Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการด้านเอกสารและข้อมูลสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของงานฝ่ายกิจการนักเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสารมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 100 มีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
4.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
01 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, เอกสารงานพิมพ์อื่น ๆ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.1 จดหมายออก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 บันทึกข้อความ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.3 คำสั่ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.4 พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.5 ประเมินผลการดำเนินงานและ นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ตรวจติดตามการดำเนินงานของฝ่ายในระบบ SWIS   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ติดตามสรุปประเมินแผนงาน โครงการ การปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน ภาคเรียน และปีการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.6 ติดตาม รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียน (12.3.1)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.7 การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.8 สรุปแบบประเมินกิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.9 การบันทึกข้อมูลนักเรียนขออนุญาตเข้า-ออกนอกโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.10 การบันทึกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
25 ก.ค. 2562 16 ก.พ. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 147 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 717 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 625 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 583 วัน
13 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 512 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 439 วัน
24 ต.ค. 2562 16 ก.พ. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 147 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 625 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 513 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 470 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 25 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 4 *** ***
3    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 4 *** ***
4    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 2 *** ***
5    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 3 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 1 *** ***
7    กระดาษไฮเจ็คโฟโต้กรอสซี่ NP184-20A4 180GSM 1 *** ***
8    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 10 *** ***
9    เทปลบคำผิด ตราม้า 1 *** ***
10    กาวแท่งสเต็ดเล็ก 35g No.135 1 *** ***
11    เทปกาวย่น 3/4 นิ้ว 15 *** ***
12    กาวลาเท็กซ์ TOA 8ออนซ์ 1 *** ***
13    เทปกาวย่นสี 1 นิ้ว 5 *** ***
14    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 6 *** ***
15    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
16    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 5 *** ***
17    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
18    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 2 *** ***
19    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 6 *** ***
20    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
21    เทปโฟม 3M 2 หน้า 21 mm. X 35 ซม. (หนา) 6 *** ***
22    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
23    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 6 *** ***
24    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
25    กรรไกรสแตนเลส 8 1/2 อย่างดี 2 *** ***
26    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 2 *** ***
27    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
28    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. ดำ 3 *** ***
29    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 2 *** ***
30    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 2 *** ***
31    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
32    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 1 *** ***
33    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 6 *** ***
34    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 *** ***
35    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก #218 1 *** ***
36    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 2 *** ***
37    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ เฉียง 30 องศา 1 *** ***
38    ที่ตักขยะ 1 *** ***
39    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40g 2 *** ***
40    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 *** ***
41    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 3 *** ***
42    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 4 *** ***
43    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 2 *** ***
44    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 4 *** ***
45    กระดาษการ์ดหอมขนาด A-4 1x50 แผ่น 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 5,246 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
4    คืนงบค่าวัสดสุำนักงาน 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกสถิติการจัดพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ คำสั่ง และเอกสารงานพิมพ์ต่าง ๆ
 - แบบบันทึกการส่งข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน94.67
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )