458 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:36:41
459 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:36:41
460 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:36:41
461 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 16:36:41
462 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 16:36:41
463 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 16:36:41
464 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ 10:06:18
465 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 10:06:42
466 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 16:36:41
467 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 16:36:41
468 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 16:36:41
469 -แบบสอบถาม 16:36:41
470 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:36:41
471 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 16:36:41
472 - แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 16:36:41
473 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 16:36:41
474 -แบบประเมินความพึงพอใจ 16:36:41
475 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:36:41
476 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 16:36:41
477 -แบบประเมินความพึงพอใจ 16:36:41
478 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
479 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
480 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
481 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:36:41
482 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 16:36:41
483 -แบบประเมินความพึงพอใจ 16:36:41
484 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
485 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
486 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
487 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
488 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:36:41
489 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 16:36:41
490 -แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 16:36:41
491 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 16:36:41
492 -ประเมินตามสภาพจริง 16:36:41
493 -ตรวจเอกสารแผนงาน 16:36:41
494 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 16:36:41
495 -สังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 10:59:27
496 -ปปปปปปปปปปปปป 16:36:41
497 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:01:41
498 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 09:01:41
499 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:01:41
500 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 08:57:01
501 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 08:58:55
502 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน งานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 08:59:10
503 -1. แบบสอบถามงานวิจัย 1.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2555 1.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 10:37:02
504 -2. แบบสำรวจงานวิจัย 2.1 การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 2.2 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 10:37:28
505 -1. แบบประเมินกิจกรรมการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 09:53:27
506 -2. แบบประเมินเรื่องการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและลดภาวะเสี่ยงต่ออันตราย 09:53:36
507 -ประเมินตามสภาพจริง 09:01:41
508 -ตรวจเอกสารแผนงาน 09:01:41
509 -ตรวจเอกสารแผนงาน 09:01:41
510 -แบบประเมินการอบรมลูกเสือจราจรและพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 09:01:41
511 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
512 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
513 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
514 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
515 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
516 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
517 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
518 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
519 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
520 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
521 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
522 -สถิติการปฎิบัติหน้าที่ของลูกเสือจราจร 09:01:41
523 -1.แบบบันทึกการขอใช้บริการอาคารสถานที่ 15:28:24
524 -2.แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 15:28:42
525 -2.สังเกตสภาพจริง 09:01:41
526 -2.สังเกตสภาพจริง 09:01:41
527 -แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดทำสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 14:29:25
528 -1. แบบประเมินทักษะการร้องเพลงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานสากล 09:01:41
529 -2. แบบประเมินผลการแสดงคอนเสิร์ตฯ 09:01:41
530 -3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการแสดงนักร้องประสานเสียง 10:35:05
531 -แบบบันทึกการขอใช้บริการอาคารสถานที่ 09:01:41
532 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
533 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
534 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
535 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
536 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
537 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
538 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
539 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
540 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
541 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
542 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
543 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
544 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
545 -แบบบันทึกการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ 09:01:41
546 -แบบประเมินหลักสูตรการสอน 09:01:41
547 -แบบนิเทศการสอน 09:01:41
548 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 09:01:41
549 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
550 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
551 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
552 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
553 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
554 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
555 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
556 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
557 -แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 09:01:41
558 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานโภชนาการประจำเดือนและ ประจำปี 11:00:24
559 -1. แผนการสอนลูกเสือ 09:01:41
560 -2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 09:01:41
561 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 09:01:41
562 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
563 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
564 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
565 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
566 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
567 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
568 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
569 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
570 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
571 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:41
572 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:42
573 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 09:01:42
574 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 09:01:42
575 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
576 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
577 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
578 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
579 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
580 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
581 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
582 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
583 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
584 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
585 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
586 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
587 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
588 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
589 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
590 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
591 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
592 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
593 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
594 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
595 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
596 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
597 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
598 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
599 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
600 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
601 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 09:01:42
602 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 09:01:42
603 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 09:01:42
604 -รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน โครงการ กับแผนพัฒนา และมาตรฐานต่างๆ 09:01:42
605 -1. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทย 09:01:42
606 -2. สรุปกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีไทย 09:01:42
607 -นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 09:01:42
608 -ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 09:01:42
609 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
610 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
611 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
612 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
613 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
614 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
615 -ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล และนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น 09:01:42
616 -แบบประเมินกิจกรรม 09:01:42
617 -แบบบันทึกกิจกรรมสัมผัสชีวิต 09:01:42
618 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 09:01:42
619 -สรุปการทำงานประจำเดือน 19:45:04
620 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 19:45:35
621 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
622 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
623 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
624 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
625 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
626 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
627 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
628 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
629 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
630 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
631 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
632 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
633 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
634 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
635 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
636 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
637 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
638 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
639 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
640 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
641 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
642 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
643 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
644 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
645 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
646 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
647 -1. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:01:42
648 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 15:27:25
649 -แบบบันทึกการประเมินครูในระดับชั้น 15:27:38
650 -สรุปการทำงานประจำเดือน 15:27:48
651 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน 15:28:01
652 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาครู 15:28:14
653 -แบบบันทึกการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง 15:28:26
654 -แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 15:28:38
655 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ 13:38:32
656 -1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 23:12:41
657 -2. แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก 10:19:13
658 -1. แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 20:48:59
659 -2. แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 20:49:46
660 -3. แบบรายงานสรุปผลการให้ทุนการศึกษา 20:50:36
661 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 12:40:48
662 -สรุปการทำงานประจำเดือน 12:41:10
663 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 12:41:29
664 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 13:44:10
665 -สรุปการทำงานประจำเดือน 13:44:02
666 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:44:27
667 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 14:38:07
668 -สรุปการทำงานประจำเดือน 14:37:59
669 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 14:38:21
670 -1. แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 15:08:25
671 -2. สรุปการทำงานประจำเดือน 15:08:43
672 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 15:08:54
673 -1. แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 15:33:09
674 -2. สรุปการทำงานประจำเดือน 15:33:26
675 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 15:33:38
676 -แบบบันทึกการดูแลนักเรียนในการเข้าแถว , เดินแถว 16:01:00
677 -สรุปการทำงานประจำเดือน 16:00:53
678 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 16:00:44
679 -1. แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 09:10:41
680 -2. สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 09:10:54
681 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดทำสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 09:11:05
682 -1. ประเมินตามสภาพจริง 2. เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายสำนักฯ 15:50:28
683 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรม 10:02:23
684 -2. แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 21:15:34
685 -3. แบบรายงานสรุปผลการให้ทุนการศึกษา 21:15:51
686 -แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดทำสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 08:52:35
687 -5. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 10:51:30
688 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑา กีฬาสี 08:26:40
689 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 08:26:52
690 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 08:35:41
691 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 14:11:09
692 -สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 14:16:26
693 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 14:17:13
694 -แบบสำรวจรายการ 09:33:38
695 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 09:33:51
696 -สรุปผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด 09:34:00
697 -สรุปผลการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 09:34:17
698 -สรุปผลการดำเนินงานของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 09:34:29
699 -แบบสรุปใบสอนแทน 09:34:42
700 -1. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทย 14:14:29
701 -2. สรุปกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีไทย 14:14:51
702 -รายงานการดำเนินงานกิจกรรมการในการระดมทุน 09:04:57
703 -แบบสำรวจรายการ 09:30:05
704 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 09:30:13
705 -สรุปผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด 09:30:21
706 -สรุปผลการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 09:30:43
707 -สรุปผลการดำเนินงานของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 09:30:52
708 -แบบสรุปใบสอนแทน 09:31:02
709 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:14:34
710 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:14:42
711 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:14:51
712 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10:15:02
713 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 10:15:11
714 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 08:05:06
715 -แบบประเมินความพึงพอใจ 08:05:27
716 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 13:26:37
717 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 13:26:51
718 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:27:08
719 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 13:27:28
720 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 13:27:48
721 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงาน ในฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 13:28:02
722 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:17:20
723 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:17:27
724 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:17:34
725 -แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , FSG 15:18:01
726 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15:18:07
727 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 15:42:18
728 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 15:42:33
729 -การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 15:42:44
730 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:41:12
731 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 10:41:27
732 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:41:42
733 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 10:42:08
734 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรของ ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 10:42:24
735 -แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 10:42:40
736 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:49:39
737 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:49:47
738 -3. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:49:54
739 -4. แบบสรุปผลการสอบ O-net 10:50:13
740 -5. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10:50:22
741 -6. แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 10:50:31
742 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 11:43:07
743 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 11:43:50
744 -แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา 11:44:09
745 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 11:44:30
746 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:25:47
747 -2. แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:25:57
748 -3. แบบรายงานสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 14:26:05
749 -ประเมินตามสภาพจริง 13:47:50
750 -ตรวจเอกสารแผนงาน 13:48:03
751 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:06:54
752 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:07:03
753 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:07:10
754 -แบบสรุปผลการสอบ O-net, NT, LAS, FSG 14:07:16
755 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 14:07:22
756 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 14:07:28
757 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:36:16
758 -2. แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:36:22
759 -3. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 15:36:27
760 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:28:30
761 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:28:22
762 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:28:02
763 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14:28:12
764 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:22:37
765 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:22:44
766 -แบบสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน 18:05:05
767 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 18:05:11
768 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 08:13:20
769 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 08:13:26
770 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 08:45:49
771 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 08:45:55
772 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 08:46:07
773 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 08:46:25
774 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 08:46:32
775 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 08:46:39
776 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 13:02:24
777 -แบบสำรวจรายการ 13:02:31
778 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13:02:38
779 -แบบบันทึกการส่งข้อสอบ 13:02:43
780 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ 13:02:52
781 -แบบรายงานการสำรวจแววนักเรียนเป็นรายบุคคล 13:54:31
782 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 13:54:37
783 -2. แบบประเมินเรื่องการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและลดภาวะเสี่ยงต่ออันตราย 08:32:54
784 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 10:42:01
785 -1. แบบนิเทศกำกับติดตาม ของหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 12:15:08
786 -2. ประเมินตามสภาพจริง 12:15:16
787 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายกิจการนักเรียน 12:15:24
788 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 10:02:01
789 - แบบบันทึกการเข้าร่วมแข่งขันภายนอก 10:02:13
790 -1.การประเมินตามสภาพจริง 2.เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 3.รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 16:33:59
791 -รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 10:47:17
792 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 10:47:52
793 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 11:05:08
794 -หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 11:05:42
795 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 11:36:41
796 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 11:37:00
797 -สรุปการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต 11:37:30
798 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมห้องเรียนดี มี ระเบียบ 11:37:55
799 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมจิตอาสา 11:38:22
800 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 11:38:44
801 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 11:39:03
802 -แบบบันทึกการเข้าร่วมการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำของนักเรียนชั้น ป.6 11:39:39
803 -แบบสอบถามกิจกรรม 10:01:48
804 -แบบสรุปกิจกรรม 10:02:33
805 - แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 10:02:06
806 -1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ 10:31:10
807 -2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 ผู้เรียนชั้น ป.1- ป.6 ทุกคน 10:31:24
808 -3. สรุปการได้รับวัคซีนของผู้เรียน 10:31:55
809 -4. สถิติการเจริญเติบโตผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 10:32:16
810 -5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 10:32:36
811 -1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อ – จัดจ้าง 11:16:39
812 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 09:19:53
813 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:20:07
814 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 10:22:21
815 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 10:22:25
816 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 10:22:30
817 -แบบสรุปนักเรียนมาโรงเรียนสาย 10:22:35
818 -แบบบันทึกข้อมูลการบริจาคเงินและสิ่งของ 10:22:53
819 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10:22:45
820 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 10:23:01
821 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 10:23:10
822 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 10:24:35
823 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 10:24:43
824 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 10:24:51
825 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 10:25:01
826 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 10:25:10
827 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 10:25:19
828 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 10:25:27
829 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 10:25:37
830 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 10:25:44
831 -เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 10:25:56
832 -บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 10:26:05
833 -1. แบบสอบถาม 13:49:30
834 -2. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 13:49:51
835 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 09:14:39
836 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:14:23
837 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 09:14:55
838 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:15:11
839 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 09:16:00
840 -แบบประเมินกิจกรรมการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้ 11:29:26
841 -แบบประเมินการอยู่เวรของบุคลการ 11:29:39
842 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 23:35:01
843 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 23:35:18
844 -สรุปงานพยาบาล 23:35:30
845 -แบบประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 09:35:46
846 -รายงานการดำเนินงานกิจกรรมการในการระดมทุน 09:36:02
847 -2. แบบสำรวจงานวิจัย (2.1 การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556,2.2 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556) 12:21:02
848 -1.แบบสอบถามงานวิจัย (1.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2556,1.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน) 12:21:38
849 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 13:47:54
850 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 13:48:32
851 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 13:49:05
852 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 13:49:41
853 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2556 15:50:56
854 -คู่มือการปฏิบัติงานของ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 15:51:11
855 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2556 15:51:24
856 -1. แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 2. คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 16:22:58
857 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 17:05:58
858 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 17:06:37
859 -แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของยานพาหนะ 17:07:14
860 -1. แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 17:23:48
861 -2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 17:24:06
862 -1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 21:23:24
863 -2. แบบสอบถามกิจกรรม 21:23:46
864 -3. แบบสรุปกิจกรรม 21:24:15
865 -4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 21:24:36
866 -5. แบบบันทึกการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 21:25:00
867 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 08:48:10
868 -2. คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 08:48:22
869 -1. ประเมินตามสภาพจริง 09:02:15
870 -2. ตรวจเอกสารแผนงาน 09:02:25
871 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 09:02:55
872 -บันทึกการปฏิบัติงานการให้บริการและการซ่อมบำรุง 09:02:36
873 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 09:02:49
874 -แบบนิเทศกำกับติดตาม ของหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 16:52:42
875 -ประเมินตามสภาพจริง 16:52:52
876 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน 16:53:03
877 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 17:14:54
878 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 17:15:02
879 -สรุปการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต 17:15:12
880 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมจิตอาสา 17:15:20
881 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 17:15:27
882 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 17:15:36
883 -แบบบันทึกการเข้าร่วมการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำของนักเรียนชั้น ป.6 17:15:44
884 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 08:45:36
885 -แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 08:45:49
886 -แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 08:45:58
887 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 08:46:07
888 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 08:46:34
889 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 08:47:02
890 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลภายในโรงเรียน 16:35:59
891 -แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 16:36:29
892 -แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 16:36:49
893 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 11:40:38
894 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 11:40:48
895 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 11:40:58
896 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 11:41:04
897 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 11:41:14
898 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 11:41:19
899 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2556 12:07:36
900 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 12:07:43
901 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2556 12:07:52
902 -แบบสำรวจสินค้า 12:07:57
903 -แบบจัดหาสินค้า 12:08:02
904 -แบบตรวจรับสินค้า 12:08:07
905 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 12:08:13
906 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 12:08:19
907 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 12:08:25
908 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานโภชนาการประจำเดือนและประจำปี 12:47:35
909 -รายงานบันทึกการส่งเงิน 13:50:05
910 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน 10:26:06
911 -รายงานสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 10:26:12
912 -การสังเกตสภาพจริง / การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 14:51:39
913 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 14:51:48
914 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 14:51:57
915 -. หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 14:52:06
916 -1. รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 15:02:12
917 -2. รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 15:04:24
918 -3. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15:04:39
919 -1.ประเมินตามสภาพจริง 15:09:30
920 -2. เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 15:09:44
921 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายสำนักฯ 15:09:57
922 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2556 15:23:15
923 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 15:23:21
924 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2556 15:23:29
925 -แบบสำรวจสินค้า 15:23:34
926 -แบบจัดหาสินค้า 15:23:39
927 -แบบตรวจรับสินค้า 15:23:43
928 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 15:23:48
929 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 15:23:56
930 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 15:24:02
931 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:23:42
932 -แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 10:23:51
933 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 10:24:02
934 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงาน ของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 10:24:27
935 -1.การประเมินตามสภาพจริง 10:13:14
936 -2.เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 10:13:32
937 -3.รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 10:13:42
938 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:47:25
939 -2. แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 10:47:34
940 -3. แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลังและสรรหา 10:47:42
941 -4. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 10:47:49
942 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 12:15:02
943 -2. แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 12:15:09
944 -3. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 12:15:19
945 -4. แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 12:15:26
946 -5. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 12:15:35
947 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:27:25
948 -2. แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 14:27:36
949 -3. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 14:27:46
950 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 13:25:05
951 - 2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 13:25:15
952 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:25:21
953 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 13:44:32
954 -2. เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 13:44:41
955 -3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 13:44:50
956 -4. แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรในฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 14:28:01
957 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจราจรภายในโรงเรียน 15:08:27
958 -แนวทางการจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน 15:08:37
959 -แผนการสอนลูกเสือ 17:54:17
960 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 17:54:27
961 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 18:27:04
962 -แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก 18:27:29
963 -1. แบบสำรวจรายการ 10:14:34
964 -2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ 10:14:41
965 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 14:45:37
966 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 14:45:54
967 -แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 14:46:12
968 -1. แบบประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 15:01:15
969 -2. แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 15:01:40
970 -3. แบบรายงานสรุปผล การให้คำปรึกษา 15:01:58
971 -1. แบบประเมินหลักสูตร 17:42:32
972 -2. แบบนิเทศการสอน 17:42:47
973 -3. แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 17:42:56
974 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 09:30:27
975 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 09:30:36
976 -3. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 09:30:43
977 -4. แบบสรุปผลการสอบ O-net 09:30:48
978 -5. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 09:30:54
979 -6. แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 09:31:02
980 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:57:18
981 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:57:26
982 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:57:33
983 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10:57:40
984 -5. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 10:57:46
985 -ประเมินตามสภาพจริง 11:40:57
986 -ตรวจเอกสารแผนงาน 11:41:13
987 -สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 11:42:03
988 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักการ ภารโรง และ รปภ. 11:42:16
989 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 12:39:10
990 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 12:39:19
991 -3. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12:39:34
992 -4. แบบสรุปผลการสอบ O-net ,NT, LAS , FSG 12:39:43
993 -5. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12:39:52
994 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:28:20
995 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:28:28
996 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:28:35
997 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:28:45
998 -5. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:28:54
999 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:36:36
1000 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:36:46
1001 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:36:54
1002 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 15:37:06
1003 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:07:32
1004 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:07:42
1005 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:07:51
1006 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10:07:59
1007 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:24:16
1008 -2. แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:24:24
1009 -3. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:24:40
1010 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:47:16
1011 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 14:47:23
1012 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:47:30
1013 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14:47:36
1014 -1. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:08:34
1015 -2. แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:08:43
1016 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 15:53:45
1017 -1. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 23:41:58
1018 -2. แบบติดตามการปฏิบัติงาน 23:42:09
1019 -1. สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 01:13:37
1020 -2. แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 01:13:55
1021 -3. สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 01:14:17
1022 -4. สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 01:14:51
1023 -5. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 01:15:08
1024 -6. แบบสอบถาม 01:15:19
1025 -1. แบบสังเกตความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 15:36:28
1026 -1. แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 08:52:06
1027 -2. แบบสำรวจรายการ 08:52:13
1028 -3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 08:52:20
1029 -1. แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 13:22:42
1030 -2. รายงานการรับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 13:23:03
1031 -3. รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 13:23:16
1032 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 13:42:14
1033 -1. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทย 2. สรุปกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรีไทย 11:17:54
1034 - แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17:30:26
1035 -1. แบบสำรวจรายการ 08:35:51
1036 -2. แบบประเมินแผนการสอนและสรุป 08:35:58
1037 -3. แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป 08:36:04
1038 -4. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 08:36:10
1039 -5. แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 08:36:16
1040 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 14:12:34
1041 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 14:12:47
1042 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 14:12:59
1043 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครองและบุคลากรในการรับทราบข้อมูล 14:13:16
1044 -5. รายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมศิษย์เก่าและครูอาวุโส 14:13:33
1045 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ 22:16:54
1046 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 22:16:59
1047 -1. คู่มือการดำเนินการตรวจสอบในแต่ละงาน 14:11:06
1048 -2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานตรวจสอบจัดซื้อ-จัดจ้าง(กลุ่มบริการ) 14:11:13
1049 - แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 17:30:41
1050 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 17:30:54
1051 -แผนการสอนลูกเสือ 11:00:06
1052 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 11:00:06
1053 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 15:38:01
1054 -2. แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 15:38:01
1055 -3. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการ 15:38:01
1056 -4. แบบรายงานครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 15:38:01
1057 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 14:22:51
1058 -แบบประเมินความพึงพอใจ 14:22:51
1059 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 10:59:11
1060 -แบบบันทึกการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี กับหน่วยงานภายนอก 10:59:11
1061 -1. แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 13:26:38
1062 -2. รายงานสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 13:26:49
1063 -1.แบบสอบถามงานวิจัย 1.1 ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2557 1.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 13:28:20
1064 -2. แบบสำรวจงานวิจัย 2.1 การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 2.2 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 13:28:35
1065 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 15:25:42
1066 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 15:25:53
1067 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 15:26:01
1068 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 15:26:08
1069 -1. การสังเกตสภาพจริง / การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 13:53:36
1070 -2. รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 13:53:44
1071 -3. รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 13:53:52
1072 -4. หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 13:54:00
1073 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:35:37
1074 -แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 08:34:56
1075 -คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 08:35:19
1076 -แบบสำรวจความ พึงพอใจต่อการให้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 08:35:38
1077 - สรุปผลการตรวจสุขภาพ 15:48:29
1078 - สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 15:48:42
1079 - สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 15:48:54
1080 - สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 15:49:06
1081 - สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 15:49:17
1082 - แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 17:18:39
1083 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 17:18:45
1084 -แบบประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่องานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 15:29:48
1085 -แบบสอบถาม 13:20:43
1086 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 13:20:50
1087 -ประเมินตามสภาพจริง 11:07:48
1088 - ตรวจเอกสารแผนงาน 11:07:58
1089 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ ภารโรง และ รปภ. 11:08:46
1090 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 09:18:52
1091 -คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 09:18:57
1092 -แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 09:05:18
1093 -คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 09:05:26
1094 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 12:09:32
1095 -แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 12:09:48
1096 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 12:10:04
1097 -สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 12:10:17
1098 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 12:10:31
1099 -สรุปผลการจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน 12:10:40
1100 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 14:30:03
1101 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 14:30:24
1102 -สรุปงานพยาบาล 14:30:48
1103 -1.การประเมินตามสภาพจริง 16:03:04
1104 -2.เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 16:03:18
1105 -3.รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 16:03:29
1106 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบุคลากร 16:03:40
1107 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 08:22:06
1108 -2. แบบสอบถาม / แบบสำรวจ 08:22:18
1109 -3. แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 08:22:25
1110 -4. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 08:22:32
1111 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:50:52
1112 -2. แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 09:50:59
1113 -3. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 09:51:06
1114 -4. แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 09:51:13
1115 -5. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 09:51:22
1116 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้าน บุคลากรในหน่วยงาน ของฝ่าย บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 16:52:31
1117 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 16:05:39
1118 -แบบประเมินการอยู่เวร ของบุคลากร 16:05:45
1119 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 13:13:19
1120 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 13:13:24
1121 -แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 13:13:30
1122 -แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 13:13:39
1123 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 09:50:58
1124 -2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:51:06
1125 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 09:51:15
1126 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:57:42
1127 -2. เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10:57:49
1128 -3.ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 10:57:55
1129 -4.ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 10:58:03
1130 -5.บันทึกพฤติกรรมการการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 10:58:09
1131 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 14:51:37
1132 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 14:52:06
1133 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 14:52:21
1134 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 14:52:37
1135 -แบบสำรวจความพึง พอใจงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 16:34:56
1136 -แบบบันทึกการ ตรวจเช็คโดยวิศวกร ควบคุมอาคาร 16:35:03
1137 -แบบบันทึกการใช้ บริการงานอาคาร สถานที่ 16:35:08
1138 -แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักการ 16:35:13
1139 -แบบสรุปการ ดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ ตอบสนองแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 16:35:19
1140 -มีบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำของโรงเรียน 16:35:24
1141 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 09:10:27
1142 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 09:10:35
1143 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 09:10:45
1144 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 09:10:54
1145 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 09:11:01
1146 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 09:11:09
1147 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 09:11:35
1148 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 09:11:43
1149 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 09:11:49
1150 -เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 09:11:58
1151 -บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 09:12:09
1152 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 13:04:13
1153 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 16:09:08
1154 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 16:09:15
1155 -ประเมินตามสภาพจริง 11:10:29
1156 -ตรวจเอกสารแผนงาน 11:10:36
1157 -แบบสำรวจความ พึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 11:10:46
1158 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 11:25:22
1159 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 09:03:40
1160 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 09:03:50
1161 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายใน โรงเรียน 16:46:47
1162 -แบบประเมินตามแบบ สำรวจสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 16:46:54
1163 -แบบประเมินผลการ ทำงานของพนักงานทำ ความสะอาด 16:47:00
1164 -แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 13:39:02
1165 -รายงานการดำเนินงานกิจกรรมการในการระดมทุน 09:05:37
1166 -คู่มือการดำเนินการตรวจสอบในแต่ละงาน 09:12:20
1167 -แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานตรวจสอบจัดซื้อ- จัดจ้างกลุ่มงานบริการ 09:12:30
1168 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 11:42:12
1169 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 11:42:20
1170 -แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 11:42:28
1171 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 11:42:34
1172 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจาก ผู้ตรวจสอบภายนอก 11:42:42
1173 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 11:42:48
1174 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานโภชนาการประจำเดือนและประจำปี 11:45:47
1175 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทย 13:21:11
1176 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 16:12:54
1177 -แบบสรุปนักเรียนมาโรงเรียนสาย 16:13:02
1178 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 16:13:10
1179 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 16:13:21
1180 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557 10:54:59
1181 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 10:55:13
1182 -แบบสอบถามความ พึงพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557 10:55:30
1183 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2557 13:27:29
1184 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 13:27:36
1185 -แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2557 13:27:44
1186 -แบบสำรวจสินค้า 13:27:50
1187 -แบบจัดหาสินค้า 13:27:55
1188 -แบบตรวจรับสินค้า 13:28:01
1189 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 13:28:06
1190 -แบบแสดงรายงาน การส่งเงิน 13:28:13
1191 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 13:28:18
1192 -รายงานบันทึกการส่งเงิน 13:30:46
1193 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 11:37:46
1194 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 11:37:55
1195 -แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 11:38:06
1196 -แบบรายงานสรุปผลการให้ทุนการศึกษา 11:38:12
1197 -ประเมินตามสภาพจริง 15:26:19
1198 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 15:26:31
1199 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายสำนักฯ 15:26:46
1200 -แบบสำรวจรายการ 09:38:58
1201 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ 09:39:07
1202 -แบบนิเทศกำกับ ติดตาม ของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 12:03:32
1203 -ประเมินตามสภาพจริง 12:03:44
1204 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ ของฝ่ายกิจการนักเรียน 12:04:27
1205 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 12:56:56
1206 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 12:57:07
1207 -สรุปการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพ สตรีมงฟอร์ต 12:57:22
1208 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมจิตอาสา 12:57:31
1209 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 12:57:38
1210 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 12:57:48
1211 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 12:58:03
1212 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 15:54:19
1213 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 15:54:26
1214 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 15:54:33
1215 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และ เอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 15:34:03
1216 -รายงานการจัดกิจกรรม/ การดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร 15:34:13
1217 -แบบประเมินหลักสูตร 14:31:51
1218 -แบบนิเทศการสอน 14:31:59
1219 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 14:32:05
1220 -แบบตรวจสอบรายการ 22:41:45
1221 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 22:41:53
1222 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 22:42:02
1223 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 22:42:09
1224 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 22:42:17
1225 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 10:55:50
1226 -2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:56:00
1227 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 10:56:11
1228 -แผนการสอนลูกเสือ 11:26:36
1229 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 11:26:43
1230 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 21:48:48
1231 -แบบสำรวจรายการ 21:49:11
1232 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 21:49:22
1233 -แบบตรวจสอบรายการ 11:54:14
1234 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:54:21
1235 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:54:41
1236 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET 11:55:01
1237 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11:55:09
1238 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 11:55:16
1239 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:32:25
1240 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:32:36
1241 -. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:32:45
1242 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13:32:56
1243 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13:33:12
1244 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:39:34
1245 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:39:40
1246 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:39:47
1247 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 15:39:59
1248 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:28:30
1249 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:28:37
1250 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 16:28:45
1251 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:37:21
1252 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:37:28
1253 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17:37:50
1254 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 18:15:47
1255 -แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 18:15:53
1256 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 18:16:00
1257 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 18:16:05
1258 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18:16:12
1259 -แบบสอบถาม 18:16:20
1260 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 11:43:35
1261 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 11:43:43
1262 -แบบรายงานสรุปผล การให้คำปรึกษา 11:43:51
1263 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 11:43:58
1264 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 21:19:20
1265 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 21:19:26
1266 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 21:54:59
1267 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 21:55:06
1268 -แบบสำรวจรายการ 08:11:55
1269 -แบบประเมินแผนการสอนและสรุป 08:12:01
1270 -แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป 08:12:08
1271 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 08:12:15
1272 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 08:12:21
1273 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:05:24
1274 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:05:34
1275 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:05:52
1276 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET ,NT, LAS , BSG. 10:06:00
1277 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10:06:09
1278 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 10:47:31
1279 -2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:47:42
1280 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 10:47:52
1281 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 13:01:48
1282 -2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 13:02:07
1283 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:02:18
1284 -1. แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 14:03:47
1285 -2. แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 14:04:00
1286 -3. แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 14:04:13
1287 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:43:09
1288 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 14:43:17
1289 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:43:24
1290 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14:43:39
1291 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 12:51:22
1292 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ 12:52:22
1293 -แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 11:25:32
1294 -แบบสอบถามกิจกรรม 13:04:23
1295 -แบบสรุปกิจกรรม 13:04:32
1296 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 13:04:39
1297 -แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 13:21:32
1298 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 13:21:52
1299 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 13:39:19
1300 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 13:39:33
1301 - แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 14:48:16
1302 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 14:48:34
1303 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 14:48:51
1304 -แบบสอบถาม 16:04:14
1305 -บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการและการ ซ่อมบำรุง 16:05:10
1306 -แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการงานเทคโนโลยี สารสนเทศและ โสตทัศนูปกรณ์ 16:05:32
1307 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 16:05:47
1308 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 15:32:12
1309 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 15:32:27
1310 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 15:32:38
1311 -1. แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 3. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 15:49:19
1312 -1. การประเมินตาม สภาพจริง 14:13:29
1313 -2. เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 14:13:43
1314 -3. รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 14:13:56
1315 -4. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบุคลากร 14:14:04
1316 - แบบสรุป/รายงาน กิจกรรม 16:56:10
1317 - แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 16:56:15
1318 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านกาพัฒนาบุคลากร 2558 16:56:22
1319 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 16:56:26
1320 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร 16:56:31
1321 -แบบสอบถามงานวิจัย 1.1 ความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วไปที่มี ต่อคุณภาพการจัด การศึกษาโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2558 1.2 งานวิจัยตาม นโยบายเร่งด่วนของ โรงเรียน 11:33:26
1322 -แบบสำรวจงานวิจัย 2.1 การสำรวจความพึง พอใจและความ ต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับการ จัดการศึกษา ของ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนก ประถม ประจำปี การศึกษา 2558 2.2 การสำรวจความ ต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 11:33:35
1323 -แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม 13:34:04
1324 - แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 11:33:38
1325 -รายงานสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 11:34:14
1326 -การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 11:34:32
1327 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 11:34:38
1328 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 11:34:43
1329 -หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 11:34:51
1330 -เครื่องมือประเมินมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ 11:35:01
1331 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 16:20:33
1332 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 16:20:50
1333 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:20:59
1334 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 16:21:06
1335 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 16:21:15
1336 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:21:24
1337 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 16:21:31
1338 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 16:21:37
1339 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 16:21:43
1340 -เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 16:21:50
1341 -บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 16:21:56
1342 - แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 14:17:33
1343 - รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 14:17:42
1344 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 10:08:26
1345 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 10:08:33
1346 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 10:08:43
1347 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 10:08:48
1348 -ประเมินตามสภาพจริง 09:57:31
1349 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 09:57:52
1350 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายสำนักฯ 09:58:07
1351 -การประเมินตามสภาพจริง 10:00:47
1352 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 10:00:56
1353 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 10:01:05
1354 -แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบุคลากร 10:01:13
1355 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:08:34
1356 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 10:08:41
1357 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 10:08:51
1358 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 10:08:58
1359 -1. แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 17:03:43
1360 -2. แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 17:03:52
1361 -3. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 17:04:02
1362 - 4. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 17:04:19
1363 -5. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 17:04:29
1364 -6. บันทึกพฤติกรรมการการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 17:04:38
1365 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:05:45
1366 -แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 10:05:53
1367 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 10:06:01
1368 -แบบรายงานครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 10:06:12
1369 -แบบประเมินความ พึงพอใจ ในการให้ บริการของหน่วยงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 08:48:33
1370 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 08:48:47
1371 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 09:09:19
1372 - แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 09:18:48
1373 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 09:09:37
1374 -แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 09:09:51
1375 -แบบประเมินพฤติกรรมดันพึงประสงค์ของนักเรียน ( ฝ่ายกิจการนักเรียน ) 09:10:38
1376 -คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 09:19:52
1377 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 09:20:22
1378 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 09:20:47
1379 -แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 15:36:57
1380 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 15:37:05
1381 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 15:37:13
1382 -แบบสำรวจรายการ 12:23:44
1383 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ 12:23:52
1384 -แบบประเมินความพึง พอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ งานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบริหาร ทั่วไป 17:26:19
1385 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 09:57:47
1386 -แบบประเมินการอยู่เวร ของครูและบุคลากร 09:58:01
1387 - แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 10:38:08
1388 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 10:38:22
1389 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 11:24:10
1390 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 11:24:27
1391 -แบบสำรวจความพึง พอใจงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 11:32:30
1392 -แบบบันทึกการ ตรวจเช็คโดยวิศวกร ควบคุมอาคาร 11:32:38
1393 -แบบบันทึกการใช้ บริการงานอาคาร สถานที่ 11:32:46
1394 -แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักการ 11:32:57
1395 -แบบสรุปการ ดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ ตอบสนองแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 11:33:07
1396 -มีบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำของโรงเรียน 11:33:19
1397 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 14:15:51
1398 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 14:16:01
1399 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 14:16:14
1400 -ประเมินตามสภาพจริง 15:37:53
1401 -ตรวจเอกสารแผนงาน 15:38:06
1402 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 15:38:16
1403 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ รปภ. 15:38:27
1404 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 15:40:15
1405 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 15:40:25
1406 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 15:40:33
1407 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 10:42:22
1408 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ 10:42:29
1409 - แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 07:34:26
1410 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 13:42:30
1411 -แบบสอบถามกิจกรรม 13:42:36
1412 -แบบสรุปกิจกรรม 13:42:42
1413 -4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 08:54:38
1414 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2558 12:10:12
1415 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 12:10:36
1416 -แบบสอบถามความ พึงพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2558 12:10:47
1417 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 12:10:50
1418 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 12:11:05
1419 - แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 00:11:05
1420 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนา 08:03:28
1421 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 08:03:40
1422 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 08:03:51
1423 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 08:04:02
1424 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 08:53:36
1425 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 08:53:43
1426 -แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 08:53:48
1427 -แบบรายงานสรุปผลการให้ทุนการศึกษา 08:53:53
1428 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 08:56:42
1429 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 08:56:49
1430 -แบบรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 08:56:53
1431 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 08:56:58
1432 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานโภชนาการประจำเดือนและประจำปี 15:35:03
1433 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 15:40:12
1434 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 15:40:32
1435 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 15:40:46
1436 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 15:40:55
1437 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 15:41:07
1438 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 15:41:16
1439 -ประเมินตามสภาพจริง 22:26:11
1440 -ตรวจเอกสารแผนงาน 22:26:18
1441 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 22:26:29
1442 -แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 11:38:00
1443 -คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 11:38:06
1444 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 11:38:12
1445 -แบบประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 11:31:30
1446 -มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 11:31:36
1447 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 10:56:54
1448 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:53:46
1449 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10:53:54
1450 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 10:54:06
1451 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 10:54:17
1452 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/ แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 10:55:51
1453 -แบบสำรวจรายการ 10:56:06
1454 -แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10:56:24
1455 -แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 10:57:10
1456 - สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 10:57:51
1457 - สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 10:58:13
1458 - สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10:58:29
1459 -แบบสอบถาม 10:58:51
1460 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 12:37:38
1461 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 12:37:47
1462 -สรุปการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต 12:37:56
1463 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมจิตอาสา 12:38:08
1464 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 12:38:15
1465 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 12:38:31
1466 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายใน โรงเรียน 11:05:26
1467 -แบบตรวจสอบรายการ 11:05:37
1468 -แบบประเมินตามแบบ สำรวจสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11:05:44
1469 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:05:50
1470 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:06:02
1471 -แบบประเมินผลการ ทำงานของพนักงานทำ ความสะอาด 11:06:07
1472 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 11:06:12
1473 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11:06:24
1474 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 11:06:36
1475 - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 11:11:39
1476 - แบบติดตามการปฏิบัติงาน 11:11:48
1477 -แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 17:24:24
1478 -รายงานสถิติการเข้าชม เว็บไซต์ 17:24:34
1479 -รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 17:25:38
1480 -แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครอง และบุคลากรในการรับทราบข้อมูล 17:25:50
1481 -รายงานการจัดกิจกรรมเยี่ยมศิษย์เก่า และครูอาวุโส 17:26:00
1482 - แบบติดตามการปฏิบัติงาน 11:19:25
1483 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11:19:43
1484 -แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 11:20:09
1485 -แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 11:20:22
1486 -แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 11:20:40
1487 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 11:32:05
1488 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:32:15
1489 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:32:42
1490 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11:32:55
1491 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 11:33:31
1492 - สรุปผลการตรวจสุขภาพ 11:41:14
1493 - สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 11:41:24
1494 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 11:41:41
1495 - สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 11:42:10
1496 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 11:42:28
1497 -แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 12:14:30
1498 -แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและ อื่น ๆ 12:14:39
1499 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 12:14:49
1500 -รายงานบันทึกการส่งเงิน 13:53:30
1501 -แบบนิเทศกำกับติดตามของหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 12:33:10
1502 -ประเมินตามสภาพจริง 12:33:17
1503 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน 12:33:29
1504 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 14:07:35
1505 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 14:07:51
1506 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 14:08:03
1507 -แผนการสอนลูกเสือ 08:50:57
1508 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 08:51:17
1509 - แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 13:39:39
1510 - แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและ อื่น ๆ 13:39:49
1511 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:39:44
1512 - แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 13:45:59
1513 - แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและ อื่น ๆ 13:46:04
1514 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:46:07
1515 -แบบสำรวจรายการ 14:49:05
1516 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุป 14:49:19
1517 - แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป 14:49:33
1518 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14:49:52
1519 - แบบสอบถามความ พึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 14:50:07
1520 -แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 15:06:57
1521 -แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่นๆ 15:07:04
1522 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 15:07:17
1523 - แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และ เอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 13:04:38
1524 - รายงานการจัดกิจกรรม/ การดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร 13:04:43
1525 -หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 07:54:53
1526 -แบบประเมินหลักสูตร 07:54:59
1527 -แบบนิเทศการสอน 07:55:07
1528 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 07:55:14
1529 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:58:51
1530 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:59:01
1531 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:59:10
1532 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, LAS, BSG 10:59:18
1533 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10:59:25
1534 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 11:43:06
1535 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:43:19
1536 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:43:27
1537 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11:43:33
1538 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11:43:39
1539 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 20:40:20
1540 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 20:40:27
1541 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 20:40:35
1542 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 20:40:41
1543 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 21:33:46
1544 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 21:33:54
1545 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 21:34:03
1546 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา 2558 13:25:39
1547 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 13:25:47
1548 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2558 13:25:57
1549 -แบบสำรวจสินค้า 13:26:06
1550 -แบบจัดหาสินค้า 13:26:15
1551 -แบบตรวจรับสินค้า 13:26:24
1552 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 13:26:32
1553 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 13:26:42
1554 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 13:26:52
1555 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 13:27:01
1556 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:54:25
1557 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:54:33
1558 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:54:41
1559 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:48:29
1560 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 14:48:36
1561 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:48:44
1562 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14:48:52
1563 -แบบสอบถาม 13:17:35
1564 -บันทึกการปฏิบัติงานการให้บริการและการซ่อมบำรุง 13:17:40
1565 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 13:17:48
1566 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 13:17:56
1567 - แบบบันทึกการ พัฒนาด้านทักษะการ บรรเลงดนตรีไทยของ นักดนตรีไทย 10:25:47
1568 -รายงานการดำเนินงานกิจกรรมการในการระดมทุน 17:41:29
1569 -แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 10:12:46
1570 -แบบรายงานในระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและ อื่น ๆ 10:12:57
1571 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 10:13:06
1572 -แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 13:40:06
1573 -แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 13:40:17
1574 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 13:40:32
1575 -แบบประเมินครูในระดับชั้นตามข้อที่กำหนด 13:19:28
1576 -แบบรายงานใน ระดับชั้นด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและ อื่น ๆ 13:19:38
1577 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 13:19:47
1578 -แบบสำรวจสภาพ เครื่องดนตรีไทยและ ดนตรีพื้นเมือง 10:27:41
1579 -แบบบันทึกการนำ นักเรียนเข้าร่วมแสดง ทั้งภายในและ ภายนอก 10:27:49
1580 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 07:38:39
1581 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 07:38:51
1582 -แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 13:34:22
1583 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 13:34:34
1584 -สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 13:34:47
1585 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 13:35:00
1586 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:53:16
1587 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:53:24
1588 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:53:35
1589 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15:53:41
1590 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15:53:47
1591 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 08:57:49
1592 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 08:58:00
1593 -1. แบบประเมิน/สรุปผลการจัดกิจกรรม 16:21:46
1594 -2. แบบสังเกต/แบบบันทึก 16:22:01
1595 -3. สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน(ฝ่ายวิชาการ) 16:22:08
1596 -1. แบบรายงานการประชุมประจำเดือน 17:38:26
1597 -2. แบบประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ 17:42:34
1598 -3. แบบบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 17:42:47
1599 -4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 17:42:55
1600 -1. รายงานผลงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 17:45:26
1601 -แบบสอบถาม 10:23:17
1602 -บันทึกการปฏิบัติงานการให้บริการและการซ่อมบำรุง 10:23:17
1603 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 10:23:17
1604 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 10:23:17
1605 -แบบสำรวจรายการ 10:29:10
1606 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ 10:29:18
1607 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 15:04:12
1608 - แบบสอบถามกิจกรรม 15:04:19
1609 -แบบสรุปกิจกรรม 15:04:26
1610 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 15:04:32
1611 -ประเมินตามสภาพจริง 14:05:23
1612 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 14:05:36
1613 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักฯ 14:05:55
1614 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ 15:20:42
1615 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 15:20:54
1616 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 15:21:02
1617 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 15:21:12
1618 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 13:16:23
1619 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 13:16:23
1620 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 13:16:23
1621 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 09:36:11
1622 -รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 13:21:24
1623 -แบบประเมินความพึง พอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ งานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบริหาร ทั่วไป 13:10:05
1624 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 09:29:27
1625 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:29:48
1626 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 09:30:15
1627 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:30:40
1628 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 09:31:01
1629 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายใน โรงเรียน 09:49:35
1630 -แบบประเมินตามแบบ สำรวจสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 09:49:44
1631 -แบบประเมินผลการ ทำงานของพนักงานทำ ความสะอาด 09:49:58
1632 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 13:34:29
1633 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 13:34:43
1634 -สรุปงานพยาบาล 13:34:59
1635 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 15:13:12
1636 -แบบประเมินการอยู่เวร ของครู และบุคลากร 15:13:20
1637 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 16:28:36
1638 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 16:28:54
1639 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา/แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดสำเนา 08:53:03
1640 -แบบสำรวจรายการ 08:53:50
1641 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 08:54:12
1642 -แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม 11:57:23
1643 -แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 11:57:38
1644 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 11:57:53
1645 -สรุปผลการบริจาคตาม กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 11:58:14
1646 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญ มงฟอร์ต 11:58:31
1647 -แบบประเมินความพึงพอใจ ในการให้ บริการของหน่วยงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 15:42:44
1648 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 15:42:52
1649 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 14:27:20
1650 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 14:27:36
1651 -แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 14:27:51
1652 -แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 14:28:09
1653 -ประเมินตามสภาพจริง 16:20:10
1654 -ตรวจเอกสารแผนงาน 16:20:20
1655 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 16:20:28
1656 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ รปภ. 16:20:37
1657 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 17:16:52
1658 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 17:17:02
1659 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 17:17:13
1660 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2559 10:44:14
1661 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 10:44:33
1662 -แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2559 10:44:50
1663 -แบบสำรวจสินค้า 10:45:05
1664 -แบบจัดหาสินค้า 10:45:15
1665 -แบบตรวจรับสินค้า 10:45:25
1666 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 10:45:34
1667 -แบบแสดงรายงาน การส่งเงิน 10:45:44
1668 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 10:45:54
1669 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 10:46:04
1670 -แบบสำรวจความพึง พอใจงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 13:49:10
1671 -แบบบันทึกการ ตรวจเช็คโดยวิศวกร ควบคุมอาคาร 13:49:19
1672 -แบบบันทึกการใช้ บริการงานอาคาร สถานที่ 13:49:42
1673 -แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักการ 13:49:51
1674 -แบบสรุปการ ดำเนินงานของงาน อาคารสถานที่ ตอบสนองแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 13:50:00
1675 -มีบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำของโรงเรียน 13:50:09
1676 -แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 14:47:40
1677 -คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14:47:44
1678 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 14:47:52
1679 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 14:47:57
1680 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 14:11:11
1681 -คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 14:11:16
1682 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 14:11:21
1683 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 20:25:12
1684 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 20:27:10
1685 -1. การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 11:01:56
1686 -2. รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 11:02:04
1687 -3. รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 11:02:16
1688 -4. หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 11:02:27
1689 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 16:09:27
1690 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 16:09:34
1691 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 16:09:45
1692 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 16:09:52
1693 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 16:09:59
1694 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 16:10:05
1695 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 16:10:12
1696 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 16:10:21
1697 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 16:10:39
1698 -เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 16:10:46
1699 -บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 16:10:53
1700 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 21:09:15
1701 -คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 21:09:35
1702 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 10:59:47
1703 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 11:00:07
1704 -แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 11:00:24
1705 -แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 11:00:42
1706 -แบบรายงานสรุปผลการให้ทุนการศึกษา 11:00:59
1707 -แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 08:26:55
1708 - แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 08:26:45
1709 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 08:27:23
1710 -แบบสอบถามงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2559 09:26:28
1711 -แบบสอบถามงานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของ โรงเรียน 09:26:42
1712 -แบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการสำรวจความพึง พอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2559 09:26:49
1713 -แบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 09:27:01
1714 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:34:37
1715 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 09:34:50
1716 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 09:35:01
1717 -แบบรายงานครู และบุคลากรที่ได้รับรางวัล 09:35:15
1718 -แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ 09:35:26
1719 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:35:19
1720 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 14:35:28
1721 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2559 14:35:35
1722 -แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 14:35:43
1723 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.4 16:47:21
1724 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.4ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:47:31
1725 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.4 เป็นรายบุคคล 16:47:41
1726 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.5 17:17:57
1727 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.5ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:18:11
1728 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.5 เป็นรายบุคคล 17:18:21
1729 -1. แบบติดตามการปฏิบัติงาน 2. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 4. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 5. แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 08:50:59
1730 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 10:12:07
1731 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:12:30
1732 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 10:12:41
1733 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 10:26:21
1734 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:26:31
1735 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 10:26:41
1736 -การประเมินตามสภาพจริง 10:46:04
1737 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 10:46:16
1738 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 10:46:27
1739 -แบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการของฝ่ายบุคลากร 10:46:39
1740 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 10:59:09
1741 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:59:24
1742 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 10:59:35
1743 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 11:04:04
1744 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 11:04:18
1745 -แบบรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 11:04:34
1746 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 11:04:48
1747 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 11:15:55
1748 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11:16:02
1749 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 11:16:10
1750 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 11:16:17
1751 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 11:35:25
1752 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 11:35:37
1753 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 11:35:47
1754 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559 11:58:38
1755 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 11:58:52
1756 -แบบสอบถามความ พึงพอใจ ในการให้บริการของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559 11:59:07
1757 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และ เอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 12:35:23
1758 -รายงานการจัดกิจกรรม/ การดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร 12:35:34
1759 -รายงานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากร 12:35:49
1760 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 13:21:45
1761 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 13:21:54
1762 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 13:22:03
1763 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 13:22:22
1764 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 13:22:53
1765 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 15:09:26
1766 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 15:09:33
1767 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 15:09:40
1768 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 15:09:49
1769 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 10:01:59
1770 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 10:02:07
1771 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหาร 16:09:06
1772 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 10:02:21
1773 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของ งานโภชนาการจาก ผู้ตรวจสอบภายนอก 10:02:29
1774 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของ งานโภชนาการ 10:02:36
1775 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานโภชนาการประจำเดือนและ ประจำปี 15:02:14
1776 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 10:56:11
1777 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 10:56:32
1778 -ประเมินตามสภาพจริง 12:19:27
1779 -ตรวจเอกสารแผนงาน 12:19:34
1780 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 12:19:47
1781 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 08:38:07
1782 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 08:38:18
1783 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 08:38:34
1784 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 08:38:46
1785 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 10:07:29
1786 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 12:52:30
1787 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 12:43:26
1788 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 12:43:36
1789 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12:43:44
1790 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12:43:58
1791 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:52:16
1792 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:52:04
1793 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 15:52:29
1794 -แบบสอบถาม 15:30:34
1795 -บันทึกการปฏิบัติงานการให้บริการ และการซ่อมบำรุง 15:30:40
1796 -แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ 15:30:46
1797 -รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 15:30:51
1798 -. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:18:46
1799 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:19:03
1800 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17:19:16
1801 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 17:19:29
1802 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17:19:42
1803 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 17:19:58
1804 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:21:42
1805 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:21:58
1806 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17:22:14
1807 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, LAS, BSG 17:22:30
1808 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17:22:50
1809 -ติดตามผลทุกสัปดาห์ 11:23:40
1810 -สมุดบันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน 10:58:12
1811 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 10:58:24
1812 -สรุปการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต 10:59:07
1813 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมจิตอาสา 10:59:36
1814 -สรุปแบบประเมินกิจกรรมพันธสัญญา 10:59:55
1815 -แบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 11:00:06
1816 - รายงานบันทึกการส่งเงิน 14:15:39
1817 -1. แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 15:48:01
1818 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 15:48:51
1819 -แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 18:30:02
1820 -รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 18:30:10
1821 -รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 18:30:20
1822 -แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครอง และบุคลากรในการรับทราบข้อมูล 18:30:31
1823 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้านค้าเบเกอรี่ ประจำเดือนและประจำปี 13:05:38
1824 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ 10:10:08
1825 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานร้านค้าเบเกอรี่จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 10:02:59
1826 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าเบเกอรี่ 10:10:34
1827 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานร้านค้าเบเกอรี่จากผู้ตรวจสอบภายนอก 10:10:52
1828 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ 10:11:02
1829 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 2. แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10:54:24
1830 -แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 14:54:09
1831 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 14:54:25
1832 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 14:54:38
1833 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 17:42:55
1834 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 17:43:37
1835 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 17:43:52
1836 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 10:39:33
1837 -แบบประเมินหลักสูตร 10:39:42
1838 -แบบนิเทศการสอน 10:39:49
1839 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 10:39:56
1840 -รายงานการดำเนินงานกิจกรรมในการระดมทุน 09:47:17
1841 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 09:21:29
1842 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 09:21:37
1843 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 09:21:47
1844 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 09:21:58
1845 -1.แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 3.แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 06:14:57
1846 -แผนการสอนลูกเสือ 12:58:11
1847 -แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของลูกเสือ 12:58:21
1848 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 13:39:40
1849 -แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของลูกเสือ 13:39:54
1850 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 13:40:05
1851 -1. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 17:55:21
1852 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 14:34:07
1853 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 14:34:07
1854 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 14:34:07
1855 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 14:34:07
1856 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 14:34:07
1857 -1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 14:34:56
1858 -2. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ 14:35:13
1859 -3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 13:00:18
1860 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:40:43
1861 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 14:40:57
1862 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:41:04
1863 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 14:41:14
1864 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2560 14:41:22
1865 -แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 14:41:32
1866 -รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร 14:41:40
1867 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 14:41:42
1868 -ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 14:41:48
1869 -แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ 14:41:53
1870 -1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 14:42:36
1871 -2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 14:42:57
1872 -3. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 14:43:15
1873 -1. แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 15:06:47
1874 -2. คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17:57:50
1875 -3. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 18:36:57
1876 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 14:56:06
1877 -รายงานการจัดกิจกรรม/การดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร 14:55:36
1878 -รายงานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากร 14:55:50
1879 -แบบประเมินความพึง พอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ งานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบริหาร ทั่วไป 15:06:29
1880 -ประเมินตามสภาพจริง 15:20:50
1881 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 15:21:50
1882 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 15:22:34
1883 -แบบสำรวจรายการ 15:58:55
1884 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการ 15:59:02
1885 -1. แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม 2. แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 3. แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 4. สรุปผลการบริจาคตาม กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้ สังคม 5. สรุปผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญ มงฟอร์ต 16:27:33
1886 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 16:31:11
1887 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 16:31:11
1888 -แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 16:31:11
1889 -แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 16:31:11
1890 -การประเมินตามสภาพจริง 17:05:00
1891 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 17:05:25
1892 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 17:05:51
1893 -แบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการของฝ่ายบุคลากร 17:06:03
1894 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 17:12:59
1895 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 17:13:07
1896 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 17:13:16
1897 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 17:13:46
1898 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 17:34:30
1899 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:34:42
1900 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 17:34:53
1901 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 17:41:48
1902 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 17:41:48
1903 -แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 17:41:48
1904 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 17:49:07
1905 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 17:49:14
1906 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 17:49:23
1907 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 17:49:37
1908 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 17:49:48
1909 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 17:54:26
1910 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 17:54:33
1911 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 17:54:43
1912 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 17:54:50
1913 -ระบบพฤติกรรมนักเรียน 17:58:19
1914 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 17:58:57
1915 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 17:59:14
1916 -แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี 17:59:31
1917 -ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย 18:00:13
1918 -1. แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 20:42:18
1919 -2. ประเมินตามสภาพจริง 20:42:37
1920 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน 20:43:05
1921 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ 23:03:58
1922 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 23:04:14
1923 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 23:04:55
1924 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 23:05:16
1925 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 11:34:10
1926 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 11:34:21
1927 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 11:34:32
1928 -1. แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 13:30:07
1929 -2. บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 13:30:20
1930 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจ 13:30:43
1931 -4. ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 13:31:50
1932 -5. บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 13:32:30
1933 -6. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 13:32:49
1934 -7. บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 13:32:59
1935 -8. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 13:33:20
1936 -9. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 13:33:36
1937 -10. เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 13:33:48
1938 -11. บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 13:34:05
1939 -1.แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 13:58:10
1940 -2.แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 13:58:30
1941 -3.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 13:58:48
1942 -1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 18:59:16
1943 -2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 18:59:10
1944 -3. แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 18:59:03
1945 -4. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 18:59:29
1946 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 14:22:49
1947 -5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 18:59:36
1948 -ประเมินตามสภาพจริง 15:03:27
1949 -ตรวจเอกสารแผนงาน 15:03:27
1950 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 15:03:27
1951 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ รปภ. 15:03:27
1952 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 15:15:15
1953 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 15:15:15
1954 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 15:15:15
1955 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 15:42:12
1956 -แบบประเมินการอยู่เวร ของครู และบุคลากร 15:42:12
1957 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 15:56:22
1958 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 15:56:22
1959 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 19:32:44
1960 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 19:32:44
1961 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 19:32:44
1962 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 19:32:44
1963 -1. แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2560 12:10:38
1964 -2. แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 12:10:27
1965 -3. แบบสำรวจสินค้า 21:13:26
1966 -4. แบบจัดหาสินค้า 21:13:33
1967 -5. แบบตรวจรับสินค้า 21:13:39
1968 -6. แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 21:13:46
1969 -7. แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 21:13:54
1970 -8. แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 21:13:59
1971 -9. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 21:14:06
1972 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป. 08:19:48
1973 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.5ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 08:19:59
1974 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.5 เป็นรายบุคคล 08:20:09
1975 -1. ประเมินตามสภาพจริง 14:51:17
1976 -2. ตรวจเอกสารแผนงาน 14:51:22
1977 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 14:51:28
1978 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.4 08:48:51
1979 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.4ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่นๆ 08:49:22
1980 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.4 เป็นรายบุคคล 08:49:36
1981 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 09:21:03
1982 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:21:14
1983 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 09:21:25
1984 -1. รายงานการดำเนินงานกิจกรรมในการระดมทุน 14:52:32
1985 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 10:24:39
1986 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 10:24:50
1987 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 10:24:59
1988 -1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ 11:45:25
1989 -2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานร้านค้าเบเกอรี่จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 11:45:30
1990 -3. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานร้านค้าเบเกอรี่จากผู้ตรวจสอบภายนอก 21:06:15
1991 -4. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ 21:06:23
1992 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 11:57:16
1993 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 11:57:30
1994 - แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 19:01:23
1995 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 14:39:17
1996 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 14:39:17
1997 -สรุปงานพยาบาล 14:39:17
1998 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 15:42:06
1999 -2. คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 15:42:18
2000 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 13:48:03
2001 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 13:48:14
2002 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 13:48:29
2003 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายในโรงเรียน 15:56:12
2004 -แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 15:56:20
2005 -แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 15:56:28
2006 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 14:50:26
2007 -แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 14:50:37
2008 -แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 14:50:58
2009 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 14:51:12
2010 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 14:51:20
2011 -มีบันทึกการตรวจคุณภาพน้ำของโรงเรียน 14:51:28
2012 -ระบบพฤติกรรมนักเรียน 09:14:05
2013 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 09:14:20
2014 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 09:14:36
2015 -แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 09:14:48
2016 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 09:15:00
2017 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 09:15:13
2018 -แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี 09:15:29
2019 -ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย 09:15:40
2020 -1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 10:22:29
2021 -2. แบบสอบถามกิจกรรม 10:24:53
2022 -3. แบบสรุปกิจกรรม 10:25:43
2023 -4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 10:26:11
2024 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา 09:43:35
2025 -แบบสำรวจรายการ 09:43:42
2026 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 09:43:49
2027 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:21:08
2028 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:21:21
2029 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:21:28
2030 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, LAS, BSG 13:21:43
2031 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13:21:50
2032 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:20:29
2033 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:20:35
2034 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:20:45
2035 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 14:20:57
2036 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 14:21:09
2037 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 14:21:15
2038 -1. แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 16:46:00
2039 -2. แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 16:46:10
2040 -1. แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 16:52:36
2041 -2. ประเมินตามสภาพจริง 16:52:43
2042 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย กิจการนักเรียน 16:52:55
2043 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 17:06:40
2044 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 17:06:51
2045 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 17:07:00
2046 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 17:07:09
2047 -1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 17:14:06
2048 -2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 17:14:13
2049 -3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 17:14:20
2050 -1. แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม 17:27:20
2051 - 2. แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 17:27:27
2052 -3. แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 17:27:35
2053 -4. สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 17:27:46
2054 -5. สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 17:28:00
2055 -การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 19:16:47
2056 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 19:16:52
2057 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร 19:16:57
2058 -หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐาน มูลนิธิฯ 19:17:02
2059 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 19:01:29
2060 - รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 19:01:34
2061 -แบบสอบถามงานวิจัย 1.1 ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2560 1.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 10:02:04
2062 -แบบสำรวจงานวิจัย 2.1 การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560 2.1 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ 10:02:09
2063 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:29:09
2064 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:29:17
2065 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:29:27
2066 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 10:29:37
2067 -แบบสำรวจรายการ 12:38:51
2068 -. แบบประเมินแผนการสอนและสรุป 12:38:58
2069 -แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป 12:39:07
2070 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12:39:17
2071 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 12:39:28
2072 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 15:28:18
2073 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 15:28:46
2074 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 15:28:58
2075 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 15:29:09
2076 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 17:05:44
2077 -แบบประเมินหลักสูตร 17:05:50
2078 -แบบนิเทศการสอน 17:05:56
2079 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 17:06:03
2080 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:15:41
2081 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:15:49
2082 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17:16:07
2083 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:58:10
2084 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 17:58:19
2085 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17:58:26
2086 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 17:58:37
2087 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 18:08:37
2088 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 18:08:45
2089 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 18:08:57
2090 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 18:09:04
2091 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18:09:12
2092 -แบบสอบถาม 18:09:18
2093 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 18:32:17
2094 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18:32:36
2095 -แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 18:32:44
2096 -แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 18:32:51
2097 -แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 18:33:01
2098 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 18:51:30
2099 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 18:51:36
2100 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 19:04:34
2101 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 19:04:41
2102 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 19:04:52
2103 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19:47:43
2104 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 19:48:02
2105 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 19:48:14
2106 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 19:57:46
2107 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 19:58:13
2108 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 19:58:24
2109 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 21:11:53
2110 -รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 21:12:07
2111 -1. แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 21:18:34
2112 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 21:18:42
2113 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 16:47:40
2114 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 16:47:49
2115 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 16:47:59
2116 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 16:48:07
2117 -แบบสอบถาม 16:54:19
2118 -บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ ซ่อมบำรุง 16:54:32
2119 -แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ 16:54:44
2120 -รายงานการประชุม คณะกรรมการ สารสนเทศ 16:54:56
2121 -ทะเบียนยาและ เวชภัณฑ์ 17:33:59
2122 -สรุปสถิติเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่ต้องนำส่ง โรงพยาบาล 17:34:07
2123 -แบบประเมินความพึง พอใจ 17:34:16
2124 -แบบบันทึกการติดตาม การปฏิบัติงาน 17:40:31
2125 -รายงานสารสนเทศฝ่าย บริหารทั่วไป 17:40:44
2126 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 09:46:02
2127 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 09:46:09
2128 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 09:46:16
2129 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09:46:23
2130 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 09:46:29
2131 -4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 10:54:17
2132 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 13:59:44
2133 -2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี 17:51:02
2134 -6. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานโภชนาการ 14:18:11
2135 -5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าเบเกอรี่ 15:44:12
2136 -10. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าสวัสดิการ 17:31:08
2137 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 11:36:40
2138 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:36:51
2139 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:37:00
2140 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11:37:08
2141 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11:37:16
2142 -1. แบบสอบถาม 11:57:21
2143 -แบบสอบถาม 11:03:04
2144 -บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ ซ่อมบำรุง 11:03:04
2145 -แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ 11:03:04
2146 -รายงานการประชุม คณะกรรมการ สารสนเทศ 11:03:04
2147 -1.แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 14:00:10
2148 -2.แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 14:00:16
2149 -3.แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 14:00:22
2150 -4.แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 14:00:28
2151 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 15:59:40
2152 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ 12:27:05
2153 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 12:27:12
2154 -แบบประเมินความพึง พอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ งานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบริหาร ทั่วไป 08:13:23
2155 -แบบบันทึกการติดตาม การปฏิบัติงาน 08:13:23
2156 -รายงานสารสนเทศฝ่าย บริหารทั่วไป 08:13:23
2157 -1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 09:53:36
2158 -2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ 09:53:51
2159 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 10:42:44
2160 -แบบประเมินการอยู่เวร ของครู และบุคลากร 10:42:44
2161 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 11:03:45
2162 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 11:03:45
2163 -1. แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 11:53:32
2164 -2. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 11:53:41
2165 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 09:01:05
2166 -1. แบบประเมินการเข้า ร่วมกิจกรรม 14:05:18
2167 -2. แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 14:06:43
2168 -3. แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 14:07:10
2169 -4. สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 14:07:22
2170 -5. สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 14:07:35
2171 -1. แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 14:23:22
2172 -2. บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 14:23:22
2173 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจ 14:23:22
2174 -4. ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 14:23:22
2175 -5. บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 14:23:22
2176 -6. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 14:23:22
2177 -7. บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 14:23:22
2178 -8. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 14:23:22
2179 -9. รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 14:23:22
2180 -10. เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 14:23:22
2181 -11. บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 14:23:22
2182 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 15:56:36
2183 -รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 15:56:41
2184 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09:18:20
2185 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 09:18:25
2186 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 09:18:29
2187 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 09:39:43
2188 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 09:39:43
2189 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 09:39:43
2190 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 09:39:50
2191 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 09:39:50
2192 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 09:39:50
2193 -ประเมินตามสภาพจริง 09:41:12
2194 -ตรวจเอกสารแผนงาน 09:41:12
2195 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 09:41:12
2196 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ รปภ. 09:41:12
2197 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 09:44:32
2198 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 09:44:32
2199 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 09:44:32
2200 -1. รายงานการดำเนินงานกิจกรรมในการระดมทุน 10:18:39
2201 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 10:49:51
2202 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 10:49:51
2203 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 10:49:51
2204 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 14:35:15
2205 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 14:35:15
2206 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 14:35:15
2207 -รายงานสรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ 14:41:27
2208 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 14:41:44
2209 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 14:42:00
2210 -1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 14:30:40
2211 -2. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ 14:43:36
2212 -3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 14:31:06
2213 -1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 17:21:22
2214 -2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 17:21:22
2215 -3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ 09:52:50
2216 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 08:20:48
2217 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 08:20:48
2218 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 08:20:48
2219 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 08:20:48
2220 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 09:03:15
2221 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:03:15
2222 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 09:03:15
2223 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:03:15
2224 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 09:03:15
2225 -แบบประเมินความพึง พอใจ 09:03:38
2226 -สรุปสถิติเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่ต้องนำส่ง โรงพยาบาล 09:03:38
2227 -ทะเบียนยาและ เวชภัณฑ์ 09:03:38
2228 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 09:03:38
2229 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 09:03:38
2230 -สรุปงานพยาบาล 09:03:38
2231 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 10:36:46
2232 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10:36:46
2233 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 10:36:46
2234 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:36:46
2235 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 10:45:11
2236 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10:45:11
2237 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 10:45:11
2238 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:45:11
2239 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 10:45:16
2240 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10:45:16
2241 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 10:45:16
2242 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:45:16
2243 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 10:45:19
2244 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10:45:19
2245 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 10:45:19
2246 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:45:19
2247 -1. แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 10:45:35
2248 -2. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 10:45:35
2249 -3. รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 10:45:35
2250 -4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:45:35
2251 -ประเมินตามสภาพจริง 13:12:14
2252 -แผนงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 15:37:40
2253 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 13:12:14
2254 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 18:44:04
2255 -1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 14:24:46
2256 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 13:14:37
2257 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:14:37
2258 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 13:14:37
2259 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:14:37
2260 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 13:14:37
2261 -แบบประเมินความพึง พอใจ 13:17:43
2262 -สรุปสถิติเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่ต้องนำส่ง โรงพยาบาล 13:17:43
2263 -ทะเบียนยาและ เวชภัณฑ์ 13:17:43
2264 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 13:17:43
2265 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 13:17:43
2266 -สรุปงานพยาบาล 13:17:43
2267 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 13:22:29
2268 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:22:29
2269 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 13:22:29
2270 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:22:29
2271 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 13:22:29
2272 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 13:23:30
2273 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:23:30
2274 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 13:23:30
2275 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:23:30
2276 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 13:23:30
2277 -1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ 16:28:52
2278 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 13:39:07
2279 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:39:07
2280 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 13:39:07
2281 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:39:07
2282 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 13:39:07
2283 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 13:41:23
2284 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:41:23
2285 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 13:41:23
2286 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 13:41:23
2287 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 13:41:23
2288 -แบบประเมินความพึง พอใจ 13:45:04
2289 -สรุปสถิติเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่ต้องนำส่ง โรงพยาบาล 13:45:04
2290 -ทะเบียนยาและ เวชภัณฑ์ 13:45:04
2291 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 13:45:04
2292 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 13:45:04
2293 -สรุปงานพยาบาล 13:45:04
2294 -1. ประเมินตามสภาพจริง 13:59:58
2295 -2. ตรวจเอกสารแผนงาน 13:59:58
2296 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 13:59:58
2297 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 14:40:16
2298 -แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 14:40:16
2299 -แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 14:40:16
2300 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 14:40:16
2301 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 14:40:16
2302 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายในโรงเรียน 14:45:56
2303 -แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 14:45:56
2304 -แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 14:45:56
2305 -1.แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 16:44:42
2306 -2.แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 16:44:42
2307 -3.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 16:44:42
2308 -1.แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 16:47:30
2309 -2.แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 16:47:30
2310 -3.แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 16:47:30
2311 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 09:17:11
2312 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 09:17:11
2313 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 09:18:01
2314 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 09:18:01
2315 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 13:28:31
2316 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 13:28:57
2317 -สรุปงานพยาบาล 13:29:28
2318 -ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์แบบประเมินความพึงพอใจ 13:30:11
2319 -สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 13:30:43
2320 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา 13:13:21
2321 -แบบสำรวจรายการ 13:13:21
2322 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13:13:21
2323 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 13:49:18
2324 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 13:49:18
2325 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 13:49:18
2326 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 13:49:18
2327 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 13:49:18
2328 -แบบสอบถาม 13:49:18
2329 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:49:20
2330 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:49:20
2331 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:49:20
2332 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:49:34
2333 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:49:34
2334 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:49:34
2335 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:49:35
2336 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 13:49:35
2337 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:49:35
2338 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13:49:35
2339 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 13:50:13
2340 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 13:50:13
2341 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:51:01
2342 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 13:51:01
2343 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:51:01
2344 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13:51:01
2345 -แบบสำรวจรายการ 13:52:25
2346 -. แบบประเมินแผนการสอนและสรุปผลการประเมิน 14:52:59
2347 -แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุปผลนิเทศการสอน 14:53:15
2348 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13:52:25
2349 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 13:52:25
2350 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:53:02
2351 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:53:02
2352 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:53:02
2353 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 13:53:02
2354 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 13:54:31
2355 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 13:54:31
2356 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:54:57
2357 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 13:54:57
2358 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:54:57
2359 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13:54:57
2360 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:00:36
2361 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:00:36
2362 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:00:36
2363 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:00:36
2364 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:00:36
2365 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:03:26
2366 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:03:26
2367 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 14:03:26
2368 -2. คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 14:24:51
2369 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:32:38
2370 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:32:38
2371 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:32:38
2372 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:32:38
2373 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14:32:38
2374 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:21:12
2375 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 16:21:12
2376 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:21:12
2377 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, LAS, BSG 16:21:12
2378 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16:21:12
2379 -2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานร้านค้าเบเกอรี่จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 16:29:00
2380 -3. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานร้านค้าเบเกอรี่จากผู้ตรวจสอบภายนอก 16:29:09
2381 -4. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ 16:29:15
2382 -5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าเบเกอรี่ 16:29:21
2383 -1. แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 07:36:31
2384 -2. ประเมินตามสภาพจริง 07:36:31
2385 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย กิจการนักเรียน 07:36:31
2386 -1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 07:48:39
2387 -2. แบบสอบถามกิจกรรม 07:48:39
2388 -3. แบบสรุปกิจกรรม 07:48:39
2389 -4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 07:48:39
2390 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 08:44:58
2391 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 08:44:58
2392 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 08:44:58
2393 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 08:44:58
2394 -1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 10:53:18
2395 -2. แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 10:53:28
2396 -3. แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 10:53:37
2397 -4. แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 10:53:47
2398 -5. แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 10:53:56
2399 -6. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานโภชนาการ 10:54:03
2400 -9. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 12:21:37
2401 -10. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าสวัสดิการ 12:21:50
2402 -6. แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 12:21:01
2403 -7. แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 12:21:13
2404 -8. แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 12:21:25
2405 -5. แบบตรวจรับสินค้า 12:20:43
2406 -1. แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2561 12:19:54
2407 -2. แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 12:20:05
2408 -3. แบบสำรวจสินค้า 12:20:13
2409 -4. แบบจัดหาสินค้า 12:20:34
2410 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 16:25:48
2411 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 16:25:39
2412 -การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 16:25:31
2413 -1. แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 14:33:30
2414 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 14:33:30
2415 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 14:53:11
2416 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 14:53:11
2417 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 14:53:11
2418 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 14:53:11
2419 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 14:54:09
2420 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 14:54:09
2421 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 14:54:09
2422 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 14:54:09
2423 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 14:55:13
2424 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 14:55:13
2425 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 14:55:13
2426 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 14:55:13
2427 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 15:38:04
2428 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 15:38:04
2429 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15:38:04
2430 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 15:38:04
2431 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 15:38:54
2432 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 15:38:54
2433 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15:38:54
2434 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 15:38:54
2435 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 15:43:58
2436 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 15:43:58
2437 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15:43:58
2438 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 15:43:58
2439 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 15:46:06
2440 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 15:46:06
2441 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15:46:06
2442 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 15:46:06
2443 -1. แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 15:58:40
2444 -2. คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15:58:50
2445 -3. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 15:58:56
2446 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 15:59:00
2447 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 15:59:00
2448 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15:59:00
2449 -4.แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 15:59:00
2450 -4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 15:59:02
2451 -1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 08:07:13
2452 -2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 08:07:13
2453 -3. แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 08:07:13
2454 -4. แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 13:56:16
2455 -ระบบพฤติกรรมนักเรียน 09:45:37
2456 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 09:45:37
2457 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 09:45:37
2458 -แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 09:45:37
2459 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 09:45:37
2460 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 09:45:37
2461 -แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี 09:45:37
2462 -ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย 09:45:37
2463 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 09:49:59
2464 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 09:50:17
2465 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 09:50:35
2466 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 09:50:50
2467 - แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 11:15:19
2468 - แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 11:15:24
2469 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 12:39:22
2470 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 12:39:35
2471 - แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 12:39:46
2472 -ประเมินตามสภาพจริง 14:43:03
2473 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 14:43:03
2474 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 14:43:03
2475 -ประเมินตามสภาพจริง 14:43:39
2476 -เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 14:43:39
2477 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 14:43:39
2478 -1. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 15:52:32
2479 -2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี 15:52:50
2480 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 16:00:17
2481 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 15:56:11
2482 -ประเมินตามสภาพจริง 16:02:44
2483 -ตรวจเอกสารแผนงาน 16:02:44
2484 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 16:02:44
2485 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ รปภ. 16:02:44
2486 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 16:04:23
2487 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 16:04:23
2488 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 16:04:23
2489 -แผนการสอนลูกเสือ 20:21:17
2490 -แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของลูกเสือ 20:21:17
2491 -ประเมินตามสภาพจริง 15:49:41
2492 -เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม 15:50:16
2493 -แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 14:10:18
2494 -1. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 08:25:24
2495 -2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 08:25:24
2496 -3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 08:25:24
2497 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 15:33:57
2498 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 15:33:57
2499 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 15:33:57
2500 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 15:33:57
2501 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:15:41
2502 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 17:14:08
2503 -แบบประเมินหลักสูตร 17:14:08
2504 -แบบนิเทศการสอน 17:14:08
2505 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 17:14:08
2506 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 17:14:40
2507 -แบบประเมินหลักสูตร 17:14:40
2508 -แบบนิเทศการสอน 17:14:40
2509 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 17:14:40
2510 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 17:17:16
2511 -แบบประเมินหลักสูตร 17:17:16
2512 -แบบนิเทศการสอน 17:17:16
2513 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 17:17:16
2514 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 23:20:40
2515 -รายงานการจัดกิจกรรม/การดำเนินงานของฝ่ายบุคลากร 23:20:40
2516 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 13:34:45
2517 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 23:43:53
2518 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 23:43:53
2519 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 23:43:53
2520 -แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ 23:43:53
2521 -แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 15:50:45
2522 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 11:35:30
2523 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 11:35:30
2524 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:35:30
2525 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11:35:30
2526 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 11:35:30
2527 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 15:48:11
2528 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 15:48:11
2529 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:48:11
2530 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 15:48:11
2531 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:53:42
2532 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:53:42
2533 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10:53:42
2534 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 08:00:05
2535 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 08:00:05
2536 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 08:00:05
2537 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 12:18:56
2538 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 12:18:56
2539 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 12:18:56
2540 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 12:18:56
2541 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 12:18:56
2542 -แบบสอบถาม 12:18:56
2543 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 13:31:12
2544 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 13:31:23
2545 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 13:31:33
2546 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:35:41
2547 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:35:41
2548 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:35:41
2549 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 13:35:41
2550 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:35:41
2551 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 13:35:41
2552 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:38:25
2553 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:38:25
2554 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:38:25
2555 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 13:38:25
2556 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13:38:25
2557 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 13:38:25
2558 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:42:50
2559 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15:42:50
2560 -แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 15:42:50
2561 -แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 15:42:50
2562 -แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 15:42:50
2563 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 09:58:16
2564 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 10:00:04
2565 -แบบสำรวจรายการ 14:02:02
2566 -แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน 14:02:20
2567 -แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน 14:02:45
2568 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14:02:56
2569 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 14:03:12
2570 -การประเมินตามสภาพจริง 09:15:05
2571 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 09:15:05
2572 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 09:15:05
2573 -แบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการของฝ่ายบุคลากร 09:15:05
2574 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:18:28
2575 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 09:18:28
2576 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 09:18:28
2577 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 22:19:46
2578 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:21:40
2579 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 09:21:40
2580 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 13:35:34
2581 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 13:35:41
2582 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 09:21:40
2583 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:36:31
2584 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09:36:31
2585 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 09:36:31
2586 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 09:36:31
2587 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 09:45:03
2588 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:45:03
2589 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 09:45:03
2590 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 09:46:51
2591 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:46:51
2592 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 09:46:51
2593 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 09:47:13
2594 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:47:13
2595 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 09:47:13
2596 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.4 เป็นรายบุคคล 09:49:28
2597 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.4 09:49:28
2598 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.4 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่นๆ 17:08:26
2599 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป. 09:50:55
2600 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.5ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:50:55
2601 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.5 เป็นรายบุคคล 09:50:55
2602 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 09:51:51
2603 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:51:51
2604 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 09:51:51
2605 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 09:52:23
2606 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:52:23
2607 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 09:52:23
2608 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 09:54:33
2609 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:54:33
2610 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 09:54:33
2611 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 09:55:21
2612 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:55:21
2613 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 09:55:21
2614 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 09:55:41
2615 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:55:41
2616 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 09:55:41
2617 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 09:55:49
2618 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 09:55:49
2619 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 09:55:49
2620 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 10:37:01
2621 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:49:43
2622 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 10:37:01
2623 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:45:58
2624 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 10:46:11
2625 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2561 10:46:24
2626 -แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 10:46:35
2627 -รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร 10:46:44
2628 -ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561 10:46:54
2629 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 11:09:08
2630 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:00:07
2631 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 11:09:08
2632 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 11:33:58
2633 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11:33:58
2634 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 11:33:58
2635 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 11:33:58
2636 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 11:38:33
2637 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 11:38:33
2638 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 11:38:33
2639 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 14:13:38
2640 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 14:13:38
2641 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 14:13:38
2642 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 14:16:35
2643 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:14:43
2644 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 14:16:35
2645 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 16:49:14
2646 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:03:56
2647 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 16:49:31
2648 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.5 เป็นรายบุคคล 17:15:31
2649 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.5 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:11:37
2650 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.5 17:16:22
2651 -รายงานนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ 11:15:33
2652 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 11:16:25
2653 -แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 15:43:52
2654 -มีบันทึกการตรวจคุณภาพน้ำของโรงเรียน 10:36:56
2655 -แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 15:10:45
2656 -คู่มือ/ระเบียบการปกิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร 15:11:02
2657 -คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 15:11:13
2658 -รายงาน/แบบประเมินการจัดอบรมลูกเสือจราจร 09:11:06
2659 -คู่มือระบบจราจรภายในโรงเรียน 09:11:58
2660 -แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 13:55:53
2661 -4. แบบประเมินความพึงพอใจของงานบริหารกองทุน 17:15:55
2662 -3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 09:42:33
2663 -4. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 09:53:04
2664 -รายงานการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ 13:11:55
2665 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 13:34:22
2666 -แบบสอบถาม 09:05:58
2667 -บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ ซ่อมบำรุง 09:05:58
2668 -แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ 09:05:58
2669 -รายงานการประชุม คณะกรรมการ สารสนเทศ 09:05:58
2670 -แบบประเมินความพึง พอใจผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ งานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบริหาร ทั่วไป 09:11:22
2671 -แบบบันทึกการติดตาม การปฏิบัติงาน 09:11:22
2672 -รายงานสารสนเทศฝ่าย บริหารทั่วไป 09:11:22
2673 -1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 15:47:40
2674 -2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2562 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 10:56:10
2675 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 10:06:31
2676 -รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 10:06:41
2677 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ 10:47:38
2678 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 10:47:38
2679 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ 10:48:56
2680 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 10:48:56
2681 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา 13:39:27
2682 -แบบสำรวจรายการ 13:39:27
2683 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13:39:27
2684 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12:32:06
2685 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 12:32:06
2686 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 12:32:06
2687 -1. แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 12:32:56
2688 -2. แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 12:32:56
2689 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 12:32:56
2690 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 15:25:58
2691 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 15:25:58
2692 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 15:25:58
2693 -ประเมินตามสภาพจริง 16:25:38
2694 -เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม 16:25:38
2695 -แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 16:25:38
2696 -การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 16:30:39
2697 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 16:30:39
2698 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 16:30:39
2699 -แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 16:30:39
2700 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 16:46:34
2701 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 16:46:34
2702 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 16:46:34
2703 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 16:46:34
2704 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:46:43
2705 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:48:11
2706 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:51:08
2707 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 16:52:05
2708 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 14:15:32
2709 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 14:15:32
2710 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 14:15:32
2711 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 14:15:32
2712 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 15:39:36
2713 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 15:39:36
2714 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 15:39:36
2715 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 15:39:36
2716 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 15:42:59
2717 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 15:42:59
2718 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 15:42:59
2719 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 15:42:59
2720 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 15:48:04
2721 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 15:49:43
2722 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 15:51:36
2723 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 17:21:51
2724 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 12:33:40
2725 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 12:33:47
2726 -แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 12:33:52
2727 -แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 12:33:56
2728 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 12:21:24
2729 -แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 12:21:31
2730 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 12:21:37
2731 -สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 12:21:42
2732 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 12:21:48
2733 -แบบประเมินการจัดกิจกรรม 12:28:42
2734 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 12:28:48
2735 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12:28:52
2736 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 12:11:21
2737 -แบบสอบถามกิจกรรม 12:12:17
2738 -แบบสรุปกิจกรรม 12:12:21
2739 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 12:12:27
2740 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 08:33:50
2741 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 08:33:50
2742 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 08:53:26
2743 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 08:53:26
2744 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 08:54:51
2745 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 08:54:51
2746 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 09:30:50
2747 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 09:30:50
2748 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 09:42:31
2749 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 09:42:31
2750 -แบบบันทึกการติดตาม แผนงาน/โครงการ 13:11:03
2751 -แบบสำรวจความ พึงพอใจ 13:11:03
2752 -แบบบันทึกการตรวจ ความสะอาดของ ยานพาหนะ 13:11:03
2753 -ประเมินตามสภาพจริง 13:11:21
2754 -แผนงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 13:11:21
2755 -สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป 13:11:21
2756 -ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 13:11:21
2757 -แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 13:11:21
2758 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 13:30:36
2759 -แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 13:30:36
2760 -แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 13:30:36
2761 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 13:30:36
2762 -แบบสรุปการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 13:30:36
2763 -แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 14:13:16
2764 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 14:15:11
2765 -แบบประเมินหลักสูตร 14:15:11
2766 -แบบนิเทศการสอน 14:15:11
2767 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 14:15:11
2768 -3.แบบสรุปสารสนเทศงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 10:55:31
2769 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 15:03:37
2770 -สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 15:03:37
2771 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 15:03:37
2772 -สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 15:03:37
2773 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 15:03:37
2774 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 15:07:55
2775 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 15:07:55
2776 -สรุปงานพยาบาล 15:07:55
2777 -ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์แบบประเมินความพึงพอใจ 15:07:55
2778 -สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 15:07:55
2779 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:55:47
2780 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:55:47
2781 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:57:11
2782 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:57:11
2783 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:58:15
2784 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:58:15
2785 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:59:19
2786 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:59:19
2787 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 16:01:26
2788 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 16:01:26
2789 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 16:01:32
2790 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 16:01:32
2791 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 16:56:56
2792 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 16:56:56
2793 -แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อม และสุขาภิบาลภายในโรงเรียน 09:48:05
2794 -แบบประเมินตามแบบสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 09:48:14
2795 -แบบประเมินผลการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 09:48:23
2796 -รายงานการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ 09:48:31
2797 -แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 11:18:35
2798 -สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 11:18:35
2799 -สรุปงานพยาบาล 11:18:35
2800 -ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์แบบประเมินความพึงพอใจ 11:18:35
2801 -สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 11:18:35
2802 -ประเมินผลตามสภาพจริง 15:59:19
2803 -ตรวจเอกสารแผนงาน 15:59:24
2804 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 15:59:28
2805 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 16:20:32
2806 -คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 16:20:38
2807 -ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 16:20:45
2808 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 16:06:38
2809 -คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ 16:06:43
2810 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 16:06:49
2811 -แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 16:20:59
2812 -คู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16:21:04
2813 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 16:21:10
2814 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทรัพย์สินโรงเรียน 16:21:14
2815 -แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร 16:17:32
2816 -รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 16:17:37
2817 -รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 16:17:44
2818 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 16:17:49
2819 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 15:39:41
2820 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 15:39:48
2821 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 15:39:54
2822 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 15:40:01
2823 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 15:40:08
2824 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 15:40:14
2825 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 15:40:20
2826 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 15:40:26
2827 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน 15:40:32
2828 -เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 15:40:38
2829 -บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร 15:40:45
2830 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 15:50:21
2831 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี 15:50:25
2832 -1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:44:08
2833 -2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:44:22
2834 -3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:44:39
2835 -4. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 13:44:53
2836 -1.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:54:07
2837 -2. คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:54:07
2838 -3. ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:54:07
2839 -4. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 13:54:07
2840 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 15:43:24
2841 -คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 15:43:29
2842 -ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ 15:43:35
2843 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 15:43:40
2844 -แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 15:46:08
2845 -แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 15:46:14
2846 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 15:46:18
2847 -แบบประเมินความพึงพอใจของงานบริหารกองทุน 15:46:22
2848 -แบบสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู แต่ละกลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2562 16:12:52
2849 -แบบสำรวจความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 16:12:57
2850 -แบบสำรวจสินค้า 16:13:03
2851 -แบบจัดหาสินค้า 16:13:10
2852 -แบบตรวจรับสินค้า 16:13:17
2853 -แบบบันทึกการจำหน่ายสินค้า 16:13:22
2854 -แบบแสดงรายงานการส่งเงิน 16:13:27
2855 -แบบตรวจนับสต็อกสินค้า 16:13:32
2856 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 16:13:37
2857 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าสวัสดิการ 16:13:42
2858 -แบบประเมินกิจกรรม การซ้อมรับมือ แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 14:53:18
2859 -แบบประเมินการอยู่เวร ของครู และบุคลากร 14:53:18
2860 -แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 14:53:18
2861 -คู่มือ/ระเบียบการปกิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร 14:53:18
2862 -คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 14:53:18
2863 -แบบประเมินความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานจราจรภายใน โรงเรียน 14:54:02
2864 -แนวทางการจัดระบบ จราจรภายในโรงเรียน 14:54:02
2865 -รายงาน/แบบประเมินการจัดอบรมลูกเสือจราจร 14:54:02
2866 -คู่มือระบบจราจรภายในโรงเรียน 14:54:02
2867 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:19:28
2868 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:19:28
2869 -แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 11:22:56
2870 -ประเมินตามสภาพจริง 11:23:02
2871 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน 11:23:18
2872 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 16:09:17
2873 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของงานโภชนาการ จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 16:09:28
2874 -แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนตามมาตรฐานการสุขาภิบาล 16:09:32
2875 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการจากผู้ตรวจสอบภายนอก 16:09:37
2876 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานโภชนาการ 16:09:43
2877 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานโภชนาการ 16:09:48
2878 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 09:58:47
2879 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 09:58:47
2880 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 09:58:47
2881 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 09:58:47
2882 -ระบบพฤติกรรมนักเรียน 15:28:24
2883 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 15:28:24
2884 -แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 15:28:24
2885 -แบบวัดแววความสามารถพิเศษ 15:28:24
2886 -แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 15:28:24
2887 -แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน 15:28:24
2888 -แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี 15:28:24
2889 -ระบบบันทึกนักเรียนมาสาย 15:28:24
2890 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ 08:38:01
2891 -แบบตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของร้านค้าเบเกอรี่จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 15:48:15
2892 -แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานร้านค้าเบเกอรี่จากผู้ตรวจสอบภายนอก 15:48:21
2893 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ 15:48:26
2894 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานร้านค้าเบเกอรี่ 15:48:31
2895 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 09:16:37
2896 -งานวิจัยในชั้นเรียน 08:19:21
2897 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 09:16:37
2898 -แบบสอบถาม 08:43:12
2899 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 08:43:12
2900 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 08:43:12
2901 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 08:43:12
2902 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 08:43:12
2903 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 08:43:12
2904 -แบบสอบถาม 13:47:13
2905 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 13:47:13
2906 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 13:47:13
2907 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 13:47:13
2908 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 13:47:13
2909 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 13:47:13
2910 -สรุปผลการผลิตสื่อการสอน 08:21:06
2911 -แบบนิเทศการสอน 13:44:09
2912 -รายงานการประเมินครูผู้สอน 13:44:15
2913 -สรุปผลประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน 13:44:22
2914 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 14:21:47
2915 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14:21:47
2916 -แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 14:21:47
2917 -แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 14:21:47
2918 -แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 14:21:47
2919 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 09:07:21
2920 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 09:07:29
2921 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 09:07:37
2922 -แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ 09:07:44
2923 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 09:13:25
2924 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 09:13:25
2925 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 09:13:25
2926 -แบบบันทึกการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ 09:37:54
2927 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 09:46:34
2928 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 09:46:47
2929 -รายงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 09:46:54
2930 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 09:47:07
2931 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 09:47:14
2932 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 09:47:22
2933 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 16:13:59
2934 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:59:33
2935 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16:13:59
2936 -แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, LAS, BSG 16:13:59
2937 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16:13:59
2938 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:03:36
2939 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:03:36
2940 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:03:36
2941 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13:03:36
2942 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 13:03:36
2943 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 15:47:05
2944 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 15:47:16
2945 -แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2562 15:47:25
2946 -แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 15:47:33
2947 -รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร 15:47:41
2948 -ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 15:47:49
2949 -การประเมินตามสภาพจริง 15:55:03
2950 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 15:55:12
2951 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 15:55:20
2952 -แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 15:20:16
2953 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 15:59:29
2954 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 15:59:37
2955 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 15:59:44
2956 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 15:23:43
2957 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:04:53
2958 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 16:05:00
2959 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 15:27:05
2960 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 15:27:18
2961 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 16:05:28
2962 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 16:08:49
2963 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 16:08:59
2964 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 16:09:09
2965 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 16:09:19
2966 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นรายบุคคล 16:23:18
2967 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.1 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:23:27
2968 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.1 16:23:37
2969 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.2 เป็นรายบุคคล 16:37:35
2970 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.2 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:37:44
2971 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.2 16:37:53
2972 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.3 เป็นรายบุคคล 16:41:59
2973 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.3 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:42:12
2974 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.3 16:42:18
2975 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.4 เป็นรายบุคคล 16:57:23
2976 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.4 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 16:57:35
2977 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.4 16:57:43
2978 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.5 เป็นรายบุคคล 17:00:57
2979 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.5 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:01:05
2980 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.5 17:01:13
2981 -แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล 17:04:44
2982 -แบบรายงานในระดับชั้น ป.6 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ 17:04:52
2983 -แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6 17:04:58
2984 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 13:36:52
2985 -รายงานการจัดกิจกรรม/การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 14:54:32
2986 -รายงานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 14:54:46
2987 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 13:37:24
2988 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกขัอสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 12:14:07
2989 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 12:14:07
2990 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12:14:07
2991 -แบบสรุปผลการสอบ O-net 12:14:07
2992 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12:14:07
2993 -แบบบันทึกการให้คะแนนชิ้นงาน 12:14:07
2994 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 13:21:28
2995 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 13:21:28
2996 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:21:28
2997 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13:21:28
2998 -แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13:21:28
2999 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:13:10
3000 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:13:10
3001 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:13:10
3002 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 14:13:10
3003 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 08:24:57
3004 -แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 08:24:57
3005 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 08:24:58
3006 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:09:25
3007 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 10:09:25
3008 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:09:25
3009 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10:09:25
3010 -แบบสำรวจรายการ 10:40:42
3011 -. แบบประเมินแผนการสอนและสรุปผลการประเมิน 10:40:42
3012 -แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุปผลนิเทศการสอน 10:40:42
3013 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10:40:42
3014 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 10:40:42
3015 -แบบสำรวจรายการ 13:38:30
3016 -แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน 13:38:30
3017 -แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน 13:38:30
3018 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13:38:30
3019 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 13:38:30
3020 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจราจรภายในโรงเรียน 14:04:23
3021 -แนวทางการจัดระบบจราจร ภายในโรงเรียน 14:04:31
3022 -รายงาน/แบบประเมินการจัดอบรมลูกเสือจราจร 14:04:39
3023 -คู่มือระบบจราจรภายในโรงเรียน 14:04:46
3024 -แบบประเมินกิจกรรมการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและ ไฟไหม้ 14:04:56
3025 -แบบประเมินการอยู่เวรของ ครู และบุคลากร 14:05:03
3026 -แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 14:05:13
3027 -คู่มือ/ระเบียบการปกิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนของครูและบุคลากร 14:05:31
3028 -คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน 14:05:43
3029 -1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ 09:46:37
3030 -2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:46:53
3031 -3. สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 09:47:06
3032 -4. สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 09:47:18
3033 -5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 09:47:40
3034 -6. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค 09:48:57
3035 -7. สมุดบันทึกอุบัติเหตุ 09:49:20
3036 -8. สรุปงานพยาบาล 09:54:10
3037 -9. ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ แบบประเมินความพึงพอใจ 09:54:27
3038 -10. สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 10:03:43
3039 -แบบสอบถาม 17:41:04
3040 -บันทึกการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการ ซ่อมบำรุง 17:41:04
3041 -แบบสำรวจความพึง พอใจต่อการให้บริการ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ 17:41:04
3042 -รายงานการประชุม คณะกรรมการ สารสนเทศ 17:41:04
3043 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ 13:57:59
3044 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 13:57:59
3045 -คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 17:42:46
3046 -แบบสอบถามกิจกรรม 17:42:46
3047 -แบบสรุปกิจกรรม 17:42:46
3048 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 17:42:46
3049 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 10:37:03
3050 -แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต 10:37:03
3051 -แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น 10:37:03
3052 -สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 10:37:03
3053 -สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต 10:37:03
3054 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ 13:26:38
3055 -รายงานการจัดกิจกรรม/การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 13:26:38
3056 -รายงานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 13:26:38
3057 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 13:26:38
3058 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:50:18
3059 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 14:50:18
3060 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ 14:50:18
3061 -แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ 14:50:18
3062 -การประเมินตามสภาพจริง 14:07:31
3063 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 14:07:31
3064 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 14:07:31
3065 -แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 14:07:31
3066 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:28:34
3067 -เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 14:28:34
3068 -ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินกับผลงานของบุคลากร 14:28:34
3069 -ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 14:28:34
3070 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 14:57:57
3071 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 14:57:57
3072 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 14:57:57
3073 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 14:57:57
3074 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 14:57:57
3075 -แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา 14:52:20
3076 -แบบสำรวจรายการ 14:52:20
3077 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 14:52:20
3078 -แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 15:02:23
3079 -แบบติดตามการปฏิบัติงาน 15:02:23
3080 -แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน 16:56:15
3081 -รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ 16:56:15
3082 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 13:44:24
3083 -สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10:49:30
3084 -สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ 10:49:30
3085 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian 10:49:30
3086 -สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ 10:49:30
3087 -สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ 10:49:30
3088 -แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12:13:47
3089 -แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C) 12:13:47
3090 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี 12:13:47
3091 -ประเมินตามสภาพจริง 16:48:33
3092 -เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม 16:48:33
3093 -แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 16:48:33
3094 -การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 16:54:57
3095 -รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 16:54:57
3096 -รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 16:54:57
3097 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 16:56:42
3098 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 16:56:42
3099 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:30:37
3100 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 10:30:37
3101 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 10:32:02
3102 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 10:32:13
3103 -บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 10:30:37
3104 -แบบสรุป/รายงานกิจกรรม 10:57:10
3105 -แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 10:57:10
3106 -แบบรายงานการให้บริการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง 10:57:10
3107 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 10:59:59
3108 -การประเมินตามสภาพจริง 11:13:51
3109 -เอกสารการปฏิบัติงานตามแผนงาน 11:13:51
3110 -รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ 11:13:51
3111 -แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายพัฒนาบุคลากร 11:13:51
3112 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 08:21:17
3113 -คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์ 08:21:17
3114 -ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ 08:21:17
3115 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 08:21:17
3116 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 08:27:01
3117 -คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 08:27:01
3118 -ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 08:27:01
3119 -1.ประเมินตามสภาพจริง 09:54:43
3120 -2.ตรวจเอกสารแผนงาน 09:54:58
3121 -3.แบบสำรวจความ พึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน 09:55:15
3122 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 11:10:25
3123 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานงบประมาณการเงิน การบัญชี 11:10:25
3124 -แบบตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม 13:20:46
3125 -แบบตรวจเช็คสมุดจดการบ้าน 13:20:46
3126 -แบบตรวจเช็คการส่งงานของนักเรียน 13:20:46
3127 -แบบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียน 13:20:46
3128 -แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน 13:20:58
3129 - แบบประเมินทักษะการเล่นดนตรี 09:03:22
3130 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ 09:03:36
3131 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 13:21:53
3132 -แบบประเมินทักษะการร้องเพลง 13:22:44
3133 -รายงานสรุปการเข้าร่วมการแสดงจากหน่วยงานภายในและภายนอก 13:22:44
3134 -แบบบันทึกการพัฒนาด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทย 13:23:50
3135 -แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 13:23:50
3136 -แบบบันทึกการนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงทั้งภายในและภายนอก 13:23:50
3137 -แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 13:36:57
3138 -แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ 13:36:57
3139 -ผลสรุปสถิติผู้ใช้บริการ 08:58:06
3140 -แบบสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ สระว่ายน้ำ 08:58:06
3141 -แบบบันทึกอุบัติเหตุ จากการใช้บริการสระ ว่ายน้ำ 08:58:06
3142 -แบบบันทึกการตรวจ คุณภาพน้ำและระบบ รักษาความสะอาด 08:58:06
3143 -แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ 09:38:34
3144 -แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม 09:38:34
3145 -1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2563 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 13:17:19
3146 -2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2563 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ 13:17:41
3147 -3.แบบสรุปสารสนเทศงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 13:17:52
3148 -หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 11:25:41
3149 -งานวิจัยในชั้นเรียน 11:25:41
3150 -แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร 11:25:41
3151 -สรุปผลการผลิตสื่อการสอน 11:25:41
3152 -แบบสรุป/รายงานการดำเนินงาน 14:13:17
3153 -แบบสอบถาม /แบบสำรวจ 14:13:17
3154 -แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานบริหารกองทุน 14:13:17
3155 -แบบประเมินความพึงพอใจของงานบริหารกองทุน 14:13:17
3156 -แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ 17:16:31
3157 -บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ 17:16:31
3158 -แบบสำรวจความพึงพอใจ 17:16:31
3159 -ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 17:16:31
3160 -บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ 17:16:31
3161 -บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน 17:16:31
3162 -บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช 17:16:31
3163 -รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน 17:16:31<