Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1.  บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(1)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(170)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
1.  สัดส่วนของจำนวนทรัพยากรมีเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ (นักเรียน 1 คน ต่อทรัพยากร 10 เล่ม ตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย)
2.  มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและสืบค้นได้
3.  ร้อยละ 80 ของจำนวนสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กได้รับการปรับปรุงเย็บเล่มให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีบันทึกการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอจากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.  มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องและสืบค้นได้
6.  ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของห้องสมุดในระดับดีขึ้นไป
7.  ขนาดของห้องสมุด พื้นที่ในการให้บริการ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
8.  บุคลากรมีคุณวุฒิและมีจำนวนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  8. มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1  28 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป.1  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป.1  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 54  16 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3045 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.8 แนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012  20 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2980 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012  21 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2979 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012  22 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2978 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำนักพิมพ์สายใจ จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้  28 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2911 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน  29 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2910 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน  30 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2909 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน  31 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2908 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2907 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด  13 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2895 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด  1 ก.พ. 2556 - 28 ก.พ. 2556
 แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด  18 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2890 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  - แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด  1 ก.พ. 2556 - 28 ก.พ. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
2    ค่าอุปกรรืเตรียมรูปเล่มก่อนออกให้บริการ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1 *** ***
4    ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 *** ***
5    ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษ a4 1 *** ***
2    สติ๊กเกอร์ ปากกา ป้ายโชว์เอกสาร ป้ายสามเหลี่ยม UHU 1 *** ***
3    ค่าหนังสือชุดธงอาเซียน และเสาธงตั้งโต๊ะ 23 รายการ 1 *** ***
4    ค่าหนังสือ 4 รายการ สอนคอมพิวเตอร์ 1 *** ***
5    ค่าน.ส.พ. วารสาร นิตยสาร เดือนพ.ค.-มิ.ย.55 1 *** ***
6    ค่าหนังสือซื้อเข้าห้องสมุด 41 รายการ (บ.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น) 1 *** ***
7    ค่าหนังสือและชุดบอร์ดเสริมความรู้ชุดก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 30 รายการ สุริวงค์ 1 *** ***
8    ค่าหนังสือคู่มือครูวิทยฯพื้นฐาน ป.3 และ ป.6 สุริวงค์ 1 *** ***
9    ค่าหนังสือแบบเรียน แบบบันทึกกิจกรรม หนังสือเตรียมสอบ 1 *** ***
10    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนส.ค.55 1 *** ***
11    ค่าแสตมป์ชุดพิเศษ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย รอบ 80 ปี 2 ชุด 1 *** ***
12    ค่าหนังสือแบบประเมินผลตามตัวชี้วัดคู่มือเตรียมสอบ 18 รายการ 1 *** ***
13    ค่านสพ. วารสาร นิตยสาร เดือนก.ค.55 1 *** ***
14    ค่าโอนเงินบ.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น 1 *** ***
15    ค่าหนังสือแบบฝึกหัด และกิจกรรม 6 รายการ สำหรับทำข้อสอบกลาง 1 *** ***
16    ค่าหนังสือโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 เล่ม 1 *** ***
17    ค่าธรรมเนียมโอนเงินหนังสือ บจก.นานมีบุ๊คส์ 1 *** ***
18    ค่านสพ. วารสาร นิตยสาร เดือนส.ค. - ก.ย.55 1 *** ***
19    ค่านสพ วารสาร เดือนต.ค.55 1 *** ***
20    ค่าหนังสือห้องสมุด 84 รายการ (Scholastic) 1 *** ***
21    ค่านสพ วารสาร นิตยสาร เดือนต.ค.-พ.ย.55 1 *** ***
22    ค่าวารสาร Asean Magazine 12 ฉบับ 1 *** ***
23    ค่าหนังสือ 223 รายการ นานมีบุ๊ค 1 *** ***
24    ค่าหนังสือเงินตราล้านนา 1 เล่ม 1 *** ***
25    ค่าตุ๊กตาอาเซียน 10 ประเทศ 1 ชุด 1 *** ***
26    ค่าหนังสือ 641 รายการ 1 *** ***
27    ค่าอุปกรณ์สำนักงานเดือนก.พ.56 1 *** ***
28    ค่าธรรมเนียมโอนเงินหนังสือ 1 *** ***
29    ค่าน.ส.พ. วารสาร นิตยสารเดือนธ.ค.55 - ม.ค.56 1 *** ***
30    ค่าหนังสือเรียนและค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
31    ค่าหนังสืออ่านนอกเวลา 50 เล่ม 1 *** ***
32    ค่าจัดทำเอกสารสี 2 รายการ 1 *** ***
33    ค่าเครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิดมือถือและตั้งโต๊ะ พร้อมขาตั้ง 1 เครื่อง 1 *** ***
34    ค่านสพ วารสาร นิตยสาร เดือนก.พ.-มี.ค.56 1 *** ***
35    ค่านสพ วารสาร นิตยสาร เดือนเม.ย.56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ
 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian
 - สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ
 - สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ
 - สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 - แบบสอบถาม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (170 )
แกะน้อยโอชากับหมาป่าจอมหิว / Me and My Day
Children of the World / สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๓
เคล็ดความเชื่อ อันเป็นมงคลและอัปมงคล / My Science book of Senses
Class Rules / กระทรวงต่างๆ ของไทย เล่ม 1
อ่านถูก สะกดถูก คำความหมาย ประโยค / Word by word พจนานุกรมรูปภาพ
Space / ดาวเคราะห์น้อย+ดาวหางถล่มโลก
คมนาคมเชื่อมโลก / Cars and trucks and other vehicles
Really Challenge / Bounce catch kick throw
Michael Rosen: All about me / How to draw Cartoons
The Yangtze / The Ganges
Miss Bindergarten gets ready for Kindergarten / And the cow said Moo!
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๖ และ ๗
กว่าจะจบปริญญาก็สายเสียแล้ว / จัดการกับความเครียด
พระคัมภีร์สำหรับเด็ก : THE BIBLE FOR CHILDREN / เด็กดีด้วยพระธรรม
วิถีชีวิตคนไทยกับน้ำ / ประเพณีชาววัง
พิชิตคำคล้องจอง / ภาษาชวนคิด
On Safari / เอาชีวิตรอดในป่าใหญ่
ชีวิตประจำวัน: Everyday Life
Football Spy
พระราชอารมณ์ขัน
Spain
ลูกหมาป่าสามตัวกับเจ้าหมูจอมเกเร
The kid’s guide to Research
เมื่อฉันโกรธ...
Jesus Christ
หัตถศิลป์ถิ่นนครพิงค์: มรดกอาณาจักรล้านนา
My first look at Opposites: A preschool picture book that makes finding out fun
มหัศจรรย์ศึกสูตรคุณ เล่ม 3
Voyage of the Micronauts: a book about the human body
หัวใจทองในใจฉัน
A place to hide: True stories of Holocaust Rescue
มด: ยักษ์เล็กผู้ทรงพลัง
Tick Tock World Clocks
ก้างติดคอ
Secrets or the Mummies
SUPER SCI-FI ผ่าสายพันธุ์มนุษย์
Your amazing body
บาสเกตบอล
ไขข้อความปริศนา
อับราฮัม ลิงคอล์น (การ์ตูน)
จิงโจ้น้อยติดแม่
Chicka Chicka Boom Boom
ตำนานห้างร้านสยาม
Greek Myths
นักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
Woody’s week
ภาษาไทยกับชีวิตประจำวัน
Flowers
สิ่งรอบตัวเรา: Things around us
Things to do
ซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัว
John & Abigail Adams: An American Love story
จักรยานคันเก่งของฉัน
The amazing adventures of Nate Banks: Freezer Burned
รู้ทันโลก 1
Confucius: The golden rule
คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
God has a plan for little Boys
เณรแก้วกับน้อยไชยา ตอนเปิดฉากผจญภัยในแดนใต้
Alphabet
การ์ตูนนิทานนานาชาติเสริมปัญญา
Magnetism
ตะลุยแดนภาษาจีนกับเทวดาน้อย เล่ม 1
หุ่นยนต์พิทักษ์โลก
ORIGAMI
เรื่องดี ๆ ทำได้ทุกวัน
Mark Twain
คู่มือจักรยานเพื่อสุขภาพ
Living History
จับโจรล่องหน
Grow flower grow!
มารี กูรี
The baby who wouldn’t go to bed
อะไรอยู่ใต้เตียง
Little brown bear won’t take a nap!
The world around us
77 คนดังสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จ
ธรรมะทำไม
Safety First! เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน เล่ม 1 ตอน ฝ่าวิกฤตในอเมริกา
ศึกอังกฤษดับฤทธิ์ปีศาจต๊อง! ตอน ปิงปิงกับคำนามตามล่าปีศาจ
พีโอ เจ้าชายอสูรไขปริศนาโลกของเรา
กำจัดเรื่องเหม็นๆ ในตัวเรา
โกล! เจ้าหนูยอกนักเตะ เล่ม 1
กุญแจปริศนา
ขงเบ้งการ์ตูน เล่ม 1 ตอน ขงเบ้งน้อย : แสงสว่างกลางกลียุค
ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน เรขาคณิตแสนสนุก
รู้ทันโลก 1
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๑๔
เรื่องเล่าสร้างเชาวน์ปัญญา
ธรรมะเกร็ดแก้ว
School today and long ago
พูดภาษาอังกฤษ เอาชีวิตรอดในอเมริกา
นิทานเก่งเลข เล่ม 1
เรื่องดี ๆ ทำได้ทุกวัน
Let’s make music
เพื่อนรักจอมป่วน
100 เรื่องในหลวงของฉัน
เรามาเป็นเพื่อนกันนะ
Everything you need to know: the answer book for school survival
สร้างเสริมจินตนาการ
ชีวิตสดใสด้วยใจธรรมะ
ยอดหัวกะทิ นิทานยิวสอนใช้เงิน
Hear our stories
Super Sci-Fi ค่ายตะลุยอวกาศ
ผจญภัยปีนหน้าผา
Write it down!
บารัก โอบามา การ์ตูน
จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012
ครอบครัวสามสีซุกซน ตอน แมวน้อยผู้หลงทาง
เยาวชนรอบรู้ เล่ม 1
Feeling jealous
หมอชีวกโกมารภัจจ์
สุดป่วนก๊วนกระเป๋าตุง ตอน ไม่ไปธนาคารไม่ได้แล้ว
เกร็ดภาษาหนังสือไทย (เล่ม ๑)
Scholastic atlas of weather
Why? สมอง
ผจญภัยบนพาราไกลดิง
46 วิธี ฝึกวันละนิด ฉลาดคิด ฉลาดพูด
Marathon
ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 16
ช่วยผมที อยากมี EQ ดี
Bible land
เอาชีวิตรอดจากโลกร้อน 1
เก่ง Grammar พิชิตข้อสอบ
เลขสนุกกระตุกกิ๋น
Building an Ice Hotel
ผจญภัยในสนามกอล์ฟ
ไขคดีสุดป่วน กับ คอฟสกี้ นักสืบอัจฉริยะ ตอน กลลวงหมากฝรั่ง
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๑๗
Geronimo Stilton A very Merry Christmas
ปฏิบัติการตามล่าหา IQ เล่ม 1
ตามรอยบาทพระศาสดา : ศึกษาพุทธประวัติจากสังเวชนียสถาน
The Usborne book of Peoples of the world
ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คณิตศาสตร์แฟนตาซี เล่ม 1 ตอนอัศวินเอกซ์ปรากฏตัว
การ์ตูนชุด Super Sc-Fi ภารกิจสู่ดวงดาว
My first ballet show โดย Amy Junor
โจโจ้ลาขายแตงโม
ขงเบ้ง เล่ม 1 ตอน ขงเบ้งน้อย : แสงสว่างกลางกลียุค
เรามาแบ่งกันนะ
Scholastic Children’s Encyclopedia
คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
เณรแก้วกับน้อย ไชยา 2
Safety First เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน เล่ม 5
Silly squirrel
เศษส่วน : การเขียนเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
พีโอ เจ้าชายอสูรไขปริศนาร่างกาย
สำนักพิมพ์สายใจ จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้
ผจญภัยบนพาราไกลดิง
Top ten Shakespeare stories
ชาลส์ ดาร์วิน
เพื่อนของตุ้ย
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๑๕
Feeling disappointed
พระทีปังกรและสุเมธดาบส
สุดป่วนก๊วนกระเป๋าตุง ตอน สนุกซื้อ ฉลาดช็อป
พีโอ เจ้าชายอสูรไขปริศนาสิ่งประดิษฐ์
The Usborne Internet-Linked Library of Science: Light, Sound & Electricity
โดเรมอน สอนสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
ซามูไร ซุโดะคุ ฉบับปราบเซียน
Sammy นักสืบจำเป็น ตอน ไขคดีมนุษย์โครงกระดูก
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Physical Sciences and Technology
Geography and maps
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กไทยรักธรรม ตอน เด็กไทย ทำดี
ปฏิบัติการตามล่าหา IQ เล่ม 2
ธรรมะติดปีก
Safety First เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน ตอน หนีภัยในแอฟริกา