Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(55)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(158)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
1.  1. มีจำนวนงานวิจัยระดับสถาบันทั้งของ โรงเรียน/มูลนิธิฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ชิ้น
2.  2. มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาที่สะท้อนผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากเฉลี่ยร้อยละ 80
3.  3. มีการออกแบบเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
11 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 733 วัน
01 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 732 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 725 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 672 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 ต.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
19 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
15 ต.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 18   18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) 32   32   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 536 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 536 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (55)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “Reinvigorating Classroom Practice” May 10-11th, 2019  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ประจำปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินโครงการค่าย Inspire Your Passion  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 551 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยรับแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษา และกลุ่มสาระภาษาไทยจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกของกิ๋น ปฏิทินปีนักษัตร” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Wonders of Longan” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  19 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5)" และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรม MCP October Course  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,ศิลปะ,สุขศึกษาและพลศึกษาพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ภาษาไทยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาจีน พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ประจำปีการศึกษา 2562  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween 2019"  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM II”  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรมการฝึกซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “88th MCP take off “Bound for Quality” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Wisdom of Zodiac” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The celebrations” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Wishes (Fantasy Fables)”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Golden Age of the Empires”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “We are the Gem” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 “88th Anniversary Quality Education”  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินกิจกรรม “Thank you For The Music Concert”  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมิน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวิจัยนำส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินการนำเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2562 "EP Student Showcase"  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลงาน Recital 2019 ประจำปีการศึกษา 2562  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเก็บข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป 300 *** ***
2    ค่าเดินทางเก็บข้อมูล 400 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
4    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 30 *** ***
5    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
6    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 1 *** ***
7    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
8    กาวลาเท็กซ์ TOA 8ออนซ์ 1 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
10    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
11    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 8 *** ***
12    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
13    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
14    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
15    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
16    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยบุคลากร 72 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 144 *** ***
18    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 72 *** ***
19    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนอนุบาล 12 *** ***
20    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 3 *** ***
21    อาหารว่าง VIP 2 *** ***
22    น้ำดื่ม 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 1,632 *** ***
2    ค่าดำเนินการสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นป.1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
3    ครูวิไลรัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อป.1 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 300 ชุด 1 *** ***
5    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 คน 1 *** ***
6    ค่ากระดาษและอุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถามงานวิจัย - ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2562 - งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
 - 2. แบบสำรวจงานวิจัย - การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2562 - การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
 - 3.แบบสรุปสารสนเทศงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานวิจัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบประเมินตาม KPI ข้อ1 มีจำนวนงานวิจัยระดับสถาบันทั้งของ โรงเรียน/มูลนิธิฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ชิ้น 0.000.00100.00
แบบประเมินตาม KPI ข้อ 2 มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาที่สะท้อนผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากเฉลี่ยร้อยละ 80 0.000.00100.00
แบบประเมินตาม KPI ข้อ 3 มีการออกแบบเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (สำหรับผู้ปกครอง ป.1 - ป.2)85.40
แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของครู บุคลากรและผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 256284.07
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (158 )
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/62
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ ป.3
ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" ป.5
กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” อัลบั้ม2
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี
กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.2
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (อัลบั้ม2)
งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง"
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบั้ม1)
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้น ป.5 (อัลบัม 2)
กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”
กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน
งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(อัลบั้ม2)
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา แข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัลบั้ม2
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ
การอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมแบดมินตัน (ภาคเช้า) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม MCP Builder Club (ภาคเช้า) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมเทเบิลเทนนิส วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project (ช่วงบ่าย) วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม One page model วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 8/10/2562)
กิจกรรม " Little Chef " #Sweet Cuisine วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม New Gen Reporter ผู้ประกาศข่าวน้อย วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Sticker Line วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Toy With Rubber Band วันที่ 7/10/2562
กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา วันที่ 7/10/2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 7/10/2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 7/10/2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมเทเบิลเทนนิส วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 8/10/2562
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 8/10/2562
กิจกรรม " Little Chef " Sweet Cuisine วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Essential English วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม The Sugar Mania Project วันที่ 7 ตุลาคม 2562
กิจกรรม One page model วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Young makeup Artist วันที่ 8/10/62
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Paper Model วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม MCP Science Junior Invention วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Toy With Rubber Band วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมเจ้าหนูสิงห์นักเตะ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมกู่ไต้เวิ๋นฮั่ว ประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Sticker Line วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม " Little Chef " Sweet Cuisine วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม One page model วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 9 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรม The Sugar Mania Project วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Mini-Dance Cover Project วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม English Melody
กิจกรรม Kids Cooking วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Life for Fun วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม " Little Chef " Sweet Cuisine วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม New Gen Reporter วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ภาคเช้า)
กิจกรรมอันยองเบเกอรี่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)
กิจกรรมร้อยปัด ปักเป๋า วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
กิจกรรม Maths อัจฉริยะหรรษา วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 10 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 12 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 17 ตุลาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 หลักสูตร English Program ทัศนศึกษา
อบรมวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5)" และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
การอบรมหัวข้อ “การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5) แก่ครูผู้สอน” วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 – 1.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2เเละ1 หลักสูตร EP
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,ศิลปะ,สุขศึกษา,พลศึกษา พบที่ปรึกษางานวิจัย
ครูกลุ่มวิทยาศาสตร์,ภาษาไทย, EP พบที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
ครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาฯ,การงานอาชีพฯ,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนพบที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
กิจกรรม "The Haunted Halloween 2019"
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละ4 หลักสูตร EP
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM II”(อัลบั้ม 1)
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM II”(อัลบั้ม2)
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อัลบั้ม3)
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562
บันทึก VDO การแสดงนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.1
กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.3เรื่อง "The Celebrations"
กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac
บันทึก VDO การแสดงนักเรียน ครั้งที่ 2
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE GOLDEN AGE OF EMPIRES
กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 4 เรื่องThe Wishes (Fantasy Fables)
กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education”
ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 ระดับชั้น ป.1
ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 ระดับชั้น ป.3
ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 ระดับชั้น ป.4
ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 ระดับชั้น ป.5
ซ้อมใหญ่การแสดงงาน Montfort Variety Education 2019 ระดับชั้น ป.6
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.1)อัลบั้ม1
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.5)อัลบั้ม1
พิธีเปิดงาน Montfort Variety Education 2019 (18/06/62)
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.3เเละป.4)อัลบั้ม1
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.3เเละป.4)อัลบั้ม2
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.2เเละ ป.6)อัลบั้ม1
Montfort Variety Education 2019(การเเสดงป.2เเละ ป.6)อัลบั้ม2
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music
นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music"
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8 อัลบั้ม1
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8 อัลบั้ม2
ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8 อัลบั้ม 3
นักเรียนหลักสูตร English Program นำเสนอผลงานและความสามารถของ
กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี Recital 2019