Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ หลัก ธรรมและพิธีกรรมของศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากร
2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่ผู้เรียนและบุคลากรโดยมีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ ตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอด จนส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(157)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(2)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(130)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  นักเรียน บุคลากรร้อยละ 92 ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่หลักธรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม
2.  นักเรียน บุคลากรร้อยละ 92 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม มีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ ตามแบบอย่างนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.  โรงเรียนให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นทุกครั้งในการจัดกิจกรรมโอกาสต่างๆ
4.  ผู้เรียน ร้อยละ100 ได้เรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
5.  ผู้เรียนและบุคลากรที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาคริสต์ที่โรงเรียนจัดขึ้น

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  8. มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (157)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียน  19 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555  24 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  21 พ.ค. 2555 - 25 พ.ค. 2555
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555  25 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  21 พ.ค. 2555 - 25 พ.ค. 2555
 ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555  25 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  21 พ.ค. 2555 - 25 พ.ค. 2555
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/1  29 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  30 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  31 พ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  5 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
  กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  6 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  7 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีแห่ศีลมหาสนิท  10 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  12 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  13 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  15 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย  16 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  19 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  20 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  21 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  26 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  27 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  28 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  25 มิ.ย. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  29 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  25 มิ.ย. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  29 มิ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  25 มิ.ย. 2555 - 29 มิ.ย. 2555
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2555  6 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012"  9 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012"  10 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012"  11 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012"  12 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012"  13 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้นป.4  20 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 งานอภิบาลพบนักเรียน ชั้นป.5,ป.6 เรื่องความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า  23 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้นป.5  23 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้นป.6  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 งานอภิบาลพบนักเรียน ชั้นป.2 เรื่องความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ (ระดับชั้นป.1-ป.3)  24 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" ระดับชั้นป.4 คู่ที่ 1 ชิงที่ 3 ระหว่าง ป.4/ พบกับ ป.4/ คู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ ระหว่าง ป.4/ พบกับ ป.4/  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 งานอภิบาลพบนักเรียน ชั้นป.3 เรื่องความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ (ระดับชั้นป.4-ป.6)  25 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ และเสกหลังคาใหม่ ห้องน้ำต่อเติม (ป.3 และป.4)  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" ระดับชั้นป.5 คู่ที่ 1 ชิงที่ 3 ระหว่าง ป.5/ พบกับ ป.5/ คู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ ระหว่าง ป.5/ พบกับ ป.5/  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 งานอภิบาลพบนักเรียน ชั้นป.4 เรื่องความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า  26 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3096 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" ระดับชั้นป.4-5-6  27 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3096 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ "การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012" ระดับชั้นป.4-5-6  30 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3093 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 งานอภิบาลพบนักเรียน ชั้นป.1 เรื่องความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า  30 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3093 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  31 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3092 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 การมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตซอลนักบุญหลุยส์ฯ 2012 (ชั้นป.5 และป.6)  31 ก.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3092 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์  9 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  1 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3091 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  7 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3085 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  8 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3084 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 5 ศาสนา  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3083 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำรวจหมู่บ้าน เพื่อจัดเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 15  9 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3083 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เข้าร่วมประชุมงานมหาพรตสังฆมณฑลเชียงใหม่  10 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3082 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  14 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3078 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  15 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3077 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมวันเยาวชนคาทอลิก 4 โรงเรียน  16 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3076 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  16 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3076 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส  17 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3075 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/1  21 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3071 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/8 EP และ ป.4/8 EP  22 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3070 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/1  23 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3069 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมกิจกรรมพระคัมภีร์(Bible Contest 2012)  27 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3065 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/2  28 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3064 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่  29 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3063 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/1  29 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3063 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/2  30 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3062 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/3  31 ส.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3061 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/3  4 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3057 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/2  5 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3056 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/3  6 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3055 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/4  7 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3054 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2555  7 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3054 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก 4 โรงเรียน  8 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3053 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 งานอภิบาลพบบราเดอร์อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  13 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3048 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนไม้กางเขนและครบรอบวันเกิดบร.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์  14 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3047 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 การแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ปี 2012  15 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3046 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 นักเรียนคาทอลิกพบบราเดอร์อธิการ ก่อนเข้าค่ายกระแสเรียก  21 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3040 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 งานอภิบาลประชุมร่วมกับงานอภิบาล แผนกมัธยม หารือเกี่ยวกับการจัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  21 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3040 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปี 4 โรงเรียนคาทอลิก  25 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3036 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 3033 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36  1 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3030 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36  2 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3029 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36  3 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3028 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36  4 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3027 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36  5 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3026 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายกระแสเรียก  14 ก.ย. 2555 - 10 ต.ค. 2555
 สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  9 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3022 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  10 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3021 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  11 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3020 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมหารือเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  26 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมบริจาคนมให้หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก  26 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ  26 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ  29 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3002 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ  30 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3001 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมรับแห่แม่พระแห่งสายประคำ  31 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3000 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ  31 ต.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 3000 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555  2 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2998 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/4  6 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2994 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/3  7 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2993 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/4  8 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2992 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมผู้นำอัศวิน  9 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2991 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมผู้นำอัศวิน  10 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2990 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมผู้นำอัศวิน  11 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2989 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/5  13 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2987 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/4  14 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2986 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/5  15 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2985 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/5  16 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2984 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 บริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และนมจำนวน 10 กล่อง ให้มูลนิธิบ้านพรสวรรค์  23 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2977 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่  24 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2976 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฆลเชียงใหม่  24 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2976 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 จัดซื้อและจัดเตรียมอาหารแห้งสำหรับค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  26 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2974 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 จัดส่งอาหารแห้งถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด เข้าหมู่บ้านที่จัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 บนดอยอินนทนนท์  28 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2972 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  30 พ.ย. 2555 ผ่านมาแล้ว 2970 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  1 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2969 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  1 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2969 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  2 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2968 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  3 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2967 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  4 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2966 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2966 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2966 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีปิดค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  5 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2965 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14  5 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2965 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012  13 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2957 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012  14 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2956 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012  14 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2956 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 นักเรียนชั้นป.4-5-6 ซ้อมพิธีวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ  21 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2949 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคริสตมาส  17 ธ.ค. 2555 - 24 ธ.ค. 2555
 จัดเลี้ยงอาหารขอบคุณหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิต ในโอกาสวันคริสตมาส  24 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2946 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 วจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ  24 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2946 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคริสตมาส  17 ธ.ค. 2555 - 24 ธ.ค. 2555
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ  24 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2946 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคริสตมาส  17 ธ.ค. 2555 - 24 ธ.ค. 2555
 กิจกรรมมงฟอร์ตปันรักปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส  28 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2942 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมกิจกรรมมงฟอร์ตปันรักปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส  28 ธ.ค. 2555 ผ่านมาแล้ว 2942 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2556  4 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2935 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2556  4 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2935 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ให้กับศูนย์คาทอลิกแม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์คาทอลิกแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  7 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2932 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2931 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/6  8 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2931 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/6  9 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2930 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/8 EP และ ป.5/7 EP  10 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2929 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ให้ซีสเตอร์คณะแม่ปอน และศูนย์พันธกิจแห่งรัก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และบ้านพรสวรรค์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  11 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2928 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/5  17 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2922 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/7  18 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2921 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียนคาทอลิกป.3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนคาทอลิกป.6 รับศีลกำลัง  19 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2920 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 นักเรียนคาทอลิกชั้นป.3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนคาทอลิกชั้นป.6 รับศีลกำลัง  20 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2919 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/6  24 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2915 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/7 EP  29 ม.ค. 2556 ผ่านมาแล้ว 2910 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/6  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2907 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2907 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556  1 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2907 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 ประชุมคณะกรรมการมหาพรตสังฆมณฑลเชียงใหม่  4 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2904 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/7  7 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2901 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 ประชุมสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต ประจำปี 2556  11 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2897 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  16 พ.ค. 2555 - 30 เม.ย. 2556
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า  13 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2895 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า  13 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2895 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2555 - 28 ก.พ. 2556
 ขอบคุณหน่วยงาน 7 แห่ง ที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2894 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  16 พ.ค. 2555 - 15 ก.พ. 2556
 กิจกรรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2555  19 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2889 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  18 ก.พ. 2556 - 25 ก.พ. 2556
 เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2555  19 ก.พ. 2556 ผ่านมาแล้ว 2889 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  18 ก.พ. 2556 - 25 ก.พ. 2556

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนทำบุญบริจาค 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ดอกไม้ตกแต่งพระเเท่นเวที 1 *** ***
2    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
3    ดอกไม้ตกแต่งพระเเท่นเวที 1 *** ***
4    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
5    ดอกไม้ตกแต่งพระเเท่นเวที 1 *** ***
6    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
7    ถวายปัจจัยประธาน 8 *** ***
8    ดอกไม้ตกแต่งพระเเท่นเวที 1 *** ***
9    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
10    ค่าวิทยากรให้การอบรม 1 *** ***
11    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1 *** ***
13    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
14    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 60 *** ***
15    ค่าวิทยากรให้การอบรม 1 *** ***
16    ถวายปัจจัยประธาน 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
19    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 60 *** ***
20    ค่าจัดซื้อของรางวัลแต่ละระดับชั้น 6 *** ***
21    จัดบอร์ดนิทรรศการประวัตินักบุญหลุยส์ฯ 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 5 *** ***
23    ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์คาทอลิก 1 *** ***
24    ค่าปฏิทินคาทอลิก 5 *** ***
25    สื่ออุปกรณ์คำสอน 10 *** ***
26    ค่าศาสนภัณฑ์ที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 1 *** ***
27    ค่าวัสดุตกแต่งบอร์ดเกี่ยวกับศาสนา 10 *** ***
28    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1 *** ***
29    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 1 *** ***
30    คลิบดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 5 *** ***
31    โฟม ครึ่งนิ้ว 30 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น F4 80 g 5 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 10 *** ***
34    สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 6 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 80 *** ***
36    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 5 *** ***
37    เทปโฟม 2 หน้า 22 mm. X 3 m (หนา) 5 *** ***
38    เทปใส 1 นิ้ว 4 *** ***
39    ค่ารถตู้รับส่งนักเรียนชั้นป.3 8 *** ***
40    ค่ารถตู้รับส่งนักเรียนชั้นป.4 16 *** ***
41    ค่ารถตู้รับส่งนักเรียนชั้นป.5 16 *** ***
42    ค่ารถตู้รับส่งนักเรียนชั้นป.6 16 *** ***
43    ของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิต 7 *** ***
44    ค่าวิทยากรหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิต 7 *** ***
45    ค่าจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิตในโอกาสวันคริสตมาสและขึ้นปีใหม่ 7 *** ***
46    ค่าจัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่กิจกรรม 1 *** ***
47    กระดาษการ์ดทำปก A4 180g Seelation 1 *** ***
48    กระดาษการ์ดทำปกสี A4 120g 1 *** ***
49    กระดาษถ่ายเอกสาร 500 แผ่น 80g A4 DOUBLE A 10 *** ***
50    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 *** ***
51    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 10 *** ***
52    ปากกาเคมี แบบสองหัว ตราม้า 9 *** ***
53    ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า NO.0 12 *** ***
54    ปากกาไวท์บอร์ด ปากกลม PILOT 9 *** ***
55    จัดซื้ออาหารแห้ง/อุปกรณ์การเรียน 1 *** ***
56    ค่ารถตู้รับส่งนักเรียนไป-กลับ 4 *** ***
57    ค่าน้ำมันรถตู้ 4 *** ***
58    ค่าเช่ารถขนของ/ไอศกรีม 1 *** ***
59    ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 *** ***
60    ค่าไอศกรีม 300 *** ***
61    ค่าเช่ารถตู้ 7 *** ***
62    ค่าน้ำมันรถ/ค่าทางด่วน 1 *** ***
63    ค่าลงทะเบียน 5 *** ***
64    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูวันเดินทางไป-วันกลับ 2 *** ***
65    ค่าอาหาร 15 *** ***
66    ค่ากระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้นักเรียนที่นอนในรพ. 1 *** ***
67    ค่าพวงหรีดเคารพศพผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิต 1 *** ***
68    ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทำบุญบริจาคหน่วยงานต่างๆ 1 *** ***
69    สมทบทุนจิตตารมณ์มหาพรตสังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 *** ***
70    จัดเลี้ยงอาหารสัตบุรุษวันฉลองวัด/วันบวชพระสงฆ์ 1 *** ***
71    ร่วมกิจกรรมชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 *** ***
72    จัดเลี้ยงอาหารสัตบุรุษในพิธีนพวารวันคริสตมาส 1 *** ***
73    จัดเลี้ยงอาหารว่างวันแห่แม่พระ เดือนตุลาคม 1 *** ***
74    จัดดอกไม้ตกแต่งพระแท่นเวทีวันแห่ศีลมหาสนิท 1 *** ***
75    ค่าน้ำมันรถไปสอนคำสอนคริสตชนวัดนักบุญยอแซฟ อ.ดอยสะเก็ด 35 *** ***
76    ทำบุญบริจาคเกี่ยวกับงานของพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
77    ร่วมกิจกรรมฉลอง 80 ปี 4 สถาบัน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้เงินออมสินนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1/5/55-15/8/55 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์พระเมตตา 400 ใบ 1 *** ***
2    ค่าปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ค่าถ่ายเอกสาร กระเช้าผลไม้ เดือนมิ.ย.55 1 *** ***
3    ค่าสื่ออุปกรณ์คำสอน กรอบรูปพระเยซู ถ่ายเอกสารโน๊ตเพลงสรรเสริญ 1 *** ***
4    ึ้่ค่ารถนักเรียนไปสัมผัสชีวิต 14 ครั้ง 1 *** ***
5    ทำบุญถวายพระสงฆ์ จัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ฉลองศาสนนามภราดามีศักดิ์ 1 *** ***
6    ทำบุญบริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรสวรรค์ 1 *** ***
7    ค่าทำบุญบริจาคซื้อน้ำเปล่าเลี้ยงดดุริยางค์ กระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 3 กระเช้า 1 *** ***
8    ค่าปัจจัยทำบุญถวายพิธีบูชาขอบคุณวันศุกร์ต้นเดือน ก.ค.55 1 *** ***
9    ค่าน้ำมันรถ และขนม จัดกิจกรมคำสอน อ.ดอยสะเก็ต 1 *** ***
10    ค่ากระเช้าผลไม้เยี่ยมเด็ก 3 คน 1 *** ***
11    ค่าทำบุญถวายพระสงฆ์ ป้ายไวนิล ของรางวัล สัปดาห์นักบุญหลุยส์ ดอกไม้สด 1 *** ***
12    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 3 กระเช้า 1 *** ***
13    ค่าเครื่องดูดความชื้น มอบให้ภราดาชุมพล 1 *** ***
14    ค่ากระเช้าเยี่ยมนักเรียน 2 คน 1 *** ***
15    ค่ากระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้นักเรียน สนับสนุนบัตรวิ่งการกุศล 1 *** ***
16    ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเิดินทางไปร่วมงานชุมนุมครูคำสอน 17-19/8/55 1 *** ***
17    เงินทำบุญถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
18    ค่ากระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้นักเรียน 2 คน 1 *** ***
19    ค่าน้ำมันรถเิดินทางไปสอนคำสอน อ.ดอยสะเก็ต 1 *** ***
20    ค่าสนับสนุนงบประมาณจิตตารมณ์มหาพรตสังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 *** ***
21    ค่ารถตู้ีรับส่งนักเรียน 19 ครั้ง 1 *** ***
22    เงินทำบุญมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนก.ย.55 1 *** ***
23    ค่าจัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนคาทอลิค 4 โรงเรียน 1 *** ***
24    ค่าหนังสือธรรมะช่วยชีวิตแจกครูงบแบ่งกับบุคลากร 1 *** ***
25    ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันเกิดภ.อนุรักษ์ 1 *** ***
26    ค่ารถรับส่ง เบี้ยเลี้ยง ส่งนักเรียนแข่งขัน ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลก 1 *** ***
27    ค่ากระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้นักเรียน ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
28    งานอภิบาลร่วมอบรมค่ายกระแสเรียกครั้งที่ 36 1-5/10/55 ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 1 *** ***
29    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน พวงหรีด หนังสือคำสอน 1 *** ***
30    ค่าเงินทำบุญถวายพระสงฆ์มิสซา 1 *** ***
31    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน พวงหรีด 1 *** ***
32    ค่าน้ำดื่มให้สัตบุรุษเข้าร่วมพิธี 31/10/55 1 *** ***
33    ค่าน้ำมันรถเดินทางไปสอนเผ่าลาหู เดือนก.ย.-ต.ค.55 1 *** ***
34    ค่าสนับสนุนบัตรวิ่งการกุศลร.ร.ดาราวิทยาลัย 10 บัตร 1 *** ***
35    กระดาษ ใบเขียว ถุงดำ 1 *** ***
36    ค่ารถพานักเรียนไปสัมผัสชีวิต ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 17 ครั้ง 1 *** ***
37    ค่าสมาชิกชมรมครูคาทอลิกปี 55 และค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา 24/11/55 1 *** ***
38    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 2 คน 1 *** ***
39    เงินถวายพระสงฆ์พิธีบูชาของพระคุณจาริกไม้กางเขน 14/12/55 1 *** ***
40    เงินทำบุญวันขอบคุณวันพ่อแ่ห่งชาติ 4/12/55 1 *** ***
41    ึ่ึค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 1 *** ***
42    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาจีนไปหัวหิน วันที่ 7-10/12/55 1 *** ***
43    ค่าที่พักหัวหินเพิ่มเติมพร้อมค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1 *** ***
44    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 10 คน 1 *** ***
45    ค่าจัดคำสอนเผ่าลาหู่ เดือนพ.ย.-ธ.ค.55 1 *** ***
46    ค่าจัดกิจกรรมวันพระคริสตสมภพ 24/12/55 1 *** ***
47    ค่าร่วมทำบุญบริจาคตามหน่ายงานต่าง ๆ 1 *** ***
48    ค่าสนับสนุนบัตรคอนเสิรต์การกุศลสมทบทุนโคราช 1 *** ***
49    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปอ.กัลยาณิวัฒนา 28/12/55 1 *** ***
50    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ 4/1/56 1 *** ***
51    ค่าทำบุญบริจาคชุมชนชัยมงคลบ้านเม็ง และบัตรเิดินวิ่งชม.คริสเตียน 1 *** ***
52    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 1 *** ***
53    ค่ารถรับส่งนักเรียนไปสัมผัสชีวิตและกระเช้าขอบคุณ 7 แห่ง 1 *** ***
54    ค่าทำบุญวันศุกร์ต้นเดือนก.พ. 56 และวันพุธรับเถ้า 1 *** ***
55    ค่าปฏิทินคาทอลิกไบเิบิ้ลไดอารี่ 1 *** ***
56    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 4 คน 1 *** ***
57    ค่าทำบุญบริจาคหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 1 *** ***
58    ค่าทำบุญบริจาค และ กระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 1 *** ***
59    ค่าอาหาร ป้ายไวนิล ค่ากรรมการตัดสิน โรงเรียนพี่-น้อง 19/2/56 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการประสานงานและให้ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น
 - สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
 - สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต
 - แบบประเมินกิจกรรม
 - แบบบันทึกกิจกรรมสัมผัสชีวิต

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (130 )
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมพิธีการสวดสายประคำและแห่รูปแม่พระ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
ฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียน
นักเรียนชั้นป.6 ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา
กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส
นักเรียนชั้นป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์
ความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของการสวดภาวนาในตอนเช้า
ตอบคำถามสัปดาห์นักบุญหลุยส์ระดับชั้นปป.1-ป.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ติทยาลัย เเผนกประถม จัดการเเข่งขัน ฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตซอลนักบุญหลุยส์ฯ 2012
นักเรียนชั้น ป. 5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตกับโรงเรียนกาวิละอนุกูล
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นำนักเรียนชั้น ป. 4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
งานอภิบาลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นำนักเรียนชั้น ป. 6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4 ทัศนศึกษา ที่มูลนิธีตะวันฉาย
ตอบคำถามสัปดาห์นักบุญหลุยส์ระดับชั้นปป.4-ป.6
นำนักเรียนไปสถาบันแมคเคน
ไปสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นำนักเรียนป.5/5ไปสถาบันแมคเคน
สอนคำสอนนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมรับศีลกำลัง
นักเรียนชั้น ป. 5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียนชั้น ป. 6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียนชั้น ป. 5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียนชั้น ป. 4/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียนชั้น ป. 6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
งานอภิบาลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นำนักเรียนชั้น ป. 6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชึวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหาพรตกับสังฆมณฑลเชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดละครเวที บูรณาการการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีืที่ 3-6
นักเรียนป.5/6ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน
นำนักเรียนป.4/7ไปบ้านพักคนชรา
นักเรียนป.5/7ไปสัมผัสชีวตที่สถาบันแมคเคน
นำนักเรีย นป.6/7ไปมูลนิธิตะวันฉาย
นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2ไปสัมผัสชีวิตบ้านเด็กกำพร้าเวียงพิงค์
นำนักเรียนป.6/1ไปสัมผัสชีวิตครั้ืงที่ 2 ที่มูลนิธิตะวันฉาย
นักเรียนชั้น ป. 6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป. 3/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
นำนักเรียนป.4/8ไปบ้านพักคนชรา
นักเรียนชั้น ป. 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นำนักเรียนป.5/1ไปสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
ประชุมคณะกรรมการพระคัมภีร์
นักเรียนชั้น ป. 6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/2สัมผัสชีวิตมุลนิธิตะวันฉาย
งานอภิบาลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นำนักเรียนชั้น ป. 4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่้บ้านเวียงพิงค์
งานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม นำนักเรียนป.4/1 สัมผัสชีวิตที่บ้านพักคนชรา
ประชุมคณะกรรมการครูคาทอลิกของสังฆมณฑลเชียงใหม่
นักเรียนชั้น ป. 5/2 เข้า่ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นำนักเรียน ป.5/2ไปสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียนชั้น ป. 3/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/3ไปสัมผัสชีวิตบ้านเด็กกำพร้าเวียงพิงค์
นักเรียนชั้น ป. 6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียนชั้น ป. 6/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิตะวันฉาย
นำนักเรีย นป.6/3ไปสัมผัสชีวิตมูลนิธิตะวันฉายรอบที่ 2
นักเรียนชั้น ป. 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
นำนักเรียนป.4/2ไปบ้านพักคนชรา
นักเรียนชั้น ป. 5/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นำนักเรียน ป.5/3ไปสัมผีสชีวิตบ้านแมคเคน
นักเรียนชั้น ป. 3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้า่ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านเวียงพิงค์
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นป.1-ป.6เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนนักเรียนคาทอลิก
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2555
นักเรียนคาทอลิกพบบราเดอร์อธิการ ก่อนเข้าค่ายกระแสเรียก
การแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ปี 2012
พิธีบูชาขอบพระคุณเทิดทูนไม้กางเขนและวันเกิดบร.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
ค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555
สวดสายประคำ เดือนแม่พระ
นักเรียนชั้น ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีิวิตที่ีโรงเรียนกาวิละอนุกูล
งานอภิบาลได้นำนักเรียนชั้น ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีิวิตมูลนิธิตะวันฉาย
งานอภิบาลได้นำนักเรียน ป.4/3 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์(บ้านพักคนชรา)
งานอภิบาลได้นำนักเรียน ป.4/3 ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านเด็กกำพร้าเวียงพิงค์
งานอภิบาลนำนักเรียนป.5/4ไปสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน
งานอภิบาลได้นำนักเรียนป.5/4ไปสัมผัสชีวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
นักเรียนชั้น ป. 4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียนชั้น ป. 5/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป. 6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่นตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาลได้นำนักเรียนชั้น ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีิวิตมูลนิธิตะวันฉาย
งานอภิบาลได้นำนักเรียนชั้น ป.6/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีิวิตโรงเรียนสอนคนตาบอด
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านกิ่งแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาลได้นำนักเรียน ป.4/4ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์(บ้านพักคนชรา)
งานอภิบาลได้นำนักเรียน ป.4/4ไปสัมผัสชีวิตที่บ้านเด็กกำพร้าเวียงพิงค์
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.3/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านเวียงพิงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.5/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาลนำนักเรียนป.5/5ไปสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน
งานอภิบาลได้นำคณะครูคาทอลิกของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ครูคาทอลิกเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2555 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เเละวันพ่อเเห่งชาติ
ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสจาริกกางเขน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012
งานอภิบาลได้ทำการส่งมอบกางเขนให้กับอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
นักเรียนชั้นป.4-5-6 ซ้อมพิธีวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยา เเผนกประถม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมมงฟอร์ตปันรักปันน้ำใจให้ผู้อื่น
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ศูนย์คาทอลิกแม่โถ จ.แม่ฮ่องสอน เเละบ้านพรมารีย์ จ.เชียงใหม่
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2556
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.5/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านพักคนชรา เพื่อให้นักเรียนรู้ชีวิติของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/8 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ สถาบันแมคเคน เพื่อให้นักเรียนรู้ชีวิติของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านพักคนชรา เพื่อให้นักเรียนรู้ชีวิติของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านกิ่งแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านกิ่งแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านพักคนชรา เพื่อให้นักเรียนรู้ชีวิติของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 10 เครื่อง
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.4/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านเวียงพิงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเงียบในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.6/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อให้นักเรียนรู้จักชีวิตของผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยที่มีร่างกายต่างจากคนทั่วไปจากการได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 5 ศาสนา
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2012
ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ และเสกหลังคาใหม่ ห้องน้ำต่อเติม (ป.3 และป.4)
กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ
กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ
กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ
บริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และนมจำนวน 10 กล่อง ให้มูลนิธิบ้านพรสวรรค์
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.6/7 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อให้นักเรียนรู้ชีวิติของผู้พิการจากอุบัติเหตุ และเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้พิการ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านเวียงพิงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้น ป.3/7เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่ บ้านเวียงพิงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
การอบรมสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรตร่วมกับสังฆมณฑลเชียงใหม่
รองผู้อำนวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม คณะครูและนักเรียน บุคลากรคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ไปขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความกรุณาในการใช้สถานที่เพื่อนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต เพื่อยึดตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญองเดอมงฟอร์ต
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ป1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มาเรียนคำสอนอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา 2555
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ มีน้ำใจนักกีฬา ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต