Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(62)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(10)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(32)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
1.  1.บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ในการอบรมการสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง
2.  2.บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีงานวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ชิ้น
3.  3.บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 นำผลการวิจัยมาพัฒนางานที่ปฏิบัติ
4.  4.บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท / บุคลากรที่สนใจการทำวิจัยสามารถทำการวิจัยเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการอย่างน้อยปีละ 1 คน
5.  5.จำนวนข้อมูลงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่
6.  6.งานวิจัยที่ใช้นำเสนอหรือเผยแพร่ภายในหรือภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
7.  7.จำนวนผู้ที่ได้รับข่าวสารผลงานวิจัยของโรงเรียนทางสื่อต่างๆ
8.  8.ความถี่ของการ update ข้อมูล
9.  9.จำนวนงานวิจัยของโรงเรียน / มูลนิธิฯอย่างน้อยปีละ 4 ชิ้น
10.  10. ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาร้อยละ 85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  บทพรรณนาหน้าที่ของหน่วยงานวิจัย
2.  แผนการปฏิบัติงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
3.  แบบฟอร์มหัวท้ายกระดาษงานวิจัย
4.  การทำวิจัยในชั้นเรียนแบบ R2R สำหรับครูผู้สอน
5.   สรุปผลการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยครั้งที่ 1
6.  บันทึกข้อความแนวทางวิจัย(เอกสาร+กำหนดการ+รายชื่อกลุ่ม)
7.  แบบฟอร์มการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
8.  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
9.  บันทึกข้อความชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
10.  บันทึกข้อความอบรมการทำ SWOT จากงานประจำสู่การวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 ส.ค. 2554
11.  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม SWOT
12.  ใบงานการทำ SWOT จากงานประจำสู่การวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
13.   คะแนนการทำวิจัย ครั้งที่ 1
14.  สรุปผลการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยครั้งที่ 2
15.  บันทึกข้อความพบอาจารย์ที่ปรึกษา 06.10.54
16.  ตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
17.  ใบลงทะเบียน
18.   สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการนิเทศการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
19.  แบบฟอร์มการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
20.  แผนดำเนินงานการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
21.  แบบติดตาม และประเมินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1
22.  แบบติดตาม และประเมินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2
23.  แบบประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
24.  สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25.  สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553
26.  สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
27.  สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course ประจำปีการศึกษา 2554
28.  แบบประเมินการจัดกิจกรรมพันธสัญญา 2554
29.  สรุปผลประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554
30.   แบบประเมินการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา
31.  สรุปผลประเมินการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา กลุ่มครูและบุคลากร
32.   สรุปผลประเมินการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา กลุ่มนักเรียน
33.   สรุปผลประเมินการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ 2553 กลุ่มครูและบุคลากร
34.  สรุปผลประเมินการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ 2553 กลุ่มนักเรียน
35.  แบบประเมินการจัดกิจกรรม ปลูกป่า 2554
36.  สรุปผลประเมิน การจัดกิจกรรม“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554
37.  แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ปลาทู คู่คนไทย”
38.  สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ปลาทู คู่คนไทย”
39.  แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า”
40.  สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า”
41.  แบบประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ต้นไม้มหัศจรรย์”
42.  สรุปผลประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ต้นไม้มหัศจรรย์”
43.   แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant” กลุ่มนักเรียน
44.   แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant” กลุ่มครูและผู้ปกครอง
45.  สรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant”กลุ่มนักเรียน
46.  สรุปผลประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant” กลุ่มครูและผู้ปกครอง
47.  แบบประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา
48.  สรุปผลประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา
49.  แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Wonderful Things”
50.  สรุปผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Wonderful Things”
51.  แบบประเมินการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554
52.   สรุปผลการประเมิน การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554 กล่มผู้ปกครองนักเรียน
53.  สรุปผลประเมิน การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554 กลุ่มครูและบุคลากร
54.  สรุปประเมินผล การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554 กลุ่มนักเรียน
55.  แบบประเมินกิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5
56.  สรุปผลประเมินกิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (62)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน  18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2553  18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553  18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 3. การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 4. การจัดกิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554  18 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 5. กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส  29 พ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 5. กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส  5 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประชุมร่วมกับงานหลักสูตรในการวางกรอบการทำวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน  28 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 งานวิจัยประสานงานกับคณะที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนในการจัดทำร่างแนวทางการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  29 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3298 วัน กำลังดำเนินการ   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 6. การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา  30 มิ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของผู้บริหาร ครู บุคลากรและลูกจ้างโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  4 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การจัดค่ายภาษาต่างประเทศ 2553  7 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3290 วัน กำลังดำเนินการ   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ชี้แจงกรอบการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบ E- office เพื่อให้บุคลากรศึกษาแนวทางการดำเนินงาน  11 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การจัดกิจกรรม“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554  11 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 1. แบบสอบถาม“การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553 – 2554” ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 (กลุ่มติดตาม/เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี)  11 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 จัดประชุม/ชี้แจงให้บุคลากรทางการศึกษารับทราบแนวทางการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554  13 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 แบบสอบถามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และแบบสอบถามนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 1 ห้อง (60 ฉบับ)  20 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดยงานติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนฯ  29 ก.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3268 วัน กำลังดำเนินการ   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  29 ก.ค. 2554 - 29 ก.ค. 2554
 2. ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงานวิจัย เพื่อวางแผนการทำงานตามกระบวนการ PDCA  5 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  3 พ.ค. 2554 - 3 พ.ค. 2555
 อบรมการทำ SWOT จากงานประจำสู่การวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา  10 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ปลาทู คู่คนไทย”  16 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า”  16 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “ต้นไม้มหัศจรรย์”  17 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant”  18 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3248 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา  18 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3248 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Wonderful Things”  23 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554  26 ส.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 • การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554  1 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3234 วัน กำลังดำเนินการ   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 ประสานงานกับที่ปรึกษางานวิจัยในการตรวจผลการทำ SWOT ของแต่ละหน่วยงานเพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนการให้คะแนนครั้งที่ 1  5 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3230 วัน กำลังดำเนินการ   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 รับผลการตรวจประเมินการทำ SWOT ของบุคลากรทางการศึกษาจากที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  19 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 บุคลากรทางการศึกษาส่งงานครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานให้คะแนน และคำแนะนำแก้ไขในการดำเนินการ  30 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 รับการนิเทศกำกับติดตามแผนงานโครงการครั้งที่ 2  30 ก.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  30 ก.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2554
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  5 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3200 วัน ไม่ได้เช็ค  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554  5 ต.ค. 2554 - 5 ต.ค. 2554
 นิเทศการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยที่ปรึกษางานวิจัย  6 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัย ครั้งที่ 1  30 ต.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3175 วัน ไม่ได้เช็ค   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัย ครั้งที่ 1  30 ต.ค. 2554 - 30 ต.ค. 2554
 • การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554  1 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาทราบเรื่องการนิเทศการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ทางระบบe office  3 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 รับแบบสอบถามโรงเรียนอนุบาลเป้าหมาย จำนวน 4 โรงเรียน  28 พ.ย. 2554 ผ่านมาแล้ว 3146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 • ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554  1 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความสุขสันต์ 365 วัน 3 ฤดูกาล”  1 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3143 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “Spirit of Asian”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  1 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3143 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5  4 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ภควัตคีตา 84 พรรษา ภัทรมหาราชา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  7 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3137 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “เที่ยวทั่วไทยไปให้ถึง 4 ภาค" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  9 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3135 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมเปิดโลก MC Variety Education 2011 ฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554  21 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3123 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต  23 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3121 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่  24 ธ.ค. 2554 ผ่านมาแล้ว 3120 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 รับการนิเทศกำกับติดตามแผนงานโครงการครั้งที่ 3  11 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3102 วัน ไม่ได้เช็ค   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  2 ม.ค. 2555 - 31 ม.ค. 2555
 กิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ประจำปี 2555  16 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3097 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  23 ม.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3090 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 บุคลากรทางการศึกษาส่งงานครั้งที่ 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานให้คะแนน และคำแนะนำแก้ไขในการดำเนินการ  9 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 3073 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัย ครั้งที่ 2  24 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 3058 วัน ไม่ได้เช็ค   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัย ครั้งที่ 2  24 ก.พ. 2555 - 24 ก.พ. 2555
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 - 11.30 น. ณ ศาลามารีย์  25 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 3057 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 การแสดงผลงานด้านดนตรีของ นักเรียนประเภทคีย์บอร์ด เปียโน กีตาร์ และวงรีคอรดเดอร์ (Recorder) ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  26 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 3056 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “น้ำคือชีวิต”  29 ก.พ. 2555 ผ่านมาแล้ว 3053 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3052 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 2  2 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3051 วัน ไม่ได้เช็ค   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 2  2 มี.ค. 2555 - 2 มี.ค. 2555
 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  8 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3045 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 รับการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4  9 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3044 วัน ไม่ได้เช็ค   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  1 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555
 การเก็บข้อมูลวิจัย "การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียนและแนวทางการกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา"  30 มี.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3023 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)  11 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3011 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  18 พ.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  27 เม.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2995 วัน ไม่ได้เช็ค   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  27 เม.ย. 2555 - 27 เม.ย. 2555

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 1 *** ***
2    การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 1 *** ***
3    ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554 1 *** ***
4    งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าเข้าเล่ม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
 - 2. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรในหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
 - 3. แบบแสดงรายการข้อมูลสารสนเทศด้านกายภาพของหน่วยงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
 - 4. แบบสอบถามงานวิจัย 4.1 ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554 4.2 งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
 - 5. แบบสำรวจงานวิจัย 5.1 การสำรวจมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 5.2 การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานวิจัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (32 )
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมประเพณีการสืบสานอนุรักษ์กิจกรรมประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เป็ลอณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม –วันที่ 30 เมษายน 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมพันธสัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมพันธสัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา และวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายบุคลากรและงานวิจัย ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดอบรมการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R)วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง ปลาทู คู่คนไทย วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่าวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "ต้นไม้มหัศจรรย์" วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "All about plant" วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา" วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ Wonderful Things ”วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554
นิเทศการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยที่ปรึกษางานวิจัย
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฝึกซ้อมการแสดงเปิดโลก MCP Variety Education 2011
กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เเละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini – HalfMarathon ครั้งที่ 5
กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 "ภควัตคีตา 84 พรรษาภัทรมหาราช"
เบื้องหลังการซ้อมใหญ่ การเเสดงเปิดโลก MCP Variety Education 2011 เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา เเละภาพบรรยากาศก่อนถึงวันงาน
ภาพการเเสดง เเละบรรยากาศ งานเปิดโลก MC Variety Education 2011
ภาพการเเสดง เเละบรรยายกาศ งาน MC Variety Education 2011 วันที่ 2
กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต
กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
วันกตัญญูครูอาวุโส
แข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 24 มกราคม 2555
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 27 มกราคม 2555
งานดนตรี ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการแสดงผลงานด้านดนตรีของ นักเรียนประเภทคีย์บอร์ด เปียโน กีตาร์ และวงรีคอรดเดอร์ (Recorder) ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 26กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2555