Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
2.  เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.  เพื่อส่งเสริม ประสานงานและผลักดันให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(97)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(39)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการค้นหาศักยภาพพิเศษ
2.  ผู้เรียนทุกคนที่มีศักยภาพพิเศษได้รับการส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดจนบรรลุศักยภาพสูงสุด
3.  มีระบบการค้นหาและส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดศักยภาพพิเศษของผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุดในแต่ละด้าน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 936 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 905 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 875 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 875 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 844 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผน การค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน รวบรวมผลศักยภาพพิเศษของผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ในToday’s Event   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) 72   72   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
05 มิ.ย. 2562 05 ต.ค. 2562   D 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent 16   16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 717 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 802 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 739 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 662 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 585 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 739 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 585 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 539 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (97)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 851 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 846 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 845 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 844 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 840 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 839 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 838 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 837 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 834 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 833 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1, และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 832 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 831 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 831 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 830 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 830 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 827 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 826 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/5, ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 825 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 824 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo ประเภทอายุไม่เกิน13ปี ในการแข่งขัน YTMF Yamaha Thailand Music Festival 2019  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 824 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 823 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 820 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 819 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 818 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 817 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 816 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 816 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 816 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/,5 ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 813 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 812 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 811 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 810 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 809 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/9,ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3และ ครั้งที่ 4  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 803 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5,ป.1/6 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 802 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 802 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards2019  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 796 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 778 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 775 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 763 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 762 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป. 2/3, ป.2/4, ป.2/5 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 760 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 755 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
  กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 754 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 748 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 747 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 743 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.4-6  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 743 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 นักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 742 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent  5 มิ.ย. 2562 - 5 ต.ค. 2562
 นักเรียนชั้นป. 2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 741 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป. 2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 740 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป. 3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 739 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 693 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 680 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 678 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 672 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6, ป2/7 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 671 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 670 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 666 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/2 และ ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/1, ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และ นักเรียนชั้น ป.3/1 , ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 663 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และนักเรียนชั้นป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่7  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป. 1/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/8, ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ ป. 3/1, ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/5เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/6, ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ นักเรียนชั้น ป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 610 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป. 1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.2/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงงบประมานการทำใบงานห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ประจำปีการศึกษา 2562  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน Piano Grade 4 รายการ The 7th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้เงินสนับสนุนค่าเงินรางวัลกิจกรรม Montfort's Got Talent 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค 1 *** ***
2    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 4 *** ***
4    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 10 *** ***
5    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 5 *** ***
6    สีเมจิก 12 สีไพล็อต SDR-200 ด้ามลายริ้ว 10 *** ***
7    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
8    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 48 *** ***
9    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 2 *** ***
10    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 12 *** ***
11    เชือกฟาง 400g 2 *** ***
12    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 2 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 80 *** ***
14    ยางลบสเต็ดเลอร์ B-35 แท้ กล่องสีฟ้า 50 *** ***
15    เครื่องเย็บ MAX TGA 1 *** ***
16    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
17    สีไม้ยาวคอลีน # 775 48 แท่ง 48 สี 2 *** ***
18    ค่าสำเนากระดาษ 14,976 *** ***
19    ค่าหมึกปริ้ท์เตอร์สีดำ 10 *** ***
20    ค่าหมึกปริ้นท์เตอร์สี 18 *** ***
21    ค่าสื่อการสอน 1 *** ***
22    ค่าบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์ 1 *** ***
23    แฟ้มรายงานผลการเรียน Genius 1,200 *** ***
24    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
25    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
26    ถ้วยรางวัล 24 *** ***
27    ของรางวัล 1 *** ***
28    ป้ายไวนิลกิจกรรม 10 *** ***
29    เกียรติบัตรกิจกรรม 1 *** ***
30    ค่าดำเนินการกิจกรรม 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์จัดเก็บสื่อการสอนในห้องYes! Genius ประจำปีการศึกษา 2562 1 *** ***
2    ค่าตุ๊กตาหุ่นมือสำหรับใช้เป็นสื่อการสอนในห้องYes! Genius 1 *** ***
3    ครูชนัฐฉัตรคืนเงินค่าตุ๊กตาห้องYes! Genius -1,491 *** ***
4    ค่าถ้วยรางวัลจัดกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ร้านเอ-ไพร์ม อวอร์ด) 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านต่างๆ 1 *** ***
7    เบิกเงินรางวัลกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 *** ***
8    ครูชนัฐฉัตรคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
10    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
11    ค่าผงหมึกOKI 14 ตลับสำหรับเติมเครื่องปริ้นเตอร์ในห้องYes! Genius 1 *** ***
12    ค่าจัดทำสำเนาใบงานสีห้องYes! Genius จำนวน 10,580 ชุดๆละ4 บาท (ปรับรายได้วิชาการ) 1 *** ***
13    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
14    ค่าแฟ้มรายงานผลการเข้าใช้ห้อง Yes! Genius จำนวน 500 เล่มๆ ละ 37 บาท (ร้านกล้าคิดกำลังดี) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพพิเศษในแต่ละด้านของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 - แบบบันทึกผลการเข้าร่วมแข่งขันด้านต่าง ๆ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด ของหน่วยงาน งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (***สำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ที่ร่วมกิจกรรม***)83.09
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (39 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต
นักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1
นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius
นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo
นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3
นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2
นักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3
นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3
นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/9,ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3และ ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5,ป.1/6 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนช่วงพักกลางวัน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards2019
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี
ขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) + แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด โครงการ : - หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ : มิส วาลียา อินทร์แก้ว ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส ชนัฐฉัตร สุขเกษม กำหนดการ นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4
นักเรียนชั้นป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา แข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ
มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา
มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา 1-3
ประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 Electone Team Talent
นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6
นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6
นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6
นักเรียนชั้นป. 1/1และ ป. 1/8 เข้าศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่7